T. Bilorus, ORCID iD 0000-0001-7620-4622, PhD in Economics, Associate Professor Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine FORMATION OF THE ENTERPRISE PERSONNEL RESERVE ON THE BASIS OF THE TAXONOMY METHOD

The essence and the relevance of the enterprise personnel reserve formation are determined. The necessity of the development of methodological support of identifying candidates for personnel reserve is proved. The  algorithm of employee selection to personnel reserve is developed. Practical recommendations for organizing such selection using the taxonomic analysis method are provided.

Key words: personnel reserve, personnel reserve formation, selection criteria, T. Saati’s method of analysis of hierarchy, taxonomy method.

Received:27/03/2018

1stRevision:01/04/2018

Accepted:20/07/2018

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2018/199-4/2

References

 1. Sychova, and Sychova, A. 2012. “Mekhanizm formuvannia kadrovoho rezervu torhovelnoho pidpryiemstva”, Visnyk Skhidnoukrainskoho natsionalnoho universytetu im. V. Dalia, vol. 11(182), pp. 443-449.
 2. Asessorov, P.S., 2015. “Formirovanie kadrovogo rezerva kompanii kak strategicheskaja zadacha” // vol. 5 (051), URL: http://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-kadrovogo-rezerva-kompanii-kak-strategicheskaya-zadacha.
 3. Mihajlova, R.,   2015.   “Sovremennye   podhody   k   formirovaniju    kadrovogo    rezerva    na    predprijatii”, URL: http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/29571/1/TPU193155.pdf
 4. Djuzheva, M.B., Rogovskaja, N.I., 2016. “Osobennosti formirovanija kadrovogo rezerva”, Nauka o cheloveke: gumanitarnye issledovanija. vol.1. pp. 220-225. DOI: 17238/issn.1998-5320.2016.23.220
 5. Maslova, V.M., 2013. “Kadrovyj rezerv jelement sistemy razvitija personala”,Chelovecheskij kapital. 7(55). pp. 86-92.
 6. Zhukova, O.O., 2017. “Kadrovyj rezerv kak odna iz tehnologij razvitija personala”, Aktual’nye voprosy upravlenija personalom i jekonomika truda, 85-90.
 7. Chulanova, O., 2013. “Kompetentnostnyj podhod v rabote s kadrovym rezervom organizacii”, Kadrovik, 12,  pp. 76-82.
 8. Silaєva, V. and Vinichenko, M.V., 2017. “Ocenka kandidatov pri rabote s kadrovym rezervom” Novoe pokolenie, vol. 1, pp. 137-141.
 9. Pluta W. Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniachekonomicznych metody taksonomiczn i analizy czynnikowej. – Warszawa, 1977. – 245 р.
 10. Pluta, W., 1979. Metody wielowymiarowej analizy porównawczej w modelowaniu infomwcj i ekonomicznej kombinatu przemysłowego. Wrocław. 156
 11. Pluta, , 1986. Wielowymiarowa analiza porównawcza w modelowaniu ekonometrycznym. Warszawa, PWN.
 12. Sablina, N.V. And Telichko, V.A., 2009. “Ispol’zovanie metoda taksonomii dlja analiza vnutrennego resursa predprijatija” Biznes-Inform. 3, pp. 78 – 82.
 13. Litvinova, V.A., 2012. “Povyshenie korrektnosti sravnitel’nyh ocenok konkurentosposobnosti produkcii na osnove taksonomicheskogo analiza” Іnnovacіjna економіка, 5 (31), pp. 97 – 101.
 14. Gorodnov, V.P. and Romanchik, T. V., 2010. “Taksonomicheskij analiz kak metod ocenki konkurentosposobnosti promyshlennoj produkcii” Biznes –Inform, 2, pp. 24–28.
 15. Radulov, D.D. (2014), “Primenenie taksonomicheskogo metoda dlja ocenki vlijanija vneshnih faktorov konkurentosposobnosti predprijatija”, Bіznes-Іnform, 2, pp. 293-299.
 16. Bondareva, T and Sarieva, A.B., 2016. “Ocenka konkurentosposobnosti predprijatija na osnove metoda taksonomii” Naukovij vіsnik Uzhgorods’kogo nacіonal’nogo unіversitetu, vol. 6, pp. 42-44
 17. Syrvetnyk-Tsarii, V.V. and Duliaba, N.I., 2016. “Taksonomichnyi analiz yak instrument vyiavlennia mozhlyvostei zabezpechennia rozvytku efektyvnosti upravlinnia ekonomichnym potentsialom pidpryiemstv torhivli spozhyvchoi kooperatsii”, Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, 9, pp. 419-423
 18. Davydenko, A.,   2012.   “Vykorystannia   metoda   taksonomii   dlia   analizu   finansovoi   bezpeky   banku”,   URL: http://www.rusnauka.com/14_enxxi_2012/economics/1_110616.doc.
 19. Kuzenko, O.L., 2014. “Taksonomichnyi analiz stanu finansovoi bezpeky subiektiv finansovykh vidnosyn na makrorivni”, Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, 47, pp. 184-190.
 20. Kozhushko, O., 2010. “Vykorystannia metodu taksonomii dlia otsinky rivnia zakhystu intelektualnoho kapitalu promyslovykh pidpryiemstv”, Ekonomichnyi analiz, 7, pp. 286-289.
 21. Yevtushenko, H.V., 2013. “Model taksonomichnoho analizu dlia rozrakhunku intehralnoho pokaznyka marochnoho kapitalu”, Ekonomichnyi Tom 14. Vol. 2, pp. 176-182.
 22. Riepina, M.,  2011.  “Taksonomichnyi  analiz  efektyvnosti  formuvannia  ta  vykorystannia  aktyviv pidpryiemstva”,
  Formuvannia rynkovoi ekonomiky, vol. 26, pp. 440–457
 23. Horova, O., 2012. “Vyznachennia taksonomichnoho pokaznyka rivnia rozvytku dlia otsinky finansovoho potentsialu pidpryiemstva”, Upravlinnia rozvytkom, vol. 12(133)
 24. Tarasevych, A.P., 2015. “Analiz ta otsinka finansovo-ekonomichnoho stanu kondyterskykh pidpryiemstv Ukrainy na osnovi metryk vidstani ta podibnosti”, Visnyk Donetskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: ekonomika i pravo, vol. 1, 345-352.
 25. Mykhailyk, O.M., 2016. “Alternatyvnyi pidkhid do vyznachennia intehralnoho pokaznyka optymalnoi struktury kapitalu budivelnoho pidpryiemstva”, Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia, 4 (04), pp. 183-188.
 26. Bochulia, T.V., Chernikova, I.B., Kvasha, O.O., Korobkina, I.S., 2017. “Analitychne modeliuvannia v informatsiinii systemi pidpryiemstv restorannoho biznesu za umov nevyznachenosti”,Scientific Journal “ScienceRise”, vol. 5/2(34). pp. 6- 11. DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2017.102378
 27. Yankovyi, H., Melnyk, N.V., Yankovyi, V.O., 2015. “Do problemy vyznachennia priorytetnosti investytsiinykh proektiv promyslovoho pidpryiemstva”, Ekonomika kharchovoi promyslovosti, vol. 1 (25). pp. 71-76. DOI: 10.15673/2312- 847x.25/2015.38474.
 28. Chervanov, D.M., Zhylinska, O.I. and writing team, 2011. Mizhdystsyplinarnyi slovnyk z menedzhmentu [Interdisciplinary Dictionary of Management, Nichlava, 624 s.
 29. Saaty, , 1980. The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation.McGraw-Hill, 345 p
 30. Saaty,T.L., 1982. Decision Making for Leaders: The Analytical Hierarchy Process for Decisions in a Complex   World, 1982. ISBN 0-534-97959-9, Wadsworth. 1988, Paperback, ISBN 0-9620317-0-4, RWS

Download

 • pdf 199-12-19
  File size: 446 kB Downloads: 1623