International Production Cooperation Organizational Forms Typology and Reasoning for Approaches to Its Regulation

Authors: I. Sofishchenko, ORCID ID 0000000164658272, PhD in Economics, Associate Professor, Department of International Economics and Marketing, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine
Ye. Kyrychenko,  Economist, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

Abstract: The article investigates the features of economic and organizational forms of international industrial cooperation, in particular, the authors improved the typological approaches, summarized the expe rience of domestic enterprises integration into international industrial cooperation system, developed the approaches for encouraging domestic producers’ interaction in the international cooperation relations, as well as provided recommendations on the criteria for analyzing the tools of cooperation assistance in state economic policy development. The generalization of economic and organizational features allowed to improve typological approaches to the classification of international industrial cooperation forms, as well as to determine the factors significantly affecting the international industrial cooperation development, suppressing or enhancing its effectiveness and functioning.

Key words: international industrial cooperation, organizational forms, typology, IT- outsourcing, economic policy

Received: 28/10/2018

1st Revision: 02/11/2018

Accepted: 23/11/2018

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2018/201-6/4

References

Shovkun I.A., 2014. Mizhnarodna vyrobnycha kooperatsiia v systemi zovnishnoi torhivli Ukrainy. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho universytetu korablebuduvannia, № 2, pp.112-117. Available at: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/znpnuk_2014_2_21
Semeko H.V., 2004. Sovmestnoe predprynymatelstvo: Uchebnoe posobye. M.:YKD “Zertsalo-M”.
Economic Commission for Europe (ECE): Analytical Report on Industrial Co-operation among ECE Countries, 1973. Geneva, p. 2.
Zakon Ukrainy “Pro zovnishnoekonomichnu diialnist” vid 25.04.2008 р. № 959-ХІІ. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/959-12.
Leinert E.A. Mezhdunarodnaia proyzvodstvennaia kooperatsyia. Available at: http://ekonomic.narod.ru/ nbene/econom/feconom17.htm.
Podatkovyi Kodeks Ukrainy, 2011, p.p. 14.1.134. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
Tsyvilnyi kodeks Ukrainy vid 16.01.2003 r. № 435-IV. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
Bohomazova K.K., 2013. Sutnist operatsii z davalnytskoiu syrovynoiu ta yikh znachennia. Efektyvna ekonomika. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2182.
Hordiiets V.V., 2014. Teoretyko-metodolohichni zasady realizatsii tolinhovykh operatsii v Ukraini v suchasnykh umovakh. Ukraina Naukova, Ekonomika, 16-18. Available at: http://int-konf.org/ru/2014/ukrajina-naukova-16-18-12- 2014/954-gordiets-v-v-rimareva-l-m-teoretiko-metodologichni-zasadi-realizatsiji-tolingovikh-operatsij-v-ukrajini-v-
suchasnikh-umovakh.
Kots I.I., 2016. Dvopozytsiina typolohiia tolinhovykh operatsii na pidpryiemstvakh. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu, pp.227–232.
Kuzmin O.Y., 2009. Planuvannia, orhanizuvannia ta motyvuvannia zovnishnoekonomichnoi diialnosti. Lviv: Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”.
Shtal T.V., Dobroskok Y.B., Tyshchenko O.O., 2014. Mizhnarodna ekonomichna diialnist Ukrainy: kurs lektsii. Kharkiv: Vydavnytstvo Fort.
Koshkarova Y.L., 2016. Suchasni tendentsii svitovoho rynku IT-autsorsynhu. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.N. Karazina. Seriia “Ekonomichna”, v. 91, pp.153-161
Toniuk M.O., 2017. IT-autsorsynh v Ukraini: tendentsii i prohnozy rozvytku. Efektyvna ekonomika. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4723
KnowledgeProcessOutsourcing(KPO).IndustryReport,2025.Availableat: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/knowledge-process-outsourcing-kpo-market/request
Knowledge Process Outsourcing: Market & Opportunities. A report by Evalueserve for IBEF. 2008. Available at: https://www.ibef.org/download/Knowledge_Process_Outsourcing_170708.pdf
Zakon Ukrainy “Pro uhody pro rozpodil produktsii”. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), № 44, st.391., 1999. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1039-14.
KatsyloD.,2018.DliaUkraynyestdvaputynarynokэlektrokarovvES.Availableat: http://biz.liga.net/all/avto/intervyu/3729403-oleg-boyarin-dlya-ukrainy-est-dva-puti-na-rynok-elektrokarov-v-es.htm.
Hospodarskyi kodeks Ukrainy vid 16.01.2003 № 436. Available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
VUkraynenaschytaly43tys.predpryiatyisinostrannymkapytalom.Availableat: http://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/2318402-v-ukraine-naschitali-43-tys-predpriyatiy-s-inostrannym-kapitalom.htm.
Fuks A.E., Malko K. S., 2016. Formy zaluchennia inozemnoho kapitalu v natsionalnu ekonomiku. Finansy Ukrainy,
№ 9, pp.98-110.
Kharlamova G., 2017. Outlook for Ukraine: safety for the future. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics, #1(190), pp.51-57. DOI: dx.doi.org/ 10.17721/1728-2667.2017/190-1/8
RestorannyifranchaizynhstanetsamymperspektyvnymbyznesomvUkrayne.2017.Availableat: https://ubr.ua/business-practice/own-business/restorannyj-franchajzinh-stanet-samym-perspektivnym-biznesom-v-ukraine- 3856851.
23. Ukrainian franchises resilient in turbulent times. Franchise Sector Overview and Indicator. 2016. Available at: https://2016.export.gov/ukraine/build/groups/public/@eg_ua/documents/ webcontent/eg_ua_097192.pdf
Ukraynskyi IT-rynok: itohy 2017 y perspektyvi 2018. Available at: https://dou.ua/lenta/articles/2017-summary/.
GSA Names Ukraine as UKs Offshoring Destination of the Year 2018. Available at: http://emerging-europe.com/in- brief/gsa-names-ukraine-uks-offshoring-destination-year/
The 2017 Global Outsourcing 100. IAOR. Available at: https://www.iaop.org/Content/19/165/4701
IT rynok Ukrainy. Asotsiatsiia IT v Ukraini. 2017. Available at: http://itukraine.org.ua/it-rynok.
InvestytsiinyiportalLvivskoioblasti.Availableat:https://www.invest-lvivregion.com/%D1%96%D1%82-% D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_ua_426cms.htm
Proshloe, nastoiashchee y tumannoe budushchee bolshoi chetverky audytorskykh kompanyi. 2016. Available at: http://big4.com.ua/news/future-of-big-four-audit-firms.html.
Deloitte operezhaet PwC v roly samoi bolshoi audytorskoi kompanyy v myre. 2016. Available at: http://big4.com.ua/big4/deloitte-over-pwc.html.
Baltes, PhD, Professor ORCID iD 0000-0002-7546-6978,
A.-G.-M. Dragoe, PhD ORCID iD0000-0002-9138-2678,

Download

  • pdf 201_26-35
    File size: 446 kB Downloads: 1170