Indicators of Evaluating Productivity and Frugality of Usage of Budget Funds by Higher Education Institutions

Authors: А. Didyk, ORCID ID 0000000303230912, Doctor of Sciences (Economics), Accounting chamber of Ukraine, Kiyv
Y. Pogorelov, ORCID ID 000000021192874X, Doctor of Sciences (Economics),Аassociate Professor, Accounting chamber of Ukraine, Kiyv, Ukraine

Abstract: There are existing approaches to evaluate results of higher education institutions activity described in the article. Legislative basis of the task of evaluating productivity and frugality of using b udget funds by higher education institutions is built. Content of notions “productivity” and “frugality” concerning usage of budget funds is specified. To evaluate productivity and frugality of usage of budget funds by higher education institutions necessary instrumental tools are formed. They contain requirements for indicators, descriptive and phenomenological approaches, structural and matrix methods. Some requirements for indicators to evaluate productivity and frugality of usage of budget funds by higher education institutions are suggested. They are informational adequacy, content stability, coherence, quantitative form, simplicity of calculation, unambiguousness of calculation, ability to find primary data for calculation etc. There are main kinds of activity of higher education institutions considered to evaluate productivity and frugality of usage of budget funds. They are educational, innovative, scientific, and methodical activities. There are some quantitative indicators suggested for every considered kinds of activity of higher education institutions in the article. To find risks of unproductive and non-frugal usage of budget funds by higher institutions necessary facts and signals are suggested. Existence of such facts and signals in activity of any higher education institution can be considered as evidence of additional risks including risks of corruption.

Key words: productivity of usage of budget funds; frugality of usage of budget funds; higher education institution, indicator; requirement; descriptive approach; phenomenological approach; matrix method; structural method

Received: 16/10/2018

1st Revision: 07/11/2018

Accepted: 25/11/2018

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2019/202-1/3

References

Higher education institutions [Vischi navchalni zaklady] URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/ osv_rik/osv_u/vuz_u.html/
Repko M., Ruda Y. Education in Ukraine: 129 billions – squander of investment [Osvita po-ukrainsky 129 millyardiv – marnotratstvo chy investitsiya] URL: https://www.epravda.com.ua/publications /2017/02/15/620955/
Yaschuk T.A. (2017) System of higher education in Ukraine and its financing [Sistema vischoi osviti v Ukraini ta yiyi finansuvannia] // Globalni ta natsionalni problemi economiki. No 17. pp. 784-787.
Main indicators of activity of higher education institutions in Ukraine on beginning of 2016/17 educational year: statistic bulleting [Osnovni pokazniki diyalnosti vischikh navchalnikh zakladiv Ukraini na pochatok 2016/17 navchalnogo roku: statistichniy bulleten] // Derzhavna sluzhba statistiki Ukraini. URL: http://www.ukrstat. gov.ua/metaopus/2016/1- 1_03_00_03_2016.htm.
Law of Ukraine “About Accounting chamber” [Zakon Ukraini “Pro Rakhunkovu palatu”] dated 2.07.2015 № 576-VIII // Oficiyniy visnyk Ukraini. 2015. No 63. P. 63. Art 2074.
Sandul M.S. (2016) Methodic of evaluating international competitiveness of national systems of higher education [Metodyki otsinyuvannia mizhnarodnoyi konkurentospromozhnosti natsionalnykh system vischoyi osvity] // Naukoviy visnyk Uzhgorodskogo natsionalnogo universitetu. No 8. Part 2. P. 83-87.
Rating of universities “Top-200 Ukraine” in 2018 [Reiting universitetov “TOP-200 Ukraina” 2018 goda] URL: https://osvita.ua/vnz/rating/60985/
Arkhipova N (2007) Rating of universities as an instrument of strategic management of the system of higher education [Reiting vuzov kak instrument strategicheskogo upravleniya systemoy visshego obrazovaniya] // Chelovek i trud. No 4. p. 28-32.
Bahrushin V. Indicators and criteria of evaluating higher schools [Pokazniki I kriterii otsinyuvannia vyschikh navchalnikh zakladiv] URL: http://education-ua.org/ua/articles/189-pokazniki-ta-kriteriji-otsinyuvannya-vishchikh- navchalnikh-zakladiv.
Valenkevich L.P., Finckelstein O.V. (2013) Analysis of modern ratings of higher schools as an instrument of evaluating quality of higher education [Analyz sychasnikh reitingiv vyshchikh navchalnikh zakladiv yak instrument otsinki yakosti vyschoyi osvity] // Teoriya ta praktika derzhavnogo upravlinnia. No 3(42). pp. 1-8.
Ivaschenko S.A. (2008) Practical implementation of marketing in educational sphere in the context of transforming rating of a higher school [Practicheskaya realizatsiya marketinga v obrazovatelnoy sfere v kontexte transformatsii reytinga VUZa] // Ekonomicheskiye nauki. No 42. pp. 56-61.
Voloschuk L.O, Ghaneeva K.P. (2011) Methodical approaches to evaluate development of higher education institution [Metodychni pidhody do otsinki rozvytku vishchogo navchalnogo zakladu] // Pratsi Odesskogo politekhnichnogo universitetu. No 3. Pp. 241-248.
Matiukh S.A.(2014) Methodic of integral evaluation of effectiveness of activity of a higher school [Metodika integralnoy otsinki efectivnosti diyalnosti vischogo navchalnogo zakladu] // Naukoviy Visnik Khersonskogo derzhavnogo universitetu. No 5. Part 2. P. 167-170.
Morgulets O.B., Grigorevska O.O. (2016) Methodical approaches to analysis of management in higher school [Metodichni pidhody do analizu efectivnosti upravlinnia VNZ]. // Aktualni problemy ekonomiki. No 8 (162). P. 323-333.
Bogolib T.M. (2006) System and methods of financial analysis of financial activity of higher schools [systema i metodi finansovogo analizu finansovo-gospodarskoyi diyalnosti VNZ] // Finansy Ukraini. No 5. P. 50-62.
Vinyukov-Proschenko A.S. (2006) Providing economic stability of higher school by optimizing management of resources [Zabezpechennya economichnoyi stiykosti vischogo navchalnogo zakladu shlyakhom optimizatsii upravlinnia resursami]: dis kand. econ nauk: 08.06.01 [Doctoral thesis]. Kyiv. 173 p.
Rybak M.P. (2014) Evaluating efficiency of financial support of activity of higher education institutions [otsinka efektivnosti finansovogo zabezpechennia diyalnosti vischikh navchalnikh zakladiv] // Zb. nauk prats’ universitetu Derzhavnoyi podatkovoyi sluzhbi Ukraini. No 1. P. 172-179.
Avksentiev M.Y. (2015) Analysis of effectiveness of state expenditures on higher education [analiz efectivnosti byudjetnikh vytrat na vischu osvitu // Efectivna economika. No 1 http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3719.
Varnalij Z.S. Krasilnyk O.V., L.P. Xmelevska (2017) Finance of state higher schools in Ukraine [Finansuvannya derzhavny’x vy’shhy’x navchal’ny’x zakladiv Ukrayiny’ : monografiya] – Kyyv : Znannya Ukrayiny.
Varnalij Z.S. Krasilnyk O.V. (2017), Optimization of financing state higher schools in Ukraine [Optymizaciya finansuvannya derzhavnykh vyschykh navchalnykh zakladiv Ukrayiny] / Visnyk KNU imeni Tarasa Shevchenka. No 5(194). Pp. С. 6-13. DOI: 10.17721/1728-2667.2017/194-5/1.
Law of Ukraine “About education” [Zakon Ukraini “Pro osvitu”] from 5.09.2017 № 2145-VIII // Vidomosti Verkhovnoy Rady Ukraini from 29.09.2017. No 38-39. P. 5, art 380.
Law of Ukraine “About higher education” [Zakon Ukraini “Pro vischu osvitu”] from 1.07.2017 №1556-VII // Vidomosti Verkhovkoy Rady Ukraini from 19.09.2014. No 37-38. P. 2716, art. 2004.
Report about results of analysis of forming, relocating and using state order for preparing specialists with higher education [Zvit pro resultaty analisu formuvannia, rozmishchennya i vikorystannya derzhavnogo zamovlennia na pidgotovku fakhivtsiv iz vyshchoyu osvitoyu] (2015). Kyyv: Accounting chamber of Ukraine. 46 p.
Report about results of audit of efficiency of using funds of State budget of Ukraine that were assigned to Ministry of education and science of Ukraine for making external evaluating and monitoring of quality of education [Zvit pro resultaty auditu efectivnosti vikorystannia koshtiv derzhavnogo byudjetu Ukraini, vydylenikh Ministerstvu osvyti i nauki Ukraini na zdiysnennya zovnishnyogo otsinyuvannia ta monitoringu yakosti osvity] (2009). Kyyv: Accounting chamber of Ukraine. 43 p.
Report about results of audit of efficiency of using funds of State budget that were assigned to implementation of state order for preparing specialists with higher education by higher schools in medicine and pharmacy in Ukraine [Zvit pro resultaty auditu efectivnosti vikorystannia koshtiv derzhavnogo byudjetu, peredbachenikh na vykonannia derzhavnogo zamovlennia na pidgotovku fakhivtsiv iz vishchoyu osvitoyu vischimi medychnimi ta farmatsevtychnimi navchalnimi zakladamy Ukraini] (2016). Kyyv: Accounting chamber of Ukraine. 41 p.
Maksimov S.I. Phenomenological approach to comprehend legal reality [Fenomenologichniy pidhid do rozuminnia pravovoyi realnosti] (2009) // Visnyk Natsionalnoyi yuridichnoyi akademii Ukraini im. Yaroslava Mudrogo. Ser. Filosofiya, filosofiya prava, politologiya, sotsiologiya. No 2. P. 54-60.
Golovko M., Kraynova L. (2016) Using abilities of phenomenological approach to teach pedagogical disciplines [Vykorystannia mozhlivostey phenomenologichnogo pidhodu do vikladannia pedagogichnikh distsiplin] / Pedagogichni nauki: teoriya, istoriya, innovaciyni tekhnologii. No 4(58). Pp. 220-228.
Decree of Cabinet of Ministries of Ukraine “About approving of license conditions of making educational activity” [Postanova Kabinetu Ministriv Ukraini “Pro zatverdzhennia litsenziynykh umov vprovadzhennia osvitnyoyi dialnosti”] from 30.12.2015 №1187 with additions and changes // Uryadoviy kurier from 10.02.2016 № 26.
Decree of Cabinet of Ministries of Ukraine “About changes to Decree of Cabinet of Ministries of Ukraine from 30 of December of 2015 №1187” [Postanova Kabinetu Ministriv Ukraini “Pro vnesennia zmin do postanovy Kabinetu Ministriv Ukraini vid 30 grudnya 2015 r. № 1187”] from 10.05.2018 №347 // Ofitsiyniy visnyk Ukraini from 01.06.2018. No 42. P. 54, art. 1482.
Kychko, Dr. of Sci. (Economics), Assoc. Prof.
ORCID ID 0000-0002-1110-4177,

Download