Methodical Approaches to Evaluation of the Creative Potential of Ukraine

Authors: I. Kychko, ORCID ID 0000-0002-1110-4177, Doctor of Economics, Associate Professor, Department of Personnel Management and Labour Economics, Chernihiv National University of Technology, Chernihiv, Ukraine
A. Кholodnytska, ORCID ID 0000-0001-5563-3591, Ph. D. in Economics, Associate Professor, Department of Personnel Management and Labor Economics, Chernihiv National University of Technology, Chernihiv, Ukraine

Abstract: Within the article, methodological approaches to the definition of the creativity and the creative potential of Ukraine are investigated. The main factors, influencing them, are determined. The metho dology on the evaluation of the creative potential of the society by the indicators is generalized, namely: technologies, talent, tolerance and the Ukrainian methodology on the assessment of the creative potential. The Human Development Index of Ukraine is analyzed. Rating position of Ukraine by the main indicators of the social progress are estimated. Measures on increasing the efficient use of the creative resources of Ukraine are proposed.

Key words: creative potential; creativity; human development index; Global Creativity Index; Global Innovation Index

Received: 13/07/2018

1st Revision: 18/11/2018

Accepted: 07/12/2018

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2019/202-1/4

References

Arzamasova, O.V., 2016. Metodolohichni pidkhody do otsinky kreatyvnosti kadrovoho potentsialu suspilstva. Ternopilskyi natsionalnyi ekonomichnyi universytet; redkol. : O.V. Yaroshchuk (holov. red.) ta in. Ternopil: Vydavnycho- polihrafichnyi tsentr Ternopilskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu “Ekonomichna dumka”, V. 25, 1, pp. 95-99.
Voitushenko, A.A. Bushuiev, S.D., 2017. Rozvytok kreatyvnoho potentsialu kolektyvu yak faktor vplyvu na efektyvnu robotu pidpryiemstva. Upravlinnia rozvytkom skladnykh system, 29S, pp. 34-39.
Sysoieva S., 2012. Suspilstvo i osobystist: harmonizatsiia rozvytku. Ridna shkola,12, pp. 8-12.
Vartanova O.V., Shester I.V., 2013. Kreatyvnyi menedzhment yak pidhruntia rozvytku kreatyvnykh pratsivnykiv pidpryiemstva [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://core.ac.uk/download/pdf/32608741.
Melnychuk O., Antoniuk L., Humenna O., Zhylinska O., 2017. Ukraina-2030. Doktryna zbalansovanoho rozvytku/ kolektyv avtoriv. – Lviv: Kalvariia, 164 p.
Yatsun O.M., 2014. Kreatyvnyi liudskyi kapital v prostori suspilstva znan: ekonomichnyi aspect. Sotsialno-trudovi vidnosyny: teoriia ta praktyka, 2, pp. 55-60.
Soumitra Dutta, Bruno Lanvin and Sacha Wunsch-Vincent, 2017. The Global Innovation Index 2017 Innovation Feeding the World Tenth Edition. – Geneva, 463 p.
Indeks liudskoho rozvytku: Ukraina padaie, shcho robyty, 2017. Available at: https://www.epravda.com.ua/ columns/2017/04/13/623821/
Pozytsii Ukrainy v reitynhu za indeksom sotsialnoho prohresu 2017, 1.04.2017. Available at: http://edclub.com.ua/analityka/pozyciyi-ukrayiny-v-reytyngu-za-indeksom-socialnogo-progresu-2017.
The Cabinet of Ministers of Ukraine (20.12.2017). Postanova KMU vid 20.12.2017№ 1029 “Poriadok provedennia rozrakhunku indeksu rehionalnoho liudskoho rozvytku zatverdzhenyi”. Available at: http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/1029-2017- %D0 %BF/page2.
Kharlamova, G., Humenna O., 2018. Kreatyvnist vriatuie: uroky dlia Ukrainy. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, 1(196), pp.. 76-84. DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2018/196-1/11.

Download