Modern Models of Business Social Responsibility: Classification and Comparative Analysis

Authors: A. Zhukovska, ORCID ID 0000000308911952, PhD in Economics, Department of Management and Public Administration, Ternopil National Economic University, Ternopil, Ukraine
К. Velichko, economist, Ternopil National Economic University, Ternopil, Ukraine

Abstract: Introduction. Today, the social responsibility is an integral part of the company’s image and increases its profitability. Different aspects of the business social responsibility were examined both b y the foreign nanddomestic scientists, but despite many kinds of the research on this issue, today in the modern scientific literature there are no comprehensive studies devoted to the generalization and systematization of a plurality of existing models of the business social responsibility..Objective: a critical analysis of the social responsibility model shaving emerged from the world practice, the development of a single generalized classification, a comparative analysis of the individual models of the business social responsibility, the study of the peculiarities of the functioning of the domestic model of social responsibility, the identification of its weak points and the development of the recommendations for their elimination, taking into account the global practice..Methods (methodology) of research. To achieve the above noted objective, the following general scientific and special methods are used: the induction and deduction, logical generalization, analysis and synthesis, comparison, grouping. Using the classification method, a generalized classification of business social responsibility models has been developed. Using the comparison method, the main feature so individual models of corporate social responsibility are compared; their common and distinctive features are highlighted..Findings. The models of the business social responsibility are analyzed. The generalized classification of the models of business social responsibility is developed. The comparative analysis of the individual models of business social responsibility are carried out, their common and distinctive features are highlighted.

Key words: business social responsibility, American model, European model, Asiаn model

Received: 12/03/2019

1st Revision: 27/06/2019

Accepted: 02/07/2019

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2019/205-4/2

References

Zhelyuk T.L., Mykytyuk P.P., Avgustyn R.R. tain., 2017. Arxitektonika upravlinnya zbalansovanym rozvytkom nacionalnoyi ekonomiky. Ternopil: Krok, 338 s.
Volynecz U., 2013. Modeli socialnoyi vidpovidalnosti. Visnyk Lvivskogo nacionalnogo agrarnogouniversy`tetu. Ser: Ekonomika APK.
№ 20(1). S. 117-122. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnau_econ_2013_20(1) 21.
Voronchak I.O., 2018. Nacionalni modeli socialnoyi vidpovidalnosti biznesu: osoblyvosti ta mexanizm formuvannya. Ekonomika i suspilstvo. Vypusk № 17. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/17_ukr/4.pdf
Gordiyenko L.A., 2014. Modeli korporatyvnoyi socialnoyi vidpovidalnosti. Visnyk Odeskogo nacionalnogo universytetu. Seriya: Ekonomika. T. 19, Vyp. 2(5). S. 34-38. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2014_19_2(5) 9.
Dvyzhushhye sylsocyalnoj otvetstvennosty v Chyly. Yntervyu s D.Peske, dyrektorom Centra KSO pry unyversytete v Chyly. Ekspertno-analytycheskyjportalCsr-review, 2012. URL: http://csr-review.net/o-portale.html
Zhmaj O.V., 2017. Korporatyvna socialna vidpovidalnist v krayinax Aziyi. Rynkova ekonomika: suchasna teoriya i praktyka upravlinnya. T. 16, vyp. 1. S. 220-235. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rectpu_2017_16_1_18.
Zinchenko A., Saprykina M., 2017. Rozvytok KSV v Ukrayini: 2010-2018. K.: Vydavnycztvo “Yuston”. 52 s.
KovalenkoYe. V., 2016. Zarubizhnyj dosvid formuvannya nacionalnyx modelej korporatyvnoy i socialnoyi vidpovidalnosti. Mexanizm regulyuvannya ekonomiky. № 1. S. 106-112.
Kolot A.M., 2013. Korporatyvna socialna vidpovidalnist: evolyuciya ta rozvytok teoretychnyx poglyadiv. Ekonomichna teoriya. № 4.
5-26. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecte_2013_4_2.
Kuzneczova N., Maslova E., 2013. Modely korporatyvnoj socyalnoj otvetstvennosty. Vestnyk Tomskogo gosudarstvennogo unyversyteta. Эkonomyka. № 4 (24). S. 22-36.
Lasukova A.S., 2012. Porivnyalnyj analiz modelej korporatyvnoyi socialnoyi vidpovidalnosti v bankax svitu. Visnyk Zaporizkogo nacionalnogo universytetu: Ekonomichni nauky. № 3 (15). S. 181-188.
Oxrimenko O.O., Ivanova T.V., 2015. Socialna vidpovidalnist. Nacionalnyj texnichnyj universytet Ukrayiny “Kyyivskyj politexnichnyj instytut”. 180 s.
Popadyuk O.V., 2016. Modeli socialnoyi vidpovidalnosti biznesu. Elektronne naukove faxove vydannya Mykolayivskogo nacionalnogo universytetu imeni V.O. Suxomlynskogo “Globalni ta nacionalni problem ekonomiky”. Vyp. 13. S. 459-462.
Lazorenko O., Kolyshko R. tain., 2008. Posibnykiz KSV. Bazova informaciya z korporatyvnoyi socialnoyi vidpovidalnosti. K.: Vydavnycztvo “Energiya”, 96 s.
Smyrnova E.V., 2015. Socyal`nay aotvetstvennost byznesa v stranax Centralnoj Azyy`: sravnytelnj analyz. Vestnyk Kaz NU (seryya эkonomycheskaya). № 2 (108). S. 118-126.
Tolubyak V.S., Ovsyanyuk-Berdadina O.F., 2016. Finansove ta instytutsiyne stymulyuvanny asotsialnoyi vidpovidalnosti biznesu v krayinakh Yevropeyskoho Soyuzu. Prychornomorski ekonomichni studiyi. Vyp. 4. S. 35-39. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2016_4_9.
Urusova Z.P., 2017. Suchasni tendenciyi rozvytku koncepcij socialnoyi korporatyvnoy ividpovidalnosti. Investyciyi: praktyka ta dosvid.
№ 9. S. 50-53. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2017_9_11.
Czucyeva O.T., Gobozova A.Z., 2013. Sravnytelnj analyz modelej korporatyvnoj socyalnoj otvetstvennosty. Mezhdunarodnj nauchno- yssledovatelskyj zhurnal. № 6 (13) 2013. Ch. 2. S. 91-96.
Shandova N.V., Zhosan N.V., 2015. Socialna vidpovidalnist. Xerson. nacz. texn. un-t. Xerson: Vyshemyrskyj V.S. 306 c.
Ackerman R.W., 1977. How companies respond to social demands. Harvard Business Review. Vol. 51 (4). pp. 88-89.
Asyraf Wajdi Dusuki. What Does Islam Say about Corporate Social Responsibility?, 2008.Review of Islamic Economics. Vol. 12,
№.1. URL: http://kantakji.com/fiqh/Files/Accountancy/0308611.pdf
Bartol L., 2008.Three CSR Models in New European Union Member States and Candidate Countries. CSR Papers 43.2008. URL: http://www.feem.it/Feem/Pub/Publications/CSRPapers/default.htm.
Bidhan L. Parmar, R. EdwardFreeman, Jeffrey S. Harrison, Andrew C. Wicks, Lauren Purnell & Simonede Colle, 2010. Stakeholder Theory: The State of the Art. The Academy of Management Annals. Vol. 4:1. pp.403-445.DOI: 10.1080/19416520.2010.495581
Bowen Howard R., 1953. Social Responsibilities of the Businessman. N.Y.: Harper & Row. 298 p. DOI: 10.2307/j.ctt20q1w8f
Carroll A.B., 1999. Corporate Social Responsibility: Evolutionof a Definitional Construct. Business & Society. Vol. 38 (3). pp. 268- 295. DOL: 10.1177/000765039903800303
Corporate social responsibility (CSR), 2014. An implementation guide for Canadian business. Industry Canada. URL: https://www.ic.gc.ca/eic/site/csr-rse.nsf/vwapj/CSRImplementationGuide.pdf/$file/CSRImplementationGuide.pdf
Davis K., 1960. Can business afford to ignore social responsibilities? California Management Review. Vol. 2 (3). p.71. DOI: 10.2307/41166246
Davis K., 1967. Understanding the social responsibility puzzle: what does the businessman owe to society. Business Horizons. Vol. 10 (4). pp. 46-47.DOI: 10.1016/0007-6813(67)90007-9
Davis K., 1973. The case for and against business assumption of social responsibilities. Academy of Management Journal. Vol. 16 (2). p. 313.
Elkington J., 1994. Towards the Sustainable Corporation: Win-Win-Win Business Strategies for Sustainable Development. Vol. 36 issue: 2. pp. 90-100. DOL: 10.2307/41165746
Frederick W.C., 1994.From CSR-1 to CSR-2: the maturing of business and society thought. Business and Society. Vol. 33 (2). pp. 150-164. DOI: 10/1177/000765039403300202
Freeman R., Edward and McVea, John. 2001. A Stakeholder Approach to Strategic Management. Darden Business School Working Paper. № 01-02. DOL: 10/2139/ssrn.263511
Humber, James M., 2002. Beyond Stockholders and Stakeholders: A Pleafor Corporate Moral Autonomy. Journalof Business Ethics, Vol. 36 (3). p. 215.
Schwartz M., Carroll А. Corporate social responsibility: a three-domain approach / M. Schwartz, A. Carroll. –Business Ethics Quarterly, 2003. – Vol. 13 (4). – P. 503-530. DOL: 10.5840/beq200313435
Sethi S.P., 1975.Dimensions of corporate social performance ananalytical framework. California Management Review. Vol. 17 (3). pp. 58-64. DOL: 10.2307/41162149
Wood D.J., 1991. Corporate social performance revisited. Academy of Management Review. Vol.16 (4). pp. 693. DOI: 10.5465/amr.1991.4279616
A.O. Moscardini, Visiting Professor ORCID iD 0000-0003-4951-0848 Northumbria University, UK
K. Lawler, Professor, ORCID iD 0000-002-3409-6755 CBA, University of Kuwait, Kuwait
Vlasova, Visiting Research Fellow ORCID iD 0000-0002-5000-6756 Northumbria University, UK

Download