Budgetary Policy of Ukraine in the Sphere of Expenditure as a Basis for Prospective Economic Development

Authors: O. Cheberyako, ORCID ID 0000000215639611, Doctor of Sciences (Historical), Professor, Department of Finance, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine
O. Klekota, economist, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

Abstract: The main trends of budgetary policy in the sphere of expenditures are investigated as a basic condition for improvement of the system of management of budgetary expenditures. The structure of budget expenditures at different levels and the main directions of using budget expenditures are analyzed. The main measures of the state policy of Ukraine in the sphere of expenditures are revealed, depending on the cooperation with the IMF, as well as the proposals on amendments to the normative-legal acts of Ukraine in the field of program-target method and budget planning. General scientific and special methods of research, methods of grouping, classification and graphical representation of the achieved results are used. The information base of the research is the normative and legislative acts that regulate the financial policy of the state and, at the same time, the budgetary policy; monographs and articles of domestic and foreign economists in professional economic publications; materials of scientific conferences and seminars on budget policy.

Key words: budget expenditures, budgetary policy in the sphere of expenditures, program-target method, structure of expenditures, macroeconomic indicators of budgetary policy, international cooperation

Received: 21/08/19

1st Revision: 20/09/19

Accepted: 10/10/19

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2019/206-5/6

References

Adamyk, O., 2013. “Rozmezhuvannia poniat vytraty, zatraty, vydatky ta osoblyvosti yikh zastosuvannia uchasnykamy biudzhetnoho protsesu”, Nauka moloda, vol. 20, pp. 203-209, available at: http://library.tneu.edu.ua/images/stories/naukovi%20zhurnaly/nauka% 20moloda/2013/Nauka%20moloda_20_2013.pdf#page=203.
Barro, R. Dzh. and Sala-y-Martyn, Kh. (2010), Ekonomycheskyi rost, Bynom. Laboratoryia znanyi, Moskva, Russia.
Royk, V., 2012, Ekonomika, finansy i pravo sotsial’nogo strakhovaniya. Instituty i strakhovye mekhanizmy, Alpyna Pablysher, Moskva, Russia.
Varnalii, Z.S., Buhai, T.V and Onyshchenko, S.V., 2014, Biudzhetnyi protses v Ukraini: stan ta problemy instytutsiinoho zabezpechennia, PoltNTU, Poltava, Ukraine.
Zubenko, V.V., Samchynska, I.V., Rudyk, A.Yu. ta in. 2017, Biudzhetnyi monitorynh: Analiz vykonannia biudzhetu za sichen-veresen 2017 roku, USAID, Kiev, Ukraine.
Heiets, V.M., 2007, Stratehichni vyklyky XXI stolittia suspilstvu ta ekonomitsi Ukrainy, Feniks, Kiev, Ukraine.
Mazaraki, A.A. (ed.), 2015. Derzhavne finansove rehuliuvannia ekonomichnykh peretvoren, Kyiv.nats.torh.-ekon.un-t, Kiev, Ukraine.
Zakon Ukrainy “Pro Derzhavnyi biudzhet Ukrainy na 2019 rik”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2629-19.
Korniienko, N.M., 2013. “Analiz systemy planuvannia biudzhetnykh vydatkiv v Ukraini “, Biznes-Inform, vol. 4, pp. 389–393.
Kyrylenko, O.P. (ed.), 2015. Mіstsevі fіnansi, Ekonomichna dumka TNEU, Ternopil, Ukraine.
Lukianenko, I.H., 2004. Systemne modeliuvannia pokaznykiv biudzhetnoi systemy Ukrainy: pryntsypy ta instrumenty, Vyd. dim “Kyievo-Mohylianska akademiia”, Kiev, Ukraine.
Moldovan, O. and Postula, M., 2014. “Modernizatsiia systemy publichnykh finansiv ta zaprovadzhennia novoi modeli upravlinnia”, Stratehichni priorytety, vol. 2, pp. 35-42.
Ofitsiinyi veb-sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/
Ofitsiinyi sait instytutu biudzhetu ta sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen. Available at: http://www.ibser.org.ua/news/435/
Ofitsiinyi sait Ministerstva finansiv Ukrainy. Available at: http://www.minfin.gov.ua
Ofitsiinyi sait Rakhunkovoi palaty Ukrainy. Available at: http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/index
Samoshkina, O.A., 2018.” Biudzhetni vydatky yak instrument ekonomichnoho zrostannia”, Ahrosvit, vol. 21, pp. 50-56.
Styhlyts, Dzh. Yu., 1997. Эkonomyka hosudarstvennoho sektora, MHU: YNFA-M, Moskva, Russia.

Download