PECULIARITIES OF INTERBUDGETARY RELATIONS UNDER DECENTRALIZATION

Authors:    O. Cheberyako, Doctor of HistoricalScience, Ph.D. in Economics, Professor,  ORCID ID: 0000-0002-1563-9611,
N. Miedviedkova, PhD, Associate Professor, ORCID ID:0000-0001-6359-561X
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

Annotation: The article is devoted to the study of the features of interbudgetary relations, key aspects of their regulation, instruments of interbudgetary relations, and their application in Ukraine under decentralization. The study substantiates the need to revise and improve the practice of using instruments of interbudgetary relations, taking into account international experience, outlines the directions for increasing the efficiency of using instruments of interbudgetary relations in order to ensure the socio-economic development of regions. The article is structured as follows: firstly, the features of interbudgetary relations are disclosed; secondly, the impact of decentralization on the state of intergovernmental fiscal relations is considered; thirdly, the tools of inter-budgetary relations are investigated with the aim of leveling horizontal and vertical imbalances in the budgets of all levels.

The results of the study allow asserting that the reform of the instruments of interbudgetary relations should consist not only in helping to increase the financial capacity of local self-government bodies but also in providing an impetus for further economic growth of the regions. The result of effective regulation of interbudgetary relations should be the support of points of growth that are strategically important for the regions. The outcomes of the investigation made it possible to develop directions for improving interbudgetary relations under decentralization, which contributes to increasing the financial capacity of local governments and the efficiency of the provision of public services. Further reforming of interbudgetary relations in the context of decentralization requires expanding the rights of local governments and strengthening their budgetary independence, as well as increasing the efficiency of using the instruments of interbudgetary relations and the quality of public services.

Keywords: interbudgetary relations; state budget; local budgets; financial decentralization; budget decentralization; tax decentralization; budget autonomy of local budgets

Received: 06/12/2021
1st Revision: 09/12/2021
Accepted: 30/12/2021

DOI: https:// https://doi.org/10.17721/1728-2667.2021/217-4/8

References

1. Biudzhetnyi kodekc Ukrainy vid 08.07. 2010. № 2456-VI. URL: http://zakon3.rada.gov.ua.
2. Pro vnesennia zmin do postanovy Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 18 bereznia 2015 r. № 196: Postanova Kabinetu ministriv Ukrainy
vid 5 kvitnia 2021 r. № 299.URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/299-2021- %D0 %BF#Text.
3. Pro vnesennia zmin do Biudzhetnoho kodeksu Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 17.09.2020 № 907-IX. URL.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/907-20#Text.
4. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo vyznachennia terytorii ta administratyvnykh tsentriv terytorialnykh
hromad: Zakon Ukrainy vid 16.04.2020 № 562-IX. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/562-20#Text.
5. Pro utvorennia ta likvidatsiiu raioniv: Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 17.07.2020 № 807-IX. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/807-20#Text.
6. Kaneva T., Drepin A. 2020. Mizhbiudzhetni vidnosyny v umovakh detsentralizatsii vlady. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu. Issue 3. P. 50-65.
7. Siryk Z. 2020. Osoblyvosti vdoskonalennia mizhbiudzhetnykh vidnosyn v umovakh detsentralizatsii vlady. Sotsialno-ekonomichni
problemy suchasnoho periodu Ukrainy: zb. nauk. pr. Issue 2(142). S. 46-54. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-2-7.
8. Pol’ova O., Mironenro M. 2016. Mizhbiudzhetni vidnosyny v konteksti reformuvannia rehionalnoi polityky derzhavy. Investytsii:
praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 5–10.
9. Vasylchak S. V., Zhydyak O. R., Fursina O. V. 2017. Ryzyky pry formuvanni mizhbiudzhetnykh vidnosyn v umovakh
detsentralizatsii / S.V. Vasylchak, O.R. Zhydiak, O.V. Fursina // Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav.
Seriia ekonomichna. Issue 2. S. 133-142.
10. Kruhliakova, V., Vatsiak, D. and Oliynyk, A. 2020. Vplyv mizhbiudzhetnykh transfertiv na finansove vyrivniuvannia terytorii.
Efektyvna ekonomika, vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7786 (Accessed 21 Dec 2021).
DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.70. ЕКОНОМІКА. 4(217)/2021 ~ 83 ~ ISSN 1728-2667
11. Tkachyk, F. 2021. Arkhitektonika mizhbiudzhetnykh transfertiv ta yikh vplyv na finansovu samostiinist rehioniv. Ekonomika ta
derzhava. Vol. 8, pp. 85–90. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8.85.
12. Kuzheliev M. 2018. Finansovi instrumenty stymuliuvannia rehionalnoho rozvytku: praktyka vykorystannia v Ukraini: monohrafiia /
M. O. Kuzheliev, A. V. Nechyporenko. Kyiv: “Tsentr uchbovoi literatury”. S. 147–150.
13. Kostyrko L.A., Velenteichyk N.Yu. 2016. Mekhanizm rehuliuvannia mizhbiudzhetnykh vidnosyn v Ukraini: priorytety, instrumenty,
perspektyvy: monohrafiia / L.A. Kostyrko, N.Yu. Velenteichyk. – Sievierodonetsk: vyd-vo SNU im. V.Dalia. 280 s.
14. Lunina I. O., Bondaruk T. G. 2019. Publichni finansy ta mizhbiudzhetni vidnosyny: navch. posib. Kyiv: DP “Inform.-analit.
ahentstvo”, 304 s.
15. Cheberyako O. 2004. Mizhbiudzhetni vidnosyny v umovakh derzhavnoho unitaryzmu Ukrainy. K.: Svitohliad, 190 s.
16. Cheberyako O., Kulish M. 2018. Neobkhidnist ta rezultatyvnist provedennia finansovoi detsentralizatsii / Svit finansiv. Issue 1(54).
S. 35-44.
17. Bespalov, M. 2020. Mizhbiudzhetni vidnosyny v Ukraini v umovakh detsentralizatsii. Investytsii: praktyka ta dosvid. Vol. 21-22,
pp. 97–100. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.21-22.97.
18. Yak vykonuvalysia mistsevi biudzhety u 2020 rotsi – ekspertnyi analiz. URL: https://decentralization.gov.ua/news/13249.
19. Zvidky i skilky: hroshi mistsevykh biudzhetiv Ukrainy. URL: https://centreua.org/mistsevi-byudzhety/zvidki-i-skilki-groshi-miscevihbyudzhetiv-ukrayini/.
20. Miedviedkova N. 2021. Kliuchovi aspekty rehuliuvannia mizhbiudzhetnykh vidnosyn v Ukraini / Ekonomika. Finansy. Biznes.
Upravlinnia, materialy II Mizhnarodnoho forumu / za zah. red. prof. A. I. Ihnatiuk: Kyiv. Doslidnytska sektsiia “Svitovi tendentsii ta
perspektyvy rozvytku finansovoi systemy Ukrainy”. 119 s.
21. OECD 2020. Fiscal Decentralisation Database. URL: https://www.oecd.org/ctp/federalism/ fiscaldecentralisationdatabase.htm
22. Cheberyako O.V., Ryabokon O.O. 2016. Mistsevi biudzhety v umovakh suchasnoi detsetralizatsii: Ukraina i zarubizhnyi dosvid.
Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika. Issue 4(181). S. 24–29. DOI: http://dx.doi.org/
10.17721/1728-2667.2016/181-4/4.
23. Cheberyako O.V., Lozova G.M. 2018. Detsentralizatsiia mistsevykh finansiv Ukrainy v umovakh hlobalizatsii / Stratehichni priorytety
sotsialno-ekonomichnoho rozvytku v umovakh instytutsiinykh peretvoren hlobalnoho seredovyshcha: materialy konferentsii (m. Odessa, 28-
29 veresnia 2019 r.) – Odesa: ONU imeni I.I. Mechnykova. S. 269–274.

Download