INVESTMENT ECOSYSTEM OF THE NATIONAL ECONOMY – GENESIS AND CATEGORY OF THE CONCEPT

Author: O. Bulkot, PhD in Economics, Ass. Prof., ORCID ID: 0000-0002-6311-1459
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

Annotation: This article is devoted to defining the essence of the concept of an “investment ecosystem”. A comprehensive content analysis of the concepts
“system”, “ecosystem”, and “entrepreneurial ecosystem” was carried out, based on which common characteristics were identified and summarized,
which made it possible to conclude the feasibility of applying the concept of natural ecosystems for the analysis of investment processes in the
national economy. The author defined the components of the analysis of the categorical and conceptual apparatus, which included investment
potential, investment attractiveness, investment environment, investment cluster, and investment ecosystem.

Based on the study of existing approaches, the interpretation of the category “investment environment of the country” is generalized. The analysis of the mentioned concepts made it possible to identify their common and distinctive features and to conclude that none of the categories fully possesses neither the complementary
composition of participants, functional features, or a specific mechanism of internal and external interaction to be considered a full-fledged
investment ecosystem. Extrapolating the concept of the ecosystem to investment activity, we can state that based on the synthesis of theoretical
concepts and their extrapolation to the mechanisms of implementation of investment activity, it has been proven that implementing the theory of
open systems allows to interpret the investment system as an open-type association of its structural elements and mechanisms of their interaction,
which includes it has both open (investment environment) and closed (investment-innovation clusters) subsystems, and its evaluation should
consider the effectiveness of the entire investment system which directly depends on their interconnection, interdependence, complementarity and
synergy. The conducted study of the conceptual apparatus made it possible to propose the author’s category “investment ecosystem”.

Keywords: investment ecosystem, investment environment, investment potential, investment privatility, investment cluster.

Received: 15/06/2022
1st Revision: 30/06/2022
Accepted: 07/07/2022
DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2022/219-2/1

References (in Latin): Translation / Transliteration/ Transcription
1. Perehudov F. Y., Tarasenko F. P. (1989). Vvedenye v systemnyi analiz. Moskva: Vysshaya shkola.
2. Slovnyk inshomovnykh sliv. Retrived from: https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?Qry=%D1%E8%F1%F2%E5%EC%E0 (accessed 10.01.2022 r.)
3. L. fon Bertalanfy. (1969). Obshchaia teoryia system: krytycheskyi obzor. V sbornyke perevodov Yssledovanyia po obshchei teoryy system. Moskva: Prohress.
4. L. von Bertalanffy (1962). General System Theory – A Critical Review. General Systems. Vol. VII.
5. Tansley A.G. (1935). The use and abuse of vegetational concepts and terms. Ecology. № 3.
6. Dzhyhyrei V.S. (2006). Ekolohiia ta okhorona navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha. Navchalnyi posibnyk. Kyiv: Znannia.
7. Odum E. P. (1953). Fundamentals of Ecology. Philadelphia: Saunders.
8. S. I. Dorohuntsov, K. F. Kotsenko, M. A. Khvesyk ta in. (2005). Ekolohiia : pidruchnyk. Kyiv: KNEU.
9. Oliinyk Ya. B., Shyshchenko P. H., Havrylenko O. P. (2012). Osnovy ekolohii : pidruchnyk. Kyiv: Znannia.
10. Valdez, J. (1988). The Entrepreneurial Ecosystem: Toward a Theory of New Business Formation. San Antonio: University of Texas.
11. Rothschild M. (1995). Bionomics: Economy as Ecosystem. Paperback.
12. James F Moore. (1993). Predators and prey: a new ecology of competition. Harvard Business Review 71(3).
13. James F Moore. (2006). Business ecosystems and the view from the firm. The Antitrust Bulletin. 51 (1) doi:10.1177/0003603X0605100103
14. Nechytailo U.P. (2011). Investytsiinyi potentsial ta ekonomichnyi klimat: osoblyvosti formuvannia ta spivvidnoshennia. Naukovyi
visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Ser. “Ekonomika”. № 2.
15. Kucheruk H.Iu., Vovk O.M. (2008). Ekonomichne obgruntuvannia kompleksnoi otsinky investytsiinoho potentsialu aviapidpryiemstva. Ekonomika. Finansy. Pravo. № 5.
16. Sheveredina O.V. (2014). Rozvytok investytsiinoho potentsialu Ukrainy: pravovyi aspekt. Pravo i suspilstvo: hospodarske pravo i hospodarskyi protses. Retrieved from: http:/ /nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2014_1.2_20 (accessed 28.05.2022)
17. Lutsiv B.L., Stechyshyn T.B. (2009). Investytsiinyi potentsial bankivskoi systemy Ukrainy. Finansy Ukrainy. № 9.
18. Kobelia Z. I., Kutarenko N. Ya., Rudko K. I., Babchuk A. M. (2017). Investytsiinyi potentsial Ukrainy v umovakh finansovo-ekonomichnoi kryzy. Investytsii: praktyka ta dosvid. № 22/2017.
19. Melnyk A. F., Vasina A. Yu., Zheliuk T.L., Popovych T. M. (2011). Natsionalna ekonomika. Kyiv: Znannia.
20. Ivanov S.V. (2004). Metodolohichni pidkhody do vyznachennia sutnosti investytsiinoho potentsialu. Ekonomika: problemy teorii ta praktyky: Zb. nauk. prats. Vypusk 95.
21. Matsybora T.V. (2008). Problemy vyznachennia ta otsinky investytsiinoho potentsialu rehionu. Ekonomika APK. № 9.
22. Petkova L., Proskurin V. (2006). Munitsypalni investytsii ta kredyty. Kyiv.
23. Fedorenko V. H., Zakhozhai V. B., Chuvardynskyi V. H. ta in. (2002). Strakhovyi ta investytsiinyi menedzhment. Kyiv: MAUP.
24. Briukhovetska N. Yu., Khasanova O. V. (2009). Otsinka investytsiinoi pryvablyvosti pidpryiemstva: vyznachennia nedolikiv deiakykh isnuiuchykh metodyk. Ekonomika promyslovosti. № 44.
25. Borowicz A., M. Kostyra, M. Dzierzanowski, S. Szultka and M. Wandalowski (2016) Atrakcyjnosc inwestycyjna wojewodztw i podregionow Polski 2014. Gdansk: Instytut Badan nad Gospodarka Rynkowa.
26. Haidutskyi P., Karakai Yu., Hramotniev V., Suiarko S., Tryfonov S. (2022). Investytsiinyi klimat v Ukraini. Kyiv: Nora-druk.
27. Tarabukina O. M. (2010). Investytsiina pryvablyvist terytorii yak motyvuiuchyi faktor investytsiinoi diialnosti. Investytsii: praktyka ta dosvid № 12/2010.
28. What are investment climate and governance? EBRD. Retrieved from: https://www.ebrd.com/what-we-do/sectors-and-topics/investment-climate-governance.html (accessed 01.06.2022).
29. Bulkot O.V. (2020). Metodyka analizu mizhnarodnoi pryvablyvosti investytsiinoho seredovyshcha krainy. Prychornomorski ekonomichni studii. Naukovyi Zhurnal. Vypusk 54.
30. The Investment Climate. Issue Brief Series, July 2016. World Bank Group. Retrieved from: https://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2016/01/The-Investment-Climate_IFC-World-Bank-Group_IATF-Issue-Brief.pdf (accessed 21.05.2022).
31. Best-Practice Guide for a Positive Business and Investment Climate, 2006. OSCE. Retrieved from: https://www.osce.org/files/f/documents/c/f/19768.pdf (accessed 12.05.2022).
32. Kramarenko K.M. (2015). Formuvannia investytsiinoho klimatu Ukrainy v suchasnykh umovakh. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, Vypusk 8. Retrieved from: http://global-national.in.ua/archive/8-2015/38.pdf (accessed 02.06.2022).
33. Krupka I.M. (2004). Formuvannia makroekonomichnoho investytsiinoho seredovyshcha v Ukraini. Finansy Ukrainy. № 4.
34. Porter M. (2005). Konkurentsyia. Moskva: Yzdatelskyi dom “Vyliams”.
35. Michael E. Porter. (2003). Russian Competitiveness: Where Do We Stand? Retrieved from: https://www.hbs.edu/ris/Publication%20Files/CAON_Russia_2003_Harvard_Symposium_11-13-03_CK_db483f56-69d6-41ae-8670-2d165312ee66.pdf (accessed 12.03.2022).
36. Marshall A. (1993). Pryntsypy ekonomicheskoi nauky: v 3-kh t. Moskva: Nauka.
37. Ryneiska L. S. (2016). Klastery u suchasnii hlobalnii ekonomitsi. Efektyvna ekonomika. № 5. Retrieved from: http: www.economy.nayka.com.ua (accessed 01.06.2022).
38. Blahoi V.V., Hnidenko A. V. Blaha V.V., Khoroshylova I.O. Vprovadzhennia klasternoi modeli rozvytku dlia realizatsii investytsiinoinnovatsiinoho
potentsialu pidpryiemstv. Retrieved from : file:///C:/Users/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0/
Downloads/185739-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-412940-1-10-20191203.pdf (accessed 05.06.2022).

Download