EFFICIENCY OF THE CURRENT SYSTEM OF REMUNERATION IN THE PUBLIC SECTOR

Author: D. Novokreshchenova, PhD Student, ORCID: 0000-0001-6284-9817
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

Annotation: The range of public sector entities was defined in accordance with the effective legislation. The current remuneration in the public sector was studied, that allowed to identify the system’s main problems. Also, the main aspects were summarized that must be considered when reforming remuneration costs in the public sector, particularly in budgetary institutions. The difference in the interpretation of the categories “remuneration” and “wages” is considered. The structure of the general public management sector and the structure of the employee benefits fund were approved by the salary statistics instruction and were graphically depicted. The forms and systems of the wage fund and the structure of remuneration in the public sector are considered. The reform of the remuneration system in public sector is analyzed and ways for its improvement are proposed.

Public demand for high-quality and highly qualified public service posed many problems for the public administration system. Indispensable
changes in the principles and approaches to public management begin with motivated, depoliticized specialists capable of qualitatively performing
the assigned tasks. One of the critical factors in forming such motivation is the projected remuneration system. On the other hand, the lack of stability and predictability of remuneration leads to low-quality public administration and politicization. The paper explores the mechanisms of politicization of civil service through remuneration and analyzes the legal framework for calculating remuneration and in-depth interviews with civil servants regarding their motivation.

Keywords: wage fund, reform, public sector employees, national standards, public sector, and efficiency.

Received: 25/08/2022
1st Revision: 13/09/2022
Accepted: 26/09/2022
DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2022/220-3/3

References (in Latin): Translation / Transliteration/ Transcription

1. World Bank, 2015, Available at: http://pubdocs.worldbank.org/en/379851455220883932/Size-of-the-Public-SectorSummaryNote-120415.pdf.
2. Instruktsiia zi statystyky zarobitnoi platy: zatv. Nakazom Derzh.komitetu statystyky Ukrainy vid 13.01.2004 r. №5, Available at:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0114-04#Text.
3. Mykhailov M.H. (2019). Bukhhalterskyi oblik u biudzhetnykh ustanovakh: navch. Posibnyk. 384 s.
4. Didyk A.M. Lemishovskyi V.I. (2017). Biudzhetni ustanovy: oblik, opodatkuvannia ta zvitnist: navch. posibnyk. 1168 s.
5. Reforma oplaty pratsi derzhavnykh sluzhbovtsiv / Analitychna zapyska // Tsentr ekonomichnoi stratehii. 2017. 43 s.
6. Minfin / Minimalna zarplata v Ukraini, Available at: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/min/.
7. NADS / Statystychnyi zvit pro rezultaty monitorynhu oplaty pratsi derzhavnykh sluzhbovtsiv u 2020 rotsi, Available at: https://nads.gov.ua/
storage/app/sites/5/monitoringu-oplata-pratsi-010721.pdf.
8. Natsionalne ahentstvo Ukrainy z pytan derzhavnoi sluzhby (NADS) / Oplata pratsi derzhavnykh sluzhbovtsiv, Available at: https://nads.gov.ua/
oplata-praci-derzhavnih-sluzhbovciv.
9. Stratehiia reformuvannia derzhavnoho upravlinnia Ukrainy na 2022-2025 roky, skhvaleno rozporiadzhenniam Kabinetu Ministriv Ukrainy vid
21 lypnia 2021 r. № 831-r, Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/831-2021-r#n9.
10. Plan zakhodiv z realizatsii Stratehii reformuvannia derzhavnoho upravlinnia Ukrainy na 2019-2021 roky, zatverdzheno rozporiadzhenniam
Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 24 chervnia 2016 r. № 474, Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/474-2016-r#n268.
11. Kontseptsiia reformuvannia systemy oplaty pratsi derzhavnykh sluzhbovtsiv, skhvaleno rozporiadzhenniam Kabinetu Ministriv Ukrainy vid
27 travnia 2020 r. № 622-r, Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/622-2020-r#Text.
12. Bukhhalteriia dlia biudzhetu ta OMS / Minekonomiky rozrobylo proekt modernizatsii systemy oplaty pratsi, yaka dozvolyt pidvyshchyty zarplaty v
derzhavnii sferi, Available at: https://www.budgetnyk.com.ua/news/8951-mnekonomki-rozrobilo-proekt-modernzats-sistemi-oplati-prats-yaka-dozvolitpdvishchiti.
13. Konstytutsiia Ukrainy № 1-rp/2016 vid 15.03.2016 – VR, Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr.
14. Natsionalne polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku v derzhavnomu sektori 132 “Vyplaty pratsivnykam”: Nakaz Ministerstva finansiv
Ukrainy vid 29.12.2011 № 1798, Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0121-12#Text.
15. Plan rakhunkiv bukhhalterskoho obliku v derzhavnomu sektori: nakazom Ministerstva finansiv Ukrainy vid 31.12.2013 r. № 1203, Available
at: https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/buhgalterskiy-oblik.
16. Hospodarskyi kodeks Ukrainy, p. 2, st.. 22, Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#n181
17. Ministerstvo ekonomiky Ukrainy, Available at: https://finbalance.com.ua/news/uryad-chastka-derzhsektora-v-ekonomitsi-znizilasya-do-8.
18. Biudzhetnyi kodeks Ukrainy, p. 12, st.. 2, Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n82.
19. Reforma oplaty pratsi derzhavnykh sluzhbovtsiv, analitychna zapyska, 2017. 43 s, Available at: https://ces.org.ua/wp-content/uploads/
2017/06/public_wages_note_ukr1.pdf.
20. “Klasyfikatsiia instytutsiinykh sektoriv ekonomiky Ukrainy (KISE)”, Nakaz Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy vid 03 hrudnia 2014 r. No 378
zi zminamy, Available at: https://ukrstat.gov.ua/norm_doc/2020/85/85%20(%D0%B7%D1%96%20%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%
D0%BC%D0%B8).pdf.
21. Rezultaty opytuvannia “Reforma systemy oplaty pratsi derzhavnykh sluzhbovtsiv: zvorotnyi zviazok”, Available at: https://nads.gov.ua/oplatapraci-derzhavnih-sluzhbovciv/opituvannya-shchodo-reformuvannya-sistemioplati-praci-derzhavnih-sluzhbovciv].

Download