О. Шевчук, ас. СПОЖИВЧЕ КРЕДИТУВАННЯ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

У статті розглянуто сучасний стан ринку споживчого кредитування, переваги та недоліки споживчого кредиту для споживача, а також які напрямки споживчого кредиту найбільш вигідні для банків і чому; проаналізовано систему заходів, спрямованих на розбудову системи споживчого кредитування в Україні, це створення кредитного бюро, яке зокрема налагодило б зв’язок між кредитними установами, дозволило поліпшити ситуацію з неповернутими кредитами щодо недобросовісних позичальників і вирішувало б інші питання.

Г. Филюк, канд. екон. наук, доц. МОНОПОЛЬНА ВЛАДА: ПРИРОДА ТА ФОРМИ ПРОЯВУ

У статті досліджено сутність монопольної влади в економічній системі, визначено чинники, які впливають на ступінь монопольної влади фірм; проаналізовано форми прояву монопольної влади.

О. Баженова, канд. екон. наук МОДЕЛЮВАННЯ СТІЙКОСТІ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Стаття присвячена питанню моделювання області стійкого функціонування системи економічної безпеки держави. Розглянуто застосування оптимізаційних методів до моделювання системи економічної безпеки України.

Н. Кочкіна, канд. екон. наук, А. Ставицький, канд. екон. наук ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ПОПИТУ НА ТОВАР НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ

Статтю присвячено питанням визначення рівня попиту на товар при дослідженні міжнародних споживчих ринків. Continue reading

В. Євтушевський, д-р екон. наук, Ю. Солов’ян, асп. ЗАХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА

Аналізуються особливості сучасного стану і державного регулювання корпоративного сектора в країнах Західної Європи. Робиться висновок про різноманітність форм державного регулювання корпоративного сектора в сучасному світі. Вивчається можливість запровадження зарубіжного досвіду для розвитку корпоративного сектора в Україні.

Н. Бутенко, канд. екон. наук, Л. Пащук, асп. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГУ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ

В статті на основі міждисциплінарного підходу розглянуто перспективні напрями використання маркетингу у збагаченні інструментарію менеджменту підприємств корпоративного сектору.

Р. Рак, канд.екон. наук ЕКОНОМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ДЕРЖАВНИХ ПОЗИК НА ОСНОВНІ МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ УКРАЇНИ

У статті розглядається проблема функціонування фінансової системи України – процес формування боргової стратегії держави. При цьому особлива увага приділяється необхідності використання методів економікоматематичного моделювання при розробці та реалізації боргової політики України.

О. Рожко, канд.екон. наук РОЗВИТОК ІНСТИТУТІВ ПАРАБАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Розглядаються суперечності розвитку фінансового сектора України у контексті його інтеграції у сучасний фінансовий ринок європейських країн Досліджуються проблеми функціонування парабанківської системи України. Акцентується увага на необхідності підвищення ефективності діяльності факторингових та лізингових компаній, недержавних пенсійних фондів.

О. Любкіна, канд. екон. наук, доц. НАСЛІДКИ РОЗШИРЕННЯ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ ДЛЯ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Стаття присвячена проблемам зовнішньоекономічного співробітництва України з ЄС у галузі фінансових ринків. Проаналізовано основні напрями реформування вітчизняного фондового ринку у форматі поглибленого співробітництва з ЄС і наслідки лібералізації руху капіталу для основних груп суб’єктів фондового ринку України.