Г. Чорноус, канд. екон. наук, доц. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ: РЕАЛІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ

У статті розглядаються питання, пов’язані з реалізацією технології інтелектуального підходу до управління бізнесом (BI), з шляхами її удосконалення, Continue reading

Г. Урсуленко, асп. БАЗЕЛЬ II: ВИМІРЮВАННЯ БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ

Важливість показників ризику полягає у спробі виміряти різницю між очікуваним та фактичним прибутком, враховуючи гіпотезу про нормально-розподілені величини. Continue reading

М. Мошкова, асп. СЕК’ЮРИТИЗАЦІЯ ІПОТЕЧНИХ АКТИВІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

З’ясовано особливості механізму сек’юритизації іпотечних активів у світовій практиці, здійснено аналіз розвитку се- к’юритизаційних операцій на прикладі розвинених країн, Continue reading

Т. Овчаренко, канд. екон. наук, асист. ІНВЕСТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

У статті розглядаються проблеми інвестування інноваційних проектів на промислових підприємствах та шляхи їх вирішення. Continue reading

Г. Харламова, канд. екон. наук, асист. К. Таран, студ. МІГРАЦІЙНІ МЕРЕЖІ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ

Проведено аналіз особливостей оцінки та моделювання взаємозв’язку міграційних процесів і рівня людського капіталу країни. Continue reading

Л. Дмитренко, асист. МАШИНОБУДІВНА ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

В статті розглянуто особливості машинобудівної галузі України в умовах світової фінансової кризи. Визначені основні шляхи підвищення конкурентоспроможності Continue reading

Г. Лозова, канд. екон. наук., доц. КОНКУРЕНТНА ПОЛІТИКА НІМЕЧЧИНИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ

Робота присвячена аналізу формування та розвитку конкурентної політики Німеччини в період економічних криз, визначенню національних тенденцій в цій сфері, Continue reading

О. Красота, канд. екон. наук, доц. МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ У ПОДОЛАННІ КРИЗИ

У статті аналізується економічна сутність малого підприємництва як з точки зору його загальновидових, типових для підприємництва ознак, так і специфічних; Continue reading

О. Жилінська, канд. екон. наук, доц., М. Урбан, асп. ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА КРАЇН СНД

Здійснено порівняльний аналіз конкурентоспроможності і динаміки макроекономічних показників країн СНД у контексті спільних проблем соціально-економічного розвитку Continue reading

Л. Баластрик, канд. екон. наук, доц. МАКРО – ТА МІКРОЕКОНОМІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА

У статті проаналізовано сучасні підходи до визначення сутності державного сектора в ринковій економіці, виокремле­но макро та мікро рівні, досліджено Continue reading