Л. Ловінська, д-р екон. наук, проф УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ

У статті розкриваються концептуальні основи реформування бухгалтерського обліку в Україні. Ключовим напрямком розвитку бухгалтерського обліку визначено Continue reading

Н. Шморгун, канд. екон. наук, доц. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ІНФЛЯЦІЇ ТА ЗМІНИ ЦІН ПРИ АНАЛІЗІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Статтю присвячено питанням аналізу фінансової звітності підприємства в умовах зміни цін та інфляції, що ма­ють місце на сучасному етапі розвитку економіки в світі Continue reading

С.Шибіріна, асп. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ НЕРУХОМОГО МАЙНА

У статті розглядається необхідність та пропонуються напрямки використання інформації при проведенні ста­тистичного дослідження ринку нерухомого майна. Continue reading

В.Швець, канд. екон. наук, доц. Ю. Радилицький, ас. ІСТОРИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

У статті розглянуто історичний досвід функціонування суб’єктів незалежного фінансового контролю на тери­торії Галичини. Досліджено організаційну побудову, Continue reading

В. Швець, д-р екон. наук, проф. О. Борисюк, асп. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ В СИСТЕМІ КРУГООБОРОТУ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Уточнено визначення “необоротних активів”. Розкрито місце необоротних активів в системі кругообороту капі­талу підприємства. Проаналізовано структуру Continue reading

О. Чечуліна, канд. екон. наук ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

У статті розглянуто актуальні питання аналізу тенденцій розвитку державного фінансового контролю. Дослі­джено сутність програмно-цільового підходу щодо контролю бюджетних видатків. Continue reading

О. Хвостенко, асп. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглянуто проблему інформаційного забезпечення статистичного дослідження конкурентного середовища підприємства. Continue reading

С. Травінська, асп. ГАРМОНІЗАЦІЯ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ВІДПОВІДНО ДО МСФЗ ТА МСБО

У статті визначено необхідність гармонізації та стандартизації бухгалтерського обліку зобов’язань, досліджено тлумачення та зміни до МСФЗ, Continue reading

М. Сидоренко, асп. АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ У ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Розглянуто питання прийняття адекватних управлінських рішень на основі суттєвої інформації, що потребує зміни сучасної парадигми мислення. Continue reading

Н. Рошко, викл. ЛІЦЕНЗУВАННЯ В ТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ ЯК ФАКТОР ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЇЇ РОЗВИТКУ

У статті розкрито питання ліцензування туристичної діяльності як засобу державного регулювання та контро­лю у сфері туризму. Наведено динаміку розвитку Continue reading