Л. Гуляєва, канд. екон. наук ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ У БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Здійснено оцінку ступеня впровадження принципів сталого розвитку у банківському секторі економіки України. Визначено найпоширеніші форми прояву Continue reading

І. Крупка, канд. екон. наук, доц. ІНФЛЯЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО РИНКУ

Інфляція як економічне явище відоме з давніх давен. Проте це одна з  найдошкульніших проблем сучасної економіки майже усіх країн світу. У роботі розглянуто сутність інфляції, Continue reading

А. Вітренко, канд. екон. наук ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РЕКЛАМИ В УКРАЇНІ

В статті розглянуті основні передумови, визначені та описані історичні етапи виникнення та розвитку реклами в Україні, обґрунтовані причини Continue reading

Н. Жиляєва, асп. ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ В ПЕРІОД СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ ТА НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

Проаналізовані поточні тенденції економічного розвитку України, визначені основні ризики фіскальної політики в умовах світової економічної кризи Continue reading

І. Сагайдак, асп. МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ – ІНСТРУМЕНТ ЗБАЛАНСУВАННЯ ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

У статті досліджується роль міжбюджетних відносин у формуванні фінансових ресурсів місцевого самоврядування в Україні. Визначено шляхи подальшого Continue reading

І. Бовсунівська, здобувач СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

В статті досліджується сутність і природа комунальної власності, аналізується її співвідношення з іншими фо­рмами власності, виділяються основні критерії Continue reading

Н. Коваль, асист. ФІНАНСОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ДЕРЖАВИ

В статті розглянуті проблеми фінансового стимулювання професійної підготовки та підвищення конкуренто­спроможності трудових кадрів. Continue reading