Я. Овсянникова, асп. ФОРМИ УЧАСТІ ДЕРЖАВИ У ПРОЕКТНОМУ ФІНАНСУВАННІ НА ОСНОВІ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Розглянуто сутність, особливості та моделі державно-приватного партнерства, обґрунтовано необхідність розвитку та впровадження державно-приватного партнерства Continue reading

С. Шибіріна, асп. РИНОК НЕРУХОМОГО МАЙНА ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ ТА ОБ’ЄКТ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Розкрито сутність ринку нерухомого майна, його складових понять, розглянути умови створення і функціонування ринку нерухомості, а також визначені основні напрями статистичного дослідження ринку. Continue reading

І. Новікова, мол. наук. співроб., канд. екон. наук ІВАН ВЕРНАДСЬКИЙ ТА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО БАНКІВНИЦТВА У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.

Статтю присвячено розкриттю ролі І. Вернадського у процесі розбудови мережі українських банків, діяльність якої формувалася на ринкових засадах. Continue reading

С. Мицюк, мол. наук. співроб., канд. екон. наук РОЗВИТОК КЛАСТЕРІВ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Розглянуто питання кластеризації економіки, як ефективного механізму підвищення конкурентоспроможності. Досліджуються проблеми створення кластерів і їх розвитку. Continue reading

Н. Скопенко, канд. екон. наук, доц. ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНТЕГРОВАНИХ ОБ’ЄДНАНЬ В АПК УКРАЇНИ

Розглянуто передумови розвитку інтеграційних процесів в агропромисловому секторі України. Обґрунтовано доцільність формування та функціонування інтегрованих структур в АПК. Continue reading

Т. Овчаренко, канд. екон. наук, доц. ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ ЯК ФОРМА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Розглянуто основні характеристики фінансового лізингу як інструменту залучення інвестиційних ресурсів на підприємствах з метою визначення перспектив Continue reading

М. Бердар, канд. екон. наук, доц. МЕТОДИКА КОНТРОЛЮ В УПРАВЛІННІ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

У статті розкрито концептуальні засади створення ефективної контрольної системи в управлінні фінансовими ресурсами підприємства, Continue reading

В. Вірченко, канд. екон. наук, доц. РОЛЬ АКЦІОНЕРНОЇ ВЛАСНОСТІ В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Стаття присвячена аналізу особливостей реалізації та ролі акціонерної власності в сучасній системі економічних відносин. Досліджено функції акціонерної власності. Continue reading

А. Вітренко, канд. екон. наук, доц. ПРОЦЕСИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОГО РИНКУ РЕКЛАМНИХ ПОСЛУГ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ РЕКЛАМИ УКРАЇНИ

В статті розглянуті сучасні глобалізаційні процеси, що відбуваються на світовому ринку рекламних послуг, визначено їх вплив та особливості прояву на рекламному ринку України. Continue reading