І. Новікова, канд. екон. наук Економічна освіта, як інституційна основа розвитку банківського сектору в рамках формування ринкового економічного простору в Україні: досвід історичного минулого

Досліджується процес становлення економічної освіти у контексті формування вітчизняного банківського сектору в умовах ринкових трансформацій наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Continue reading

О. Доліновська, асп. Міжнародний кредит: економічна природа, сутність та види

У статті подано дослідження сутності міжнародного кредиту, а також його функції і наслідки. Наведені особливості формування урядових кредитів та їх основний різновид. Continue reading

А. Залєвська-Шишак, канд. екон. наук, асист. Роль державної власності на етапі реформування економіки України

У статті розкрито сутність і значення державної форми власності в ринкових умовах. Розглянуто роль державної власності та державного сектору, Continue reading

В. Филюк, асп. Глобалізація, конкуренція і економічна концентрація: діалектика взаємозв’язку

Розглянуто основні підходи до визначення поняття глобалізація та охарактеризовано її наслідки для економічного розвитку різних країн. Проаналізовано Continue reading

А. Вірченко, асп. Значення фінансової політики в умовах глобальної фінансово-економічної кризи

Розкрито головні напрями переосмислення значення макроекономічної політики в сучасних умовах. Окреслено важливі зміни в розробленні Continue reading

С. Мицюк, мол. наук. співроб., канд. екон. наук Вплив інноваційної діяльності на конкурентоспроможність економіки України

В статті розглядається необхідність впровадження інноваційної моделі розвитку держави. Досліджується вплив інноваційної діяльності на підвищення Continue reading

В. Журило, канд. екон. наук, доц. Формування споживчих мотивацій на ринках технологічних інновацій: теоретичний аспект

У статті розглянуто структуру мотиваційного процесу споживачів продуктів технологічних інновацій, здійснено класифікацію споживчих мотивів, Continue reading

В. Вірченко, канд. екон. наук, доц., В. Вірченко, канд. іст. наук, доц. Теоретико-економічні засади рейтингової оцінки схильності підприємств до банкрутства

Стаття присвячена аналізу сутності і особливостей рейтингової оцінки схильності підприємств до банкрутства. Досліджено підходи до аналізу фінансової Continue reading

А. Вітренко, канд. екон. наук, доц. Саморегулювання ринку рекламних послуг як дієвий механізм захисту добросовісної конкуренції

В статті розглянуті особливості системи саморегулювання на ринку рекламних послуг та її значення в механізмі захисту добросовісної конкуренції. Continue reading

Л. Анісімова, канд. фіз.-мат. наук, доц., В. Балан, канд. фіз.-мат. наук, доц. Моделювання процесу формування та вибору стратегій розвитку підприємства

У статті представлена загальна модель процесу формування та вибору стратегій розвитку окремих стратегічних бізнес-одиниць та підприємства в цілому Continue reading