І. Склярук, асп. Теоретичні аспекти факторного аналізу прибутку

Висвітлено особливості факторного аналізу прибутку підприємств. Розкрито теоретичні основи методів визначення впливу факторів на формування прибутку підприємств Continue reading

Н. Рошко, асп. Бухгалтерський облік і звітність суб’єктів туристичної діяльності як база для контролю та аналізу

Розкрито специфіку бухгалтерського обліку та контролю туристичної діяльності. Внесено пропозиції з удосконалення показників звітності суб’єктів туристичної діяльності. Continue reading

К. Радченко, асп. Аналіз методів калькулювання та їх застосування в різних галузях промисловості

Визначено сутність та значення поняття “метод калькулювання”, розглянуто класифікації методів калькулювання собівартості, розкрито їх особливості Continue reading

М. Письменна, викладач Особливості методики діагностичного обстеження службою внутрішнього аудиту в банках

Досліджено напрямки розвитку методичного забезпечення внутрішнього аудиту в банках, запропоновано методику діагностичного обстеження фінансового стану банку. Continue reading

Н. Лиско, асп. Реформування бухгалтерського обліку та контролю в бюджетних установах України

Проаналізовано передумови та необхідність реформування обліку в бюджетних установах України. Досліджено зміни з урахуванням зарубіжного досвіду та теоретичні Continue reading

О. Кащенко, асп. Облік та контроль дебіторської заборгованості як складової системи грошових розрахунків підприємства

Розкрито значення дебіторської заборгованості як елементу системи грошових розрахунків підприємства, визначено основні проблеми обліку та контролю, запропоновано шляхи їх вирішення. Continue reading

М. Вуйців, асп. Відповідність системи внутрішньогосподарського контролю сучасним потребам менеджменту

Проведено аналіз завдань, які стоять перед сучасним менеджментом, розглянуто існуючі погляди на внутрішньогосподарський контроль, здійснено спробу подолання Continue reading

О. Борисюк, асп. Бухгалтерський облік основних засобів в умовах реформування податкового законодавства

Здійснено порівняльний аналіз оцінки основних засобів в бухгалтерському обліку та з метою оподаткування, визначено завдання обліку Continue reading

Г. Коблянська, канд.екон. наук, ас., А. Вікулова, студ. Актуальні аспекти впровадження управлінського обліку на підприємствах України

Проаналізовано поняття управлінського обліку як ефективного інструменту управління, який створює переваги в ринковому середовищі і забезпечує підприємство ключовою інформацією. Continue reading

Б. Засадний, канд. екон. наук, М. Кобзева, здобувач Організаційні аспекти обліку на малих підприємствах

Виокремлено та проаналізовано низку актуальних проблем організації обліку, які існують сьогодні на підприємствах малого бізнесу. Continue reading