В. Шишкін, канд. екон. наук, ст. наук. співроб. Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, Київ СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ВІКОВОЇ НЕРІВНОСТІ ЗА ДОХОДАМИ

Проведено аналіз вікової нерівності населення України за доходами. Визначено різницю у доходах населення в абсолютному та відносному вимірі. Continue reading

С. Шибіріна, канд. екон. наук, асист. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ПОБУДОВА БАГАТОВИМІРНОЇ ОЦІНКИ ПРОПОЗИЦІЇ НА ПЕРВИННОМУ РИНКУ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ

У статті через показники потенціалу ринка, а саме будівельну та інвестиційну активність, розглянуто методичні та практичні аспекти побудови узагальнюючої Continue reading

Т. Трубнік, канд. екон. наук, ст.викл. ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, Київ СТАТИСТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ДИСПРОПОРЦІЙ СЕКТОРАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

В статті запропонований інструментарій діагностики порушень у пропорціях секторального розподілу. Система індикаторів спрямована Continue reading

І. Романюк, асп. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ “ЯКІСТЬ ЖИТТЯ” ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ ТА ОБ’ЄКТ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

У статті аналізується гносеологічні корені поняття “якість життя” як соціально-економічної категорії та між- народні підходи до визначення Continue reading

М. Потапова, канд. екон. наук, доц. Національна академія статистики, обліку та аудиту, Київ СТАТИСТИЧНА ГРАМОТНІСТЬ: ЗАЙВА ВИМОГА АБО НЕОБХІДНІСТЬ СУЧАСНОСТІ

В роботі досліджується розуміння грамотності населення, еволюція цього поняття у відповідності до вимог сучасності. Розглянуто підходи науковців Continue reading

Є. Поповська, канд. техн. наук, доц. Національний дослідницький університет Вища школа економіки, Росія ПІДПРИЄМНИЦЬКА АКТИВНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ РОСІЇ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МІЖРЕГІОНАЛЬНИХ ВІДМІННОСТЕЙ

У статті наведено результати міжрегіональних зіставлень соціально-демографічних характеристик підприємництва. Джерелом статистичних Continue reading

З. Пальян, канд. екон. наук, доц. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ У КОНТЕКСТІ ДРУГОГО ДЕМОГРАФІЧНОГО ПЕРЕХОДУ

В роботі подається порівняльний статистичний аналіз зміни моделі народжуваності і режиму дожиття населення України та окремих східноєвропейських країн. Continue reading

Т. Олешко, д-р техн. наук, проф., О. Марусич, асп. Національний авіаційний університет, Київ ПОШУК АЛЬТЕРНАТИВНИХ ШЛЯХІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ АВІАКОМПАНІЙ

В статті розглянуто основні шляхи забезпечення економічної стабільності авіакомпанії та мінімізації ризиків, пов’язаних з волантильністю цін Continue reading

С. Огреба, асп. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ВПРОВАДЖЕННЯ ОЦІНОК ТІНЬОВОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ В СИСТЕМУ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

В статті досліджено історичний аспект впровадження оцінок тіньового сектору економіки в систему національного рахівництва. Здійснено періодизацію Continue reading

О. Образцова, канд. екон. наук, проф. Російський державний соціальний університет, Росія ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРОСТОРОВОГО РОЗПОДІЛУ РАННЬОЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ АКТИВНОСТІ В РФ: ДОСВІД АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ

У статті проаналізовано джерела інформації про демографічні події, пов’язані з підприємництвом, в офіційній бізнес – демографії та у альтернативних Continue reading