Ю. Буник, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ РОЛЬ ОБЛІГАЦІЙ ДІАСПОРИ ДЛЯ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ

У статті розглянуто проблему випуску облігацій для діаспори як джерело фінансування національної економіки та фактор розвитку країни. Continue reading

М. Устименко, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ МІЖНАРОДНІ КЛАСТЕРИ У ПІДВИЩЕННІ ІННОВАЦІЙНОГО РІВНЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

У статті розкриваються механізми поширення технологій і знань в умовах міжнародного бізнес-середовища, визначаються можливі напрямки підвищення інноваційного рівня підприємств процесі встановлення кластерних зв’язків, аналізуються проблеми інноваційної діяльності підприємств України і можливості підвищення технологічного рівня підприємств з позиції розвитку кластерної взаємодії. Continue reading

Т. Нагачевська, канд. екон. наук, доц., Н. Пластовець, економіст Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ОСОБЛИВОСТІ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ НА РІЗНИХ СТАДІЯХ ГЛОБАЛЬНОГО ВИРОБНИЧО-ЗБУТОВОГО ЛАНЦЮГА АГРОБІЗНЕСУ

У статті обґрунтовано висновок щодо невідповідності стану процесів залучення прямих іноземних інвестицій в аграрному секторі світової економіки існуючим потребам галузі. Continue reading

А. Вітренко, канд. екон. наук, докторант Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ СУТНІСТЬ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ ЯК ОСОБЛИВОЇ ТЕОРЕТИЧНОЇ КАТЕГОРІЇ В СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

В статті розглядаються основні особливості постіндустріального суспільства і зростаюча важливість послуг, зокрема нематеріальних послуг, у сучасній економічній системі. Continue reading

Л. Кудирко, канд. екон. наук, доц., І. Севрук, канд. екон. наук, асист. Київський національний торговельно-економічний університет, Київ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМ ЗБУТУ ЗА УЧАСТІ МІЖНАРОДНИХ РОЗДРІБНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ

У статті представлено авторське визначення поняття “міжнародна роздрібна торговельна мережа”. Continue reading

І. Софіщенко, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Автором запропоновано виокремити поняття міжнародної інвестиційної конкурентоспроможності в системі понять, які визначають особливості міжнародної інвестиційної діяльності на різних рівнях економічної системи, розглянуто його сутнісні характеристики та підходи до оцінювання міжнародної інвестиційної конкурентоспроможності як передумови посилення конкурентних позицій суб’єктів будь-якого рівня в системі міжнародного інвестування. Continue reading

Н. Кочкіна, канд. екон. наук, доц., І. Медведєва, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЇ БЛАКИТНОГО ОКЕАНУ ДЛЯ ВИНОРОБНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

У статті розглянуто теоретико-практичні засади застосування інноваційної стратегії блакитного океану. Continue reading

М. Малік, д-р екон. наук, проф. Г. Гудзь, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ОРГАНІЗАЦІЯ СТРАХОВОГО ЗАХИСТУ У АГРАРНОМУ ПІДПРИЄМНИЦТВІ – ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Сільськогосподарське виробництво і дохід від сільського господарства пов’язаний з низкою ризиків. Continue reading

М. Малік, д-р екон. наук, проф. І. Семенчук, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ОЦІНКА СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В КРАЇНАХ СНД

У статті визначено основні тенденції розвитку обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності в Україна та зарубіжних країнах. Continue reading

А. Старостіна, д-р екон. наук, проф., В. Кравченко, канд. екон. наук, доц., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ: ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ТА ПРАКТИКА РОЗРОБКИ АНКЕТИ (НА ПРИКЛАДІ РИЗИКІВ СПОЖИВАЧІВ НА РИНКУ ВИНА)

У статті розглянуто теоретичний підхід до визначення мети маркетингового дослідження, який дозволяє формалізувати в табличній формі аналіз факторів макрота мікромаркетингового середовища, виявити та оцінити за його результатами основні маркетингові загрози та можливості ринкового середовища, і чітко сформулювати мету маркетингового дослідження. Continue reading