В. Зянько, д-р экон. наук, проф., В. Зянько, асп. Винницкий национальный технический университет, Винница, Украина ПРОТИВОРЕЧИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ

В статье исследованы основне экономические противоречия, присущие нынешнему этапу формирования в Украине модели инновационного развития, проанализированы их причины и последствия для национальной экономики, обоснованно пути активизации развития инновационного предпринимательства как основного условия решения существующих экономических противоречий.

Ключевые слова: экономические противоречия; инновационная деятельность, инновационное предпринимательство, модель инновационного развития.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/167-2/3

References

1. Innovation Policy: updating the Union’s approach in the context of the Lisbnon strategy. Communication from the Commission to the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Brussels. 11.03.2003.
2. Fridmen M. Svoboda, ravenstvo, jegalitarizm, Filosofija svobody: per. s angl., M. Socium, Tri
kvadrata, 2003., Vyp. II., S. 73–106.
3. Hajek F. Liberalizm , Filosofija svobody. M., Socium, Tri kvadrata, 2003., Vyp. II., S. 129–167.
4. Ekonomiko-matematychni modeli ekonomichnoho zrostannya: [monohrafiya], O. O. Bakayev, V. I. Hrytsenko, L. I. Bazhan, K. Nauk. dumka, 2005., 189 s.
5. Rohoza M. Ye. Stratehichnyy innovatsiynyy rozvytok pidpryyemstv: modeli ta mekhanizmy: monohrafiya, M. Ye. Rohoza, K. Yu. Verhal., Poltava RVV PUET, 2011., 136 s.
6. Morozov Ju. P. Innovacionnyj menedzhment, M., JuNITI-DANA, 2001., 446 s.
7. Podol’s’ka Ye. A. Filosofiya: pidruchnyk, K. Tsentr navch. lit-ry, 2006., 704 s.
8. Dubyk V. Ya. Aktyvizatsiya uchasti Ukrayiny v novomu tekhnolohichnomu ukladi yak shlyakh innovatsiynoho proryvu I naroshchennya prybutkovosti, Innovatsiyna ekonomika., 2014., № 2, S. 31-39.
9. Andriychuk V. H. Perspektyvy rozvytku ekonomiky Krayiny za nayavnykh umov nestabil’noho postkryzovoho
vidnovlennya svitovoho hospodarstva, Ekonomika i menedzhment kul’tury., 2013., № 1., S. 3-20. Available at http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ekmk_2013_1_3.pdf.
10. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny. Available at http://www.ukrstat.gov.ua.
11. Pozhuyeva T. O. Innovatsiynyy rozvytok ekonomiky Ukrayiny: Neobkhidnist’, realiyi, perspektyvy,
Ekonomichnyy visnyk Donbasu, 2014., № 1 35. S.168-170.
12. Zubko O. Osoblyvosti rozvytku mizhnarodnoyi torhivli tekhnolohiyamy v umovakh zahostrennya konkurentnoyi borot’by, Zovnishnya torhivlya: ekonomika, finansy, pravo., № 4-5. 2010., S. 65-71.
13. Pro Rekomendatsiyi parlament•s’kykh slukhan’ na temu: Stratehiya innovatsiynoho rozvytku Ukrayiny na 2010-2020 roky v umovakh hlobalizatsiynykh vyklykiv, Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 2011 r. № 11. – st. 72.
14. Stan i formuvannya naukovoyi sfery. Komitet•s’ki slukhannya. Available at http://www.nas.gov.ua/
tradeunion/news/Documents/Stan%20%20i%20formuvannya%20naukovoyi%20sfery%2014.03.13.pdf.
15. Slukhannya u Komiteti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny z pytan’ nauky i osvity 13 bereznya 2013 r. Pro stan ta
zakonodavche zabezpechennya finansuvannya naukovoyi i naukovo-tekhnichnoyi diyal’nosti”. Available at
http://www. kno.rada.gov.ua/komosviti.
16. Yevrostat. Available at http://www.eurostat.com.
17.Evropa 2020 – strategija social’no-jekonomicheskogo razvitija Evropejskogo Sojuza na period do 2020 goda. Available at http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/documents/eurobulletin/eurobulet_04_2010_uk.pdf.
18. Matiyenko H. A. Vplyv vidtoku naukovykh kadriv na stan naukovo-tekhnichnoyi diyal’nosti v Ukrayini v umovakh hlobalizatsiyi ekonomiky,Naukovyy visnyk Akademiyi munitsypal’noho upravlinnya. Seriya Ekonomika
. 2012. Vyp. 12. S. 100-106.
19. Sidenko S. V. Mihratsiya intelektual’nykh resursiv v umovakh formuvannya informatsiynoho suspil’stva, Zovnishnya torhivlya: pravo ta ekonomika. 2008. № 2 (37). S. 15-23.
20. Poyasnyuval’na zapyska do proektu Zakonu Ukrayiny Pro vnesennya zmin do dodatka № 3 do Zakonu Ukrayiny
Pro Derzhavnyy byudzhet Ukrayiny na 2013 rik. Available at http://rada.gov.ua/.
21. Stalyy lyuds’kyy rozvytok: zabezpechennya spravedlyvosti: Natsional’na dopovid’,za red. E. M. Libanovoyi, Instytut demohrafiyi ta sotsial’nykh doslidzhen’ im. M. V. Ptukhy., Uman’ Vydavnycho-polihrafichnyy tsentr Vizavi, 2012., 412 s. S. 167-168.
22. Poyasnyuval’na zapyska do proektu Zakonu Ukrayiny Pro vnesennya zmin do dodatka # 3 do Zakonu Ukrayiny
Pro Derzhavnyy byudzhet Ukrayiny na 2013 rik. Available at http://rada.gov.ua/.

Загрузить

  • pdf 167_3
    Размер файла: 337 kB Кол-во скачиваний: 407