О. Чеберяко, д-р истор. наук, канд. экон. наук, доц. Киевский национальный університет имени Тараса Шевченко, Киев, Украина ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КРЕДИТОВАНИЯ НА УРОВЕНЬ ДОЛГОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ

В статье обосновывается необходимость осуществления государственного кредитования для покрытия дефицита государственного бюджета на современном этапе, исследуется современное состояние государственного долга Украины и осуществляется анализ основных индикаторов долговой безопасности Украины.

Ключевые слова: государственное кредитование, государственный долг, долговая безопасность, индикаторы долговой безопасности.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/167-2/5

References

1. MakroekonomIka: pidruchnik, Bazilevich V.D., Bazilevich K.S., Balastrik L.O., za red. V.D. Bazilevicha. 4-te vid., pererob. I dop. K. Znannya, 2008. 734 s.
2. Byudzhetniy Kodeks UkraYini chinne zakonodavstvo zI zmInami ta dopov. ctanom na 10 veres. 2013 r. K.
Palivoda A.V., 2013. 176 s.
3. Valoviy zovnIshnIy borg UkraYini, NatsIonalniy bank Rezhim dostupu
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44466.
4. Vasilik O.D. DerzhavnI fInansi UkraYini: pidruchnik, Vasilik O.D., Pavlyuk K.V. K., Tsentr navchalnoYi lIteraturi, 2004. 608 s.
5. GroshI ta kredit: PIdruchnik, I. O. Lyutiy, N.I. Versal, O. V. LyubkIna, O. D. Rozhko, za zag. red. prof. I. O. Lyutogo. K. VPTs KiYivskiy unIversitet, 2010. 559s.
6. Zakon UkraYini “Pro osnovi natsIonalnoYi bezpeki UkraYini” vId 19.06.2003 # 964-IV. Rezhim dostupu
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/964-15. Nazva z ekrana.
7. Kozyuk V.V. Optimalniy rIven borgovogo navantazhennya: globalnI makrofInansovI zrushennya ta shvidkoplinnI ochIkuvannya, FInansi UkraYini. 2012. #1. S.78-94.
8. Nakaz MInekonomrozvitku UkraYini “Pro zatverdzhennya rekomendatsIy schodo rozrahunku rIvnya ekonomIchnoYi bezpeki UkraYini” vId 29.10.2013 r. #1277, MInIsterstvo ekonomIchnogo rozvitku I torgIvlI UkraYini: Available at http://www.me.gov.ua/file/link/222830/file/1277.TIF.
9. Osoblivostі ta prIoriteti borgovoYi polItiki UkraYini AnalIt. dop. Galchinskiy A.S., VarnalIy Z.S., Maystrishin V.Ya. ta In., K.NISD, 2004. 104 c.
10. OfItsIyniy sayt InvestFunds za pIdtrimki InformatsIynogo agentstva Cbonds, Available at
http://investfunds.kz/markets/indicators/18/?f_s[idx]=0&f_s[sdate]=25.12.2009&f_s[edate]=
11. OfItsIyniy sayt MInIsterstva fInansIv UkraYini, Available at // http://www.minfin.gov.ua.
12. OfItsIyniy sayt NatsIonalnogo banku UkraYini, Available at // http://www.bank.gov.ua.
13. PrognoznI platezhI z pogashennya ta obslugovuvannya dIyuchih kreditIv (pozik) do povnogo Yih pogashennya stanom na 05.02.2014 Available at http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?cat_id=36047.
14. StatistichnI materIali po stanu derzhavnogo borgu UkraYini, MInfIn Available at
http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?cat_id=325755.
15. Finansyi i kredit v sisteme upravleniya narodnyim hozyaystvom: uchebnik, E.V.Kolomin, L.E. Babashkin,
A.M.Volkov i dr., pod obsch. red. A.M.Volkova. M. Ekonomika, 2007. 247 s.

Загрузить

  • pdf 167_5
    Размер файла: 461 kB Кол-во скачиваний: 1236