Р. Билык, канд. экон. наук, доц., докторант Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича, Черновцы, Украина ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В УКРАИНЕ В КОНТЕКСТЕ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ

В статье исследована проблематика укрепления финансовой основы развития регионов как составляющей политики обеспечения экономической безопасности и одного из важнейших направлений децентрализации власти в Украине. Определены основные проблемы финансирования регионального развития, выявлены недостатки межбюджетных отношений и препятствия накоплению финансового ресурса местных общин. Установлено, что основным следствием финансовой “слабости” регионов стала невозможность концентрации средств для финансирования приоритетных инвестиционных проектов и мероприятий регионального развития. Определены приоритетные направления укрепления финансового обеспечения регионов в разрезе задач региональной политики и с учетом объявленной в Украине децентрализации власти и расширения фискальных полномочий регионов.

Ключевые слова: политика регионального развития, децентрализация власти, региональные экономические интересы, финансирование регионального развития, местные бюджеты, финансовая самостоятельность регионов, принцип субсидиарности.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/167-2/7

 

References

1. Dolishniy M.I. Rehional’na polityka na rubezhi KhKh-KhKhI stolit’ novi priorytety, K.: Naukova
dumka, 2006., 512 s.
2. Cherevko O.V. Stratehiya sotsial’no-ekonomichnoho rozvytku rehioniv Ukrayiny: monohrafiya,Cherkasy: Brama-Ukrayina, 2006. 424 s.
3. Monastyrs’kyy H.L. Modernizatsiyna paradyhma upravlinnya ekonomichnym rozvytkom terytorial’nykh spil’not
bazovoho rivnya: monohrafiya, Ternopil’, Ekonomichna dumka TNEU, 2010. 464 s.
4. Reznikov O.L. Zabezpechennya sotsial’no-ekonomichnoyi bezpeky rehionu – nahal’ne zavdannya s’ohodennya
Available at http://dspace.nbuv.gov.ua/dspace/bitstream/handle/123456789/ 2537/st_40_12.pdf?
sequence=1.
5. Radionov Yu. Stan rozvytku ta deyaki napryamky modernizatsiyi rehioniv Ukrayiny, Rehional’na
ekonomika. 2012. № 2 (64) S.38-47.
6. Humenyuk A. Evolyutsiya teoretychnykh polozhen’ ekonomichnoyi bezpeky v umovakh transformatsiy,
Visnyk Chernivets’koho torhovel’no-ekonomichnoho instytutu. Ekonomichni nauky. 2012. Vyp. IV (48). S. 23-29.
7. Yatsenko N. Rehional’na ekonomichna bezpeka u konteksti natsional’noyi ekonomichnoyi, Aktual’ni problemy ekonomiky. 2002. №2. S. 6.
8. Shevchenko O.V. Neobkhidnist’ zmin podatkovoho i byudzhetnoho zakonodavstva dlya zabezpechennya zv”yazku
byudzhetnoho i stratehichnoho planuvannya mistsevostey, Reformuvannya podatkovoyi systemy Ukrayiny vidpovidno do yevropeys’kykh standartiv: zb.mater. nauk.-prakt. konf., 18 hrudnya 2012 r. DPSU, NU DPSU, NDTsPO., Irpin’, 2012. S. 436-439.
9. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny “Pro zatverdzhennya Derzhavnoyi stratehiyi rehional’noho rozvytku na period do 2020 roku” vid 06.08.2014 # 385, Uryadovyy kur”yer. 2014. # 160., Uryadovyy kur”yer Available at
http://ukurier.gov.ua/uk/articles/pro-zatverdzhennya-derzhavnoyi-strategiyi-regional.
10. Prezydent predstavyv “Stratehiyu reform-2020”: Meta reform – chlenstvo v YeS, Prezydent
Ukrayiny Petro Poroshenko. Ofitsiyne internet-predstavnytstvo, Available at http://www.president.gov.ua/
news/31289.html.
11. Kontseptsiya reformuvannya mistsevoho samovryaduvannya ta terytorial’noyi orhanizatsiyi vlady v Ukrayini, skhvaleno Rozporyadzhennyam Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 1 kvitnya 2014 r. № 333-r Uryadovyy kur”yer. 2014r. № 67. Verkhovna Rada Ukrayiny, Available at http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80

Загрузить

  • pdf 167_7
    Размер файла: 417 kB Кол-во скачиваний: 833