И. Ивахненко, канд. экон. наук, ассист. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, Украина ВЛИЯНИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ НА ИНВЕСТИРОВАНИЕ В РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ

В статье исследуются особенности финансирования реального сектора экономики через использование механизмов рынка ценных бумаг, а также рассмотрена возможность формировать в Украине инвестиционную базу за счет источников, привлеченных на рынке ценных бумаг.

Ключевые слова: рынок ценных бумаг, финансирование инвестиционной деятельности, реальный сектор экономики, потенціал рынка ценных бумаг.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/167-2/10

References

1. Insyitytsionalno-informatsiyna ekonomika [pidrychnik], red. A.A.Chykhno, K. Znannya, 2010, 687 s.
2. Kalach G.M. Napryamy udoskonalennya instytutsiynoyi infrastruktury fondovogo rynku, Naukovyy
visnyk Natsionalnoyi akademiyi podatkovoyi sluzhby Ukrayiny (ekonomika, pravo). 2007. №1 (36). S.45-51.
3. Krasnova I.V. Fondovyy rynok Ukrayiny: stan ta perspektyvy rozvytku, Problemy ekonomiky. 2014.
№1. S.129-134.
4. Tereshchenko G.M. Problemy stanovlennya ta napryamy udoskonalennya fynktsionuvannya rynku tsinnykh paperiv v Ukrayini, Finansy Ukrayini. 2013. №6. S.97-104.
5. Strategiya rozvytku fondovogo rynku Ukrayiny na seredn’ostrokovu ta dovgostrokovu perspektyvu (proyekt).
Available at http http://www.aust.com.ua/defaultStrategy.aspx.
6. Natsional’na komisiya z tsinnykh paperiv ta fondovogo pynku. Available at http://www.nssmc.gov.ua/
activities/annual.
7. Healey A. Making the trade: stocks, bonds, and other investments, Chicago, ІІІ, Heinemann
Library, 2011. 56 p.
8. Ivakhnenko I.S. Finansovyy potentsial rynku tsinnykh paperiv ta yogo investytsiyna spryamovanist’ avtoreferat dys. Kandydata ekonom. Nauk. 08.00.08, Kyyivs’kyy natsional’nyy universytet imeni Tarasa Shevchenka. Kyiv, 2012. 20 s.

Загрузить

  • pdf 167_10
    Размер файла: 531 kB Кол-во скачиваний: 1371