Р. Пикус, канд. экон. наук, проф., Д. Нестерова, асп. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, Украина ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ В УКРАИНЕ

В статье исследована структура инвестиционного портфеля страховых компаний в Украине с целью оценки эффективности инвестиционной деятельности и инвестиционной стратегии, которую проводят данные страховые организации. Определены основные направления инвестирования средств компаний-лидеров на страховом рынке Украины.
Ключевые слова: инвестиционная деятельность страховых компаний, структура инвестиционного портфеля, инвестиционная стратегия страховщика, направления размещения активов страховщика, инвестиционные ресурсы страховой компании.
DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/168-3/1

References

1. Bazylevych V. D. Strakhuvannya: pidruch. V. D. Bazylevych, K. Bazylevych, R.V. Pikus ta in., za red.
V. D.Bazylevych, Kyiv. nats. un–t im. Tarasa Shevchenka. K: Znannya, 2008. 1019 s.
2. Vasylenko A.V. Derzhavne rehulyuvannya investytsiynoyi diyal’nosti strakhovykh kompaniy: avtoref. dys. na
zdobuttya nauk. stupenya kand. ekon. nauk: spets. 08.00.08 “hroshi, finansy i kredyt”, A.V. Vasylenko; KNU imeni Tarasa Shevchenka. K., 2008. 16 s.
3. Tkachenko N. V. Investytsiyna diyal’nist’ strakhovykh kompaniy : avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand.
ekon. nauk : spets. 08.04.01 “Finansy, hroshovyy obih i kredyt”, N. V. Tkachenko; NAN Ukrayiny; In-t ekonomich.
prohnozuv. K., 2004. 20 s.
4. Nebylytsya O. Otsinka investytsiynoyi stratehiyi strakhovoyi kompaniyi. Ekonomist. 2001. №3. S. 48–49.
5. Lakhmetkina N.I. Investytsiyna stratehiya pidpryyemstva : navch. posib. N.I. Lakhmetkina. M.: KNORUS, 2006.
184 s.
6. Mayorova T.V. Investytsiyna diyal’nist’: pidruch. dlya stud. vyshch. navn. zakl., T. V. Mayorova. K.: Tsentr
uchbovoyi literatury, 2009. 472 s.
7. Elektronnyy zhurnal pro strakhuvannya “Forinshurer”. Informatsiya pro reytynh strakhovykh kompaniy zhyttya v
Ukrayini za 2013 rik http://forinsurer.com/ratings/life/
8. Ofitsiynyy sayt strakhovoyi kompaniyi “Renesans Zhyttya”, struktura investytsiynoho portfelya za danymy
finansovoyi zvitnosti kompaniyi za 2011 I pivr. 2014 rr.: [Online] http://www.renlife.com/company/disclosure/portfolio.html
9. Ofitsiynyy sayt strakhovoyi kompaniyi “Planeta strakhuvannya”, struktura investytsiynoho portfelya za danymy
finansovoyi zvitnosti kompaniyi za 2011 I pivr. 2014 rr.: [Online] http://planetlife.com.ua/index.php?id=18
10. Informatsiya pro strakhovu kompaniyu PrAT “UASK ASKA – ZHYTTYA”: [Online]. Rezhym dostupu:
http://www.aska-life.com.ua/news/REZULTATY_8174.html
11. Finansova zvitnist’ strakhovoyi kompaniyi PrAT “UASK ASKA – ZhYTTYa” za 2013 rik: [Online] http://www.askalife.
com.ua/docs/zvit2013.pdf

Загрузить

  • pdf 168_1
    Размер файла: 369 kB Кол-во скачиваний: 1559