Н. Приказюк, канд. экон. наук, доц., Т. Моташко, канд. экон. наук, ассист. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, Украина НОВЫЕ ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО СТРАХОВАНИЯ В УКРАИНЕ

Исследованы теоретические аспекты автотранспортного страхования. Проанализировано развитие автотранспортного страхования с позиции инновационных мероприятий, которые в нем осуществляются, в мире. Выявлено актуальные проблемы и определены новые векторы развития отечественного рынка автострахования.
Ключевые слова: автотранспортное страхование, добровольное автотранспортное страхование, обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, телематика, информационные технологии в автостраховании.
DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/168-3/6

References

1. Bazylevych V.D., Pikus R.V., Prykaziuk N.V., Motashko T.P. 2014 “Insurance service”, Strakhovi posluhy Ch. 2
K. Lohos. 544 s.
2. Hamankova O.O. 2009 “Market of insurance service in Ukraine”, Rynok strakhovykh posluh Ukrainy: teoriia,
metodolohiia. praktyka KNEU. 283 s.
3. Osadets S.S. 2007 “Insurance service”, Strakhovi posluhy KNEU. 464 s.
4. Yavorska T.V. 2008 “Insurance service”, Strakhovi posluhy Znannia, 350 s.
5. James M. Anderson. 2010 “The U.S. Experience with No-Fault Automobile Insurance”. Santa Monica: RAND
Corporation, 190 р.
6. Mezhebytskyi M. 2010 “Priame vrehuliuvannia: zarubizhnyi dosvid ta perspektyvy vprovadzhennia v Ukraini”.
Fynansovye usluhy. № 3-4. S. 17–19.
7. Hryshan Iu. 2012 “Mozhno ly prekratyt dempynh v OSAHO?”. Fynansovye usluhy. № 6(96). S. 24–26.
8. Kenneth Cannar. 2005 “Motor Insurance: Theory&Practice”. London: Witherby & Co,. 440 r.
9. Zalietov O.M., Kneisler O.V., Stetsiuk V.M. 2012 “Avtomobilne strakhuvannia v systemi bezpeky dorozhnoho
rukhu”. Mizhnarodna ahentsiia “BeeZone”, 509 s.
10. Ivaniuk I. 2009 “Tendentsii ta problemy rozvytku rynku obov’iazkovoho strakhuvannia tsyvilno-pravovoi
vidpovidalnosti vlasnykiv nazemnykh transportnykh zasobiv”. Fynansovye usluhy. № 1–2. S. 20–22.
11. Libikh K.O. 2011 “Priame vidshkoduvannia zbytkiv u strakhuvanni tsyvilno-pravovoi vidpovidalnosti vlasnykiv
nazemnykh transportnykh zasobiv”. Finansy, oblik i audyt. № 18. S. 129–136.
12. Romanyshyn V. 2009 “Interesy strakhuvalnyka – nash spilnyi priorytet”. Fynansove usluhy. № 1–2. S. 2–4.
13. Hovorushko T.A. 2011 “Insurance service”, Strakhovi posluhy. Tsentr uchbovoi literatury. 376 s.
14. Dema D.I., Vilenchuk O.M., Demianiuk I.V. 2010 “Insurance service”, Strakhovi posluhy. Zhytomyr: ZhN
15. Fysun V.I. 2011 “Insurance”, Strakhuvannia. Tsentr uchbovoi literatury. 232 s.
16. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), The Law of Ukraine “Pro strakhuvannia” 07.03.1996, No. 85/96-VR,
available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
17. The Verkhovna Rada of Ukraine (2004), The Law of Ukraine “Pro oboviazkove strakhuvannia tsyvilno-pravovoi
vidpovidalnosti vlasnykiv nazemnykh transportnykh zasobiv” vid 1 lypnia 2004 roku N 1961-IV: [Online] // Verkhovna Rada
Ukrainy: [Online]. Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1961-15.
18. European Insurance in Figures [Online] // Insurance Europe: [Online]. Elektron. dani // // Insurance Europe
Statistics. № 46. January 2013. Rezhym dostupu: www.insuranceeurope.eu.
19. Digital distribution in insurance: a quiet revolution [Online] // Swiss Re sigma. № 2. 2014. Rezhym dostupu:
http://www.the-digital-insurer.com/wp-content/uploads/2014/06/295-sigma2_2014_en.pdf.
20. Pidsumky diialnosti strakhovykh kompanii za 2010 rik. Natsionalna komisiia, shcho zdiisniuie derzhavne
rehuliuvannia u sferi rynkiv finansovykh posluh: [Online] http://nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/SK/SK_IV_kv_%202010.pdf.
21. Pidsumky diialnosti strakhovykh kompanii za 2011 rik. Natsionalna komisiia, shcho zdiisniuie derzhavne
rehuliuvannia u sferi rynkiv finansovykh posluh: [Online] http://nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/SK/SK_IV_kv_%202011.pdf.
22. Pidsumky diialnosti strakhovykh kompanii za 2012 rik. Natsionalna komisiia, shcho zdiisniuie derzhavne
rehuliuvannia u sferi rynkiv finansovykh posluh: [Online] http://nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/SK/SK_IV_kv_%202012.pdf.
23. Pidsumky diialnosti strakhovykh kompanii za 2013 rik. Natsionalna komisiia, shcho zdiisniuie derzhavne
rehuliuvannia u sferi rynkiv finansovykh posluh: [Online] http://nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/SK/SK_IV_kv_%202013.pdf.]
24. Pidsumky diialnosti strakhovi kompanii “PZU Ukraina” za 2013 rik. Strakhova kompaniia “PZU Ukraina”: [Online]
http://www.pzu.com.ua/about/finance/Pidsumky%20diyal%CA%B9nosti%20za%202013%20rik.html.
25. Deiatelnost AO “PROSTO-strakhovanye” za 9 mesiatsev 2014 hoda. Strakhova kompaniia “PROSTOstrakhuvannia”:
[Online] http://www.pro100.ua/ru/o-kompanii/otchetnost.
26. Strakhuvannia avtotransportnykh zasobiv. Strakhova kompaniia “Oranta”: [Online] http://www.oranta.ua/ukr/
vehicles_insurance.php.
27. Avtostrakhovanye. Strakhova kompaniia “AKhA Strakhuvannia”: [Online] http://axa-ukraine.com/ru/insurance/autoinsurance/
28. Strakhovi produkty. Strakhova kompaniia “Providna”: [Online] http://www.providna.ua/uk/content/strahovie-producti.
29. Avto. Strakhova kompaniia “UNIKA”: [Online] http://www.uniqa.ua/home/02_Private/Auto/
30. Avtostrakhuvannia. Strakhova kompaniia “PZU Ukraina”: [Online] http://www.pzu.com.ua/individual/avto.html.
31. Avtostrakhovanye. Strakhova kompaniia “PROSTO-strakhuvannia”: [Online] http://www.pro100.com.ua/ru/
fizicheskim-licam/avtostrahovanie.
32. Prykaziuk N.V., Motashko T.P. (2014) “Rol Internetu v realizatsii strakhovykh posluh”. Visnyk KNU imeni Tarasa
Shevchenka. Ekonomika. № 156. S. 45 – 52. DOI: dx.doi.org/10.17721
33. The Verkhovna Rada of Ukraine (2013), “Poriadok reiestratsii strakhovykh ahentiv, yaki maiut pravo zdiisniuvaty
poserednytsku diialnist z obov’iazkovoho strakhuvannia tsyvilno-pravovoi vidpovidalnosti vlasnykiv nazemnykh
transportnykh zasobiv, u Motornomu (transportnomu) strakhovomu biuro Ukrainy”. Zatverdzheno rozporiadzhenniam
Natsionalnoi komisii, shcho zdiisniuie derzhavne rehuliuvannia u sferi rynkiv finansovykh posluh vid 18.04.2013 № 1270:
[Online] http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0760-13/conv.
34. Motorne (transportne) strakhove biuro Ukrainy. Richni pidsumky funktsionuvannia Reiestru strakhovykh ahentiv:
[Online] http://www.mtsbu.kiev.ua/ru/presscenter/news/112725/.
35. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), “Polozhennia pro yedynu tsentralizovanu bazu danykh shchodo
oboviazkovoho strakhuvannia tsyvilno-pravovoi vidpovidalnosti vlasnykiv nazemnykh transportnykh zasobiv” Zatverdzheno
rozporiadzhenniam Derzhavnoi komisii z rehuliuvannia rynkiv finansovykh posluh Ukrainy 09.07.2010 N 566: [Online].
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0691-10/print1389890191796144

Загрузить

  • pdf 168_6
    Размер файла: 387 kB Кол-во скачиваний: 1076