А. Олейник, канд. экон. наук, ассист. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, Украина ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК МЕХАНИЗМ УМЕНЬШЕНИЯ РИСКОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

В статье определена роль государственно-частного партнерства в социально-экономическом развитии страны и ее регионов, определены основные причины и социальные факторы в пользу внедрения ГЧП в Украине, выделены основные составляющие ГЧП в социальной сфере. Определена сущность социальных рисков, факторы, которые обусловливают их основные признаки. Раскрыто значение ГЧП в контексте распределения социальных рисков, определена роль страхования в соглашениях о ГЧП.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, частный сектор, социальная сфера, социальные риски, социальные услуги, страхование.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/168-3/10

References

1. Volohyna Z.H. 2012 “Hosudarstvenno-chastnoe partnerstvo na sovremennom еtape”. Aktual’nie voprosi
yurydycheskykh nauk, p.p. 43-45.
2. “What are Public Private Partnerships?” available at: http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/
overview/what-are-public-private-partnerships
3. Stratan D. 2013 “Mekhanyzm realyzatsyy hosudarstvenno-chastnoho partnerstva v sotsyal’noy sfere Rossyyskoy
Federatsyy”. Problemyekonomiky, 3, p.p. 300-305.
4. Tochenaya T. 2013 “Hosudarstvenno-chastnoe partnerstvo kak sovremenniy factor rehyonal’noho razvytyya”,
available at: http://regec.ru/articles/2013/vol3/5.pdf
5. Braylovs’kyy I. 2013 “Derzhavno-pryvatne partnerstvo yak uhoda pro vzayemni vyhody”. Naukovi zapysky
Natsional’noho universytetu “Ostroz’kaakademiya”. Seriya “Ekonomika”: zbirnyknaukovykhprats’.24. S. 15–18.
6. Mitchell M. “An Overview of Public Private Partnerships in Health”, available at:
https://www.hsph.harvard.edu/ihsg/publications/pdf/PPP-final-MDM.pdf
7. The Verkhovna Rada of Ukraine 2010, The Law of Ukraine “Pro derzhavno-pryvatnepartnerstvo” 01.07.2010,
2404-VI, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2404-17.
8. Zhmaylo A. 2008 “Sotsyal’niy rysk kak pokazatel’ sotsyal’noy transformatsyy sovremennoho obshchestva”. Vestnyk
Yuzhno-Ural’skoho hosudarstvennoho unyversyteta. Seryya: Sotsyal’no-humanytarnye nauky. 21 (121).p.p. 83-88.
9. “Sotsyal’nie risky”,available at: http://www.risk24.ru/sozialriski.htm
10. Muzhylivs’kyy V. 2012 “Derzhavno-pryvatne partnerstvo yak zasib udoskonalennya obov”yazkovoho
strakhuvannya v Ukrayini”. Visnykekonomikytransportuipromyslovosti.37. p.p. 60-65.

Загрузить

  • pdf 168_10
    Размер файла: 314 kB Кол-во скачиваний: 542