Е. Гришнова, д-р экон. наук, проф. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, Украина, С. Дмитрук, ассист. Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана, Киев, Украина ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА: ОЦЕНКА И ПОИСК ВОЗМОЖНОСТЕЙ СОХРАНЕНИЯ

Раскрыто авторскую методику оценки глубины кризисных явлений по интегральному индексу, проанализировано её динамику в Украине в 2008–2013 гг. Выявлено силу влияния кризисных явлений на возможности сохранения человеческого капитала, сделан предварительный прогноз на 2014–2015 гг. Определены направления уменьшения негативного влияния кризисных явлений и формирования новых возможностей сохранения человеческого капитала в Украине.
Ключевые слова: человеческий капитал; социально-экономический кризис; политический кризис; военный кризис; направления сохранения человеческого капитала.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/170-5/2

References

1. Brintseva O.H., 2014. Vplyv kryzovykh yavyshch u sotsial’no-trudoviy sferi na protsesy formuvannya ta vykorystannya lyuds’koho kapitalu. Cotsial’no-trudovi vidnosyny: teoriya ta praktyka. Zbirnyk naukovykh prats’, 1(7), S. 284-290.
2. Kovalenko O. V. Antykryzove upravlinnya: teoriya, metodolohiya ta mekhanizmy realizatsiyi, O. V. Kovalenko. Zaporizhzhya, Zaporiz’ka derzhavna inzhenerna akademiya, 2011. 466 p.
3. Hal’kiv L.I., 2012. Intehral’ni otsinky vtrat lyuds’koho kapitalu rehioniv Ukrayiny. Rehional’na ekonomika, 1, S.184-192.
4. Grishnova O.A., 2011. Sotsial’na vidpovidal’nist’ u konteksti podolannya systemnoyi kryzy v Ukrayini. Demohrafiya ta sotsial’na ekonomika, 1, S. 39-46.
5. Dmytruk S.M., 2015. Naukovo-metodychni pidkhidy do vyznachennya mozhlyvostey zberezhennya lyuds’koho
kapitalu v umovakh kryzy. Cotsial’no-trudovi vidnosyny: teoriya ta praktyka. Zbirnyk naukovykh prats’, 1(9), S. 318-322.
6. Zakon Ukrayiny “Pro Derzhavnyy byudzhet Ukrayiny na 2015 rik”. Available at http://zakon4.rada.gov.ua/
laws/show/80-19/page
7. Zhorova Ye. R. and Grishnova O.A., 2014. Kadrove zabezpechennya efektyvnoyi systemy antykryzovoho
korporatyvnoho upravlinnya. Problemy ekonomiky, 1, pp. 193–198.
8. Kolot A.M., 2012. Asymetriyi rozvytku sotsial’no-trudovoyi sfery: proyavy, prychyny, peredumovy podolannya. Aktual’ni problemy ekonomiky, 6, pp. 205-211.
9. Kolot A. and Grygorovych S., 2005. Teoretychni i prykladni aspekty pidvyshchennya dokhodiv pratsyuyuchykh yak peredumovy zberezhennya ta rozvytku lyuds’koho kapitalu. Ukrayina: aspekty pratsi, 8, S.19-27.
10. Korotkov E.M. Antykryzysnoe upravlenye. Uchebnyk, M. YNFRA-M, 2010. 620 s.
11. Libanova E. M. Lyuds’kyy rozvytok v Ukrayini: minimizatsiya sotsial’nykh ryzykiv (kolektyvna naukovo-analitychna monohrafiya), K. In-t demohrafiyi ta sotsial’nykh doslidzhen’ im. M. V. Ptukhy NAN Ukrayiny,
Derzhkomstat Ukrayiny, 2010. 496 p.
12. Mel’nychuk D. P., 2010. Antykryzove upravlinnya lyuds’kym kapitalom: zmist ta zavdannya v suchasnykh umovakh. Available at http://ir.kneu.edu.ua:8080/bitstream/2010/3013/1/Melnychuk.pdf.
13. Memorandum pro ekonomichnu ta finansovu polityku (Ukrayina-Mizhnarodnyy valyutnyy fond) Available at
http://www.minfin.gov.ua/file/link/ 411035/file/MEFP%20-%20UKR%20(4).pdf
14. Site of Ministerstvo sotsial’noyi polityky Ukrayiny. Available at http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/index.
15. Statystychnyy shchorichnyk Ukrayiny za 2013 rik. Za redaktsiyeyu O.H. Osaulenka. Kyiv, 2014. 534 s.
16. Ukrayina 2014-2015: dolayu chy vyklyky (analitychni otsinky). Available at http://www.razumkov.org.ua/upload/Pidsumky_2014_2015_A4_fnl.pdf.
17. Site of UNIAN, 24/12/2014. Available at http://www.unian.ua.
18. Yak zrostut’ taryfy na “komunalku”, Ukrayins’ka pravda. Available at http://www.pravda.com.ua/cdn/cd1/
2015year/tarify/?attempt=1.
19. Hauschildt, T. Lenarz, J. Schofield, S. & Wand, D. (2014). ‘Ukraine: A Regional Crisis With Global Impact’. Human Security Centre Strategic Briefing, Issue 3, No. 1. 26th March 2014. P. 18–39. DOI: dx.doi.org/10.15196/rs04202
20. Paraluta N.Ch. The impact of the economic crises on the human capital. Available at http://analeeconomie.spiruharet.ro/en/wp-content/uploads/2014/08/19_ParalutaNedelea.pdf.
21. Report on the human rights situation in Ukraine, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 15 December 2014. –Available at: www.ohchr.org/ Documents/Countries/UA/ OHCHR_eighth_report_on_Ukraine.pdf.

Загрузить

  • pdf 170_2
    Размер файла: 343 kB Кол-во скачиваний: 1127