Д. Баюра, д-р экон. наук, проф., Д. Сытенко, асп. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, Украина IPO КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТИТУТ И ПРЕДПОСЫЛКА КОРПОРАТИВНОЙ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЙ

Охарактеризованы ключевые факторы инвестиционной привлекательности агропромышленного сектора Украины и необходимость финансирования его развития за счет использования IPO. Раскрыта сущность, преимущества и недостатки IPO. Определены направления и соответствующие меры по корпоративной реструктуризации предприятий при подготовке к IPO.
Ключевые слова: IPO; агропромышленные предприятия; корпоративная реструктуризация; корпоративное управление; стоимость предприятия.
DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/170-5/3

References

1. Valova produktsiia silskoho hospodarstva Ukrainy za 2014 rik Available at http://ukrstat.org/uk/druk/
publicat/kat_u/publ7_u.htm
2. Geddes R. IPO i posleduyushhie razmeshheniya aktsij, K. ZАO “Olimp-Biznes”, 2007. 352 s.
3. Zakon Ukrainy “Pro tsinni papery ta fondovyi rynok” vid 23.02.2006 r. № 3480-IV, vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR). 2006. №31. st.268 Available at http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3480-15/page3.
4. Krylova N.V. Zaluchennia aktsionernoho kapitalu na fondovykh rynkakh: publichne chy pryvatne romishchennia aktsii, Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika. 2013. № 153. S. 64-67. DOI: dx.doi.org/ 10.17721
5. Maiorova T.V. Aktyvizatsiia vitchyznianykh ahrarnykh kompanii na svitovykh rynkakh IRO,
Visnyk Universytetu bankivskoi spravy Natsionalnoho banku Ukrainy. 2011. № 3 (12) S. 160-164.
6. Obzor IPO ukrainskikh kompanij i evroobligatsij ukrainskih ehmitentov, PricewaterhouseCoopers. Available at https://www.pwc.com/en_UA/ua/services/capital-markets/assets/an_overview_of_ukranian_ipos_rus.pdf.pdf.
7. Otsenka gotovnosti k IPO, Ernst&Young. Available at: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-iporeadiness-rus/$FILE/EY-ipo-readiness-rus.pdf
8. Petrov V. Preimushhestva IPO pered prochimi istochnikami investitsij, Rynok tsennykh bumag. 2005.
№15. S. 23–25.
9. Putevoditel’ po vykhodu na IPO. Rukovodstvo po razmeshheniyu tsennykh bumag, PricewaterhouseCoopers.
Available at: http://www.pwc.ru/en_RU/ru/capital-markets/assets/roadmap-for-an-ipo-rus.pdf.
10. Reshili provesti IPO, KPMG. Available at: https://www.kpmg.com/RU/ru/IssuesAndInsights/
ArticlesPublications/Documents/TS_1r.pdf.
11. Richnyi zvit “Astarta – Kyiv” za 2013 rik, Ofitsiinyi sait kompanii “Astarta – Kyivua”. Available at:
http://www.astartakiev.com/modules/pages/files/139927237521_1033.pdf.
12. Struktura kompanii, Ofitsiinyi sait kompanii “Myronivskyi khliboprodukt” (MKhP). Available
at:http://www.mhp.com.ua/uk/about/structure.
13. Shapran N. Rozmishchennia aktsii ukrainskykh kompanii za kordonom: suchasni realii, Tsinni papery Ukrainy. 2010. № 28 (622). S. 30-31.
14. Shelekhov K. V. Perevahy pervynnoho publichnoho rozmishchennia aktsii (IPO) yak investytsiinoho instrumentu zaluchennia kapitalu vyrobnychym pidpryiemstvo, Efektyvna ekonomika. Available
at: http://www.economy.nayka.com.ua.
15. SHkol’nik I. А. Opyt i perspektivy ukrainskikh kompanij po vykhodu na ІRO, BIZNESINFORM. 2010. № 11. S. 183-185.
16. Executing a successful IPO, PricewaterhouseCoopers. Available at: https://www.pwc.com/en_GX/gx/auditservices/publications/assets/executing-a-successful-ipo.pdf.
17. EY’s guide to going public, Ernst&Young. Available at: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/
Ernst_and_Young_guide_to_going_public/$FILE/Guide_to_Going_Public.pdf.
18. Preparing for an IPO, KPMG. Available at: http://www.kpmg.com/CN/en/IssuesAndInsights/
ArticlesPublications/Documents/Preparing-IPO-201109.pdf.

Загрузить

  • pdf 170_3
    Размер файла: 390 kB Кол-во скачиваний: 1425