К. Курищук, соискатель КНУ имени Тараса Шевченко, Киев ВНУТРЕННИЙ РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ

В статье проанализирована эффективность долговой политики Украины, определены ее недостатки и последствия для экономики. Дана оценка развития внутреннего рынка

государственных ценных бумаг и его влияния на эффективность управления государственным долгом. Ключевые слова: внутренний рынок государственных ценных бумаг, долговая политика, государственный долг, ОВГЗ, казначейское обязательство.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/154-1/11

References
  1. Zvit Mіnіsterstva fіnansіv of Ukraine “Pro upravlіnnya derzhavnym borgom in 2011 rotsі “zatverdzheny nakazom Mіnіsterstva fіnansіv Ukrainy № 460 11.04.2012 roku [Elektronnyy resurs]. – Regym dostupu: http://minfin.kmu.gov.ua/ control/uk/publish/article% 3Fart_id = 334660 & cat_id = 285157.
  2. Moldovan O. Analіtichna zapyska “Schodo optimіzatsії borgovoї polіtiki derzhavy” / O. Moldovan. [Elektronnyy resurs]. – Regym dostupu: http://www.niss.gov.ua/articles/783.
  3. Ofіtsіyny site Mіnіsterstva fіnansіv Ukrainy / / Regym dostupu: http://www.minfin.gov.ua.
  4. Ofіtsіyny site Natsіonalnogo Banku Ukrainy // Regym dostupu: http://www.bank.gov.ua.
  5. Postanova CMU od roku 2011 nomer 170 “Pro zatverdzhennya Serednostrokovoї strategіya upravlіnnya derzhavnym borgom 2011-2013 rocky” [Elektronnyy resurs]. – Regym dostupu: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=170-2011-% EF.
  6. Programa ekonomіchnih reforms na 2010 – 2014 rocky “Zamozhnyy suspіlstvo, konkurentospromozhna ekonomіka, efektivna derzhava” [Elektronnyy resurs]. – Regym dostupu: http://www.president.gov.ua/docs/ Programa_reform_FINAL_1.pdf.
  7. Rozporyadzhennya Kabіnetu Mіnіstrіv Ukrainy vid 25 bereznya 2009 roku № 316 – P “Pro shvalennya Kontseptsії rozvitku vnutrіshnogo rynky derzhavnyh tsіnnih paperіv Ukrainy na 2009-2013 rocky [Elektronnyy resurs]. – Regym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/316-2009-% D1% 80.

Загрузить

  • pdf 154_52-57
    Размер файла: 1 MB Кол-во скачиваний: 736