Р. Пикус, канд. экон. наук, проф., Д. Нестерова, асп. КНУ имени Тараса Шевченко, Киев ОПЫТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ

В статье изложен опыт инвестиционной деятельности страховых компаний развитых зарубежных стран. Определена специфика государственного регулирования инвестиционной деятельности страховых организаций, а также охарактеризованы основные тенденции формирования инвестиционного портфеля страховщика в современных условиях.

Ключевые слова: инвестиционная деятельность страховой компании; инвестиционный портфель; норматив инвестиционных вложений; страховые резервы; прибыльность инвестиций.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/156-3/1

References
 1. Okorokova, O.A., 2012. Zarubizhnyy dosvid investytsiynoyi diyal’nosti strakhovykh kompaniy. Vestnyk Adiheyskoho hosudarstvennoho unyversyteta. Seryya 5: Ekonomyka, #1. [online]. Available through: http://cyberleninka.ru/article/n/ zarubezhnyy-opyt-investitsionnoy-deyatelnosti-strahovyh-kompaniy
 2. Nikulina, N.N., Berezina, S.V., 2013. Investytsiyna polityka v strakhovykh orhanizatsiyakh. Teoriya i praktyka: navch. posib.dlya studentiv vuziv. Moskva: YuNYTY-DANA, 511 p.
 3. Insurance Europe Key facts. [online]. Available through: http://www.insuranceeurope.eu/uploads/ Modules/Publications/final-key-facts-2013.pdf
 4. Insurance Europe Statistics #46: Europiean insurance in Figures [online]. Available through: http://www.insuranceeurope.eu/uploads/Modules/Publications/eif-2013-final.pdf
 5. Zvit po strakhovomu rynku SShA za 2012 rik [online]. Available through: http://www.treasury.gov/initiatives/fio/reportsand-notices/Documents/FIO%20Annual%20Report%202013.pdf
 6. Osnovni pokaznyky diyal’nosti strakhovoho rynku Ukrayiny [online]. Forisurer: Available through: http://forinsurer.com/files/file00478.pdf
 7. Pidsumky diyal’nosti strakhovykh kompaniy za pershe pivrichchya 2013 roku [online]. Available through: http://nfp.gov.ua/files/docs/zvit/straxovi213.pdf
 8. Hridasov, V.M., 2013. Investytsiyna diyal’nist’ strakhovykh orhanizatsiy v suchasnykh umovakh. Visnyk Donbas’koyi derzhavnoyi mashynobudivnoyi akademiyi, 1 (30) [online]. Available through: http://www.dgma.donetsk.ua/ science_public/ddma/Herald_1(30)_2013/article/13gvmomt.pdf

Загрузить

 • pdf 156_6-11
  Размер файла: 1 MB Кол-во скачиваний: 428