А. Залетов, канд. экон. наук, доц. КНУ имени Тараса Шевченко, Киев КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ МАКРОПРУДЕНЦИАЛЬНОГО НАДЗОРА И РЕГУЛИРОВАНИЯ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В статье рассмотрены особенности макропруденциального надзора и регулирования, определены основные проблемы его реализации для регулирования отечественного рынка страховых услуг, рассмотрен процесс реализации концепции макропруденциального надзора и регулирования.

Ключевые слова: страховой рынок, макропруденциальный надзор и регулирование, макропруденциальная политика, страховщик.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/156-3/6

References
 1. Savatyuhyn, A.L., 2010. Novoe v rehulyrovanyy deyatel’nosty strakhovshchykov. Fynansy, 8, p. 7-9.
 2. Bazylevych, V.D., 2008. Strahuvannja : pidruch. Kiev: Znannja, p. 1019.
 3. Vnukova, N.M., Uspalenko, V.I., Vremenko, L.V., 2009. Strakhuvannya: teoriya ta praktyka: navch. posib. p.656.
 4. Hamankova, O.O., 2009. Rynok strakhovykh posluh Ukrayiny: teoriya, metodolohiya, praktyka. Kiev: KNEU, p. 283.
 5. Osadec’, S.S., 2002. Strahuvannja : pidruch. Kiev: KNEU, p. 599.
 6. Tkachenko, N.V., 2009. Zabezpechennya finansovoyi stiykosti strakhovykh kompaniy: teoriya, metodolohiya ta praktyka: monohrafiya. Nats. bank Ukrayiny, Un-t bank. spravy. Cherkasy : “Cherkas’kyy TsNTEI”, p. 570.
 7. Furman, V.M., 2005. Strakhuvannya: teoretychni zasady ta stratehyya rozvytku: Monohrafyya. Kiev: KNEU, p. 443.
 8. Osadchaya, Y., 2002. Hlobalyzatsyya y hosudarstvo: novoe v rehulyrovanyy ekonomyky razvytikh stran. ME y MO. 11, p. 7–8.
 9. Norris, K., McPherson, L. Introduction to On-Site Supervision of Insurers CARAMELS // OSFI/CARTAC Workshop on Insurance Supervision. Barbados. 18–21 February 2003.
 10. Hirtle B., Schuermann T., Stiroh K., 2009. Macroprudential Supervision of Finical Institutions: Lessons from the SCAP. Federal Reserve Bank of New York Statt Reports, 409, p. 15.
 11. Sharma P., 2002. Prudential Supervision of Insurance Undertakings, Conference of Insurance Supervisory Services of The Member States of the European Union.
 12. Kochmola, K.V., 2001. Yntehryrovanniy fynansoviy nadzor y rehulyrovanye strakhovikh y bankovskykh orhanyzatsyy. Strakhovoe delo. 2, p. 15-18.

Загрузить

 • pdf 156_30-35
  Размер файла: 1 MB Кол-во скачиваний: 342