О. Лобова, канд. экон. наук, ассист. КНУ имени Тараса Шевченка, Киев ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ

В статье обосновывается необходимость страхования предпринимательской деятельности в аграрном секторе. Описано различные виды сельскохозяйственных рисков, с которыми сталкивается предприниматель в аграрном секторе. Определяются принципы, на которых базируется эффективность сельскохозяйственного страхования. Рассматриваются различные способы определения эффективности страхования. С учетом недостатков исследованных методов, предложен комплексный подход оценки эффективности страхования рисков предпринимательской деятельности в аграрном секторе.

Ключевые слова: сельскохозяйственное страхование; эффективность страхования, оценка эффективности страхования.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/156-3/14

References
 1. Mizhnarodna finansova korporatsiya: richna zvitnist’ v ahrarnomu sektori [online]. Available through: http://www1.ifc.org.
 2. Zaletov, O.M., 2002. Strakhovanye v Ukrayne. Kiev: MA “BeeZone”, 452 p.
 3. Hudz’, O.Ye., 2006. Strakhuvannya ahroryzykiv ta napryamy rozvytku ahrostrakhuvannya v Ukrayini. Ekonomika APK, 8, p. 72-76.
 4. Bazylevych, V.D., 2008. Strahuvannja : pidruch. Kiev: Znannja, p. 1019..
 5. Makarevych, L., 2006. Upravlenye predprynymatel’skymy ryskamy. Moskva: Delo y Servys, 448 p.
 6. Mashyna, N. I., 2003. Ekonomichnyy ryzyk ta metody yoho vymiryuvannya. Kiev: Tsentr navchal’noyi literatury, 215 p.
 7. Salyiga, S.Ya., Kostanyan, G.A., Vasilichev, D.V., 2000. Upravlenie effektivnostyu rabotyi hozyaystvuyuschih sub’ektov. Zaporozhe: ZGIA, 264 p.
 8. Mnykh, Ye.V., 2011. Ekonomichnyy analiz: Pidruchnyk. Kiev: Znannya, 630 p.

Загрузить

 • pdf 156_70-77
  Размер файла: 1 MB Кол-во скачиваний: 358