Н.Скопенко, д-р экон. наук, доц. НУПТ, Киев ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ

Формирование и развитие интегрированных структур является действенным направлением повышения эффективности деятельности предприятий агропромышленного комплекса в целом и пищевой промышленности в частности. Отраслевые особенности предопределяют целесообразность определенных приоритетных направлений интеграционного взаимодействия между предприятиями пищевой промышленности и другими субъектами рынка. Осуществлен прогноз развития интеграционного взаимодействия предприятий пищевой промышленности, определены намерения субъектов ведения хозяйства и эффективный инструментарий интеграции в зависимости от этапа развития отрасли.

Ключевые слова: интеграция, интеграционное взаимодействие, интегрированные структуры, пищевая промышленность.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/158-5/5

References
 1. Avdasheva S. B. Biznes-gruppyi v rossiyskoy promyishlennosti [Tekst] / S.B. Avdasheva // Voprosyi ekonomiki. – 2004. – # 5. – S. 121–134.
 2. Bakker G. Kak uspeshno ob’edinit dve kompanii [Tekst] / Gans Bakker, Dzheren Helmink; [per. s ang. T.I. Mitasova; nauch. red. G.A. Yasnitskiy, A.G. Yasnitskaya]. – Minsk: Grevtsov Pablisher, 2008. – 288 s.
 3. Galpin T. Dzh. Polnoe rukovodstvo po sliyaniyam i pogloscheniyam kompaniy : Metodyi i protseduryi integratsii na vseh urovnyah org. ierarhii. / Timoti Dzh. Galpin, Mark Hendon; [Per. s angl. i red. E.V. Kondukovoy] – M.; SPb.; K.: Vilyams, 2005. – 237 s. – Bibliogr.: s. 235-237.
 4. Gorbatov V. M. Integrirovannyie strukturyi biznesa v mirovoy ekonomike / V. M. Gorbatov. –. H., 2005. – 168 s.
 5. Gorbatov V. M. Konkurentosposobnost i tsiklyi razvitiya integrirovannyih struktur biznesa / V. M. Gorbatov. – H. : INZhEK, 2006. – 592 s.– Bibliogr.: s. 420-444.
 6. Gohan Patrik A. Sliyaniya, pogloscheniya i restrukturizatsiya kompaniy [Tekst] / Patrik A. Gohan; [Per. z angl.]. – 3-e izd. – M. : Alpina Biznes Buks, 2007. – 741 s.
 7. Grandi T. Sliyaniya i poglascheniya. Kak predotvratit razrushenie korporativnoy stoimosti, priobretaya novyiy biznes [Tekst] / Toni Grandi; [per. s angl.]. – M. : Eksmo, 2008. – 240 s.
 8. Dinz G. K pobede cherez sliyanie. Kak obratit otraslevuyu konsolidatsiyu sebe na polzu/ Greym Dinz, Frits Kryuger, Stefan Zayzel; [Per. s angl.]. – M.: Alpina Biznes Buks, 2004. – 252 s.
 9. Kizim N. A. Organizatsiya KREPS / Kizim N. A. – H. : Biznes-Inform, 2000.–108 s.
 10. Nesterchuk Yu.O. IntegratsIynI protsesi v agrarno-promislovomu virobnitstvI: monografIya / Yu.O. Nesterchuk. – Uman: Vidavets “SochInskiy”, 2009. – 372 s.
 11. Pilipenko A. A. StrategIchna IntegratsIya pIdpriEmstv: mehanIzm upravlInnya ta modelyuvannya rozvitku: monografIya / A. A. Pilipenko. – HarkIv: VD “Inzhek”, 2007. – 380 s.
 12. Ragin F.V. Konsolidatsiya otrasli i portfelnaya strategiya kompanii / F.V. Ragin [Elektronnyiy resurs]. – Rezhim dostupa: http://icon.contrast-interactive.com/uploads/FCK/File/Ragin_IndustryConsolidationArticle.pdf
 13. Ryinochnaya integratsiya v agroprodovolstvennom sektore: tendentsii, problemyi, gosudarstvennoe regulirovanie [Tekst] / Otvet. red. A.V. Petrikov. – M. : VIAPI im. A.A. Nikonova: “Entsiklopediya rossiyskih dereven, 2010. – 497 s.
 14. Sabluk P. T. MIzhgaluzevI vIdnosini / P. T. Sabluk, S. V. Sholudchenko // Agropromisloviy kompleks UkraYini: stan, tendentsIYi ta perspektivi rozvitku : Inform.-analIt. zb. Vip. 4. – K. : IAE, 2000. – S. 25–30.
 15. Formuvannya mIzhgaluzevih vIdnosin: problemi teorIYi ta metodologIYi / P.T. Sabluk, M.Y. MalIk, V.L. Valentinov; In-t agrar. ekonomIki. – K., 2002. – 294 s.: ris., tabl. – BIblIogr.: s. 280-292. – ukp.

Загрузить

 • pdf 158_28-33
  Размер файла: 388 kB Кол-во скачиваний: 553