Т. Литвиненко, канд. экон. наук, доц. КНУ имени Тараса Шевченко, Киев УСТОЙЧИВОСТЬ КАК КОМПЛЕКСНОЕ СВОЙСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ

Устойчивость предприятия рассматривается в качестве способности удерживать основне параметры в заданном состоянии. Предложен обобщенный поход для определения уровня экономической устойчивости.

Ключевые слова: устойчивость предприятия; свойства предприятия; формы проявления устойчивости.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/158-5/6

References
  1. Alekseenko N.V. Ustojchivoe razvitie predprijatija kak faktor jekonomicheskogo rosta // Ekonomіka і organіzacіja upravlіnnja: zb. nauk. pr. – Vip. № 3 / pіd. zag. red. P.V. Єgorova. – Donec’k: DonNU, Kashtan, 2008. – S. 59-65.
  2. Pryymak I.I. Stratehichnyy analiz finansovoyi stiykosti pidpryyemstva // Ekonomika ta upravlinnya pidpryyemstvamy mashynobudivnoyi haluzi: problemy teoriyi ta praktyky. – 2012 – # 3(19) – S.55 – 68.
  3. Sharnykov A.V. Kontseptsyya dynamycheskykh sposobnostey kak osnova ustoychyvosty konkurentnыkh preymushchestv orhanyzatsyy v uslovyyakh nestabyl’nosty vneshney sredы // Byznes. Obrazovanye. Pravo. Vestnyk Volhohrads’koho ynstytuta byznesa – 2012 – # 4 (21) – s. 185.
  4. Kostirko L.A. Dіagnostika potencіalu fіnansovo-ekonomіchnoї stіjkostі pіdpriєmstva: Monografіja. – 2-ge vid., pererob. і dop. – H.: Faktor, 2008. – s. 21-36.
  5. Monastirs’kij G. L. Teorіja organіzacії [Tekst] : navch. posіbnik / G. L. Monastirs’kij. – K. : Znannja, 2008. – 319 s.) 6. Meskon M.Kh., Al’bert M., Khedoury F. Osnovы menedzhmenta: Per. s anhl. – Delo, 1997. – s. 31-32

Загрузить

  • pdf 158_33-36
    Размер файла: 300 kB Кол-во скачиваний: 302