Е. Пименова, канд. экон. наук, ассист. КНУ имени Тараса Шевченко, Киев НАПРАВЛЕНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В СИСТЕМЕ АГРАРНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН

Проанализирован опыт институционализации форм хозяйствования постсоциалистических стран в системе аграрных отношений. Определены основные направления развития аграрного сектора Украины. Обоснована необходимость развития социо-эколого-экономических форм хозяйствования.

Ключевые слова: аграрный сектор, институциональное обеспечение, институционализация, формы хозяйствования, социо-эколого-экономическое развитие, фермерство, кооператив.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/158-5/10

References
 1. Poliubyna Y. Teoryia krest’ianskoho khoziajstva v ekonomycheskoj nauke Rossyy nachala XX v. y ee znachenye v sovremennykh uslovyiakh: dys. … doktora ekonom. nauk: 08.00.01 / Poliubyna Yryna Borysovna; Fynansovaia akademyia pry pravytel’stve Rossyjskoj Federatsyy. – M., 2002. – 361 s.
 2. Malyhyna E. N. Rehulyrovanye zemel’nykh otnoshenyj v sel’skom khoziajstve zarubezhnykh stran y eho sovershenstvovanye v Rossyy: dys. … kand. ek. nauk: 08.00.14/ Malyhyna Ella Nykolaevna; Rossyjskyj hosudarstvennyj ahrarnyj unyversytet ymeny K. A. Tymyriazeva. – M., 2006. – 196 s. yl.
 3. Zakon Ukrainy “Pro osobyste selians’ke hospodarstvo”. Zemel’ne zakonodavstvo Ukrainy. / Verkhovna Rada Ukrainy. – K.: Istyna, 2010. – 342 s.
 4. Hospodars’kyj kodeks Ukrainy: chynne zakonodavstvo zi zminamy ta dopov. Stanom na 25 serp. 2009r. / Verkhovna Rada Ukrainy. – K.: Palyvoda A. V., 2009. – 192 s.
 5. Zakon Ukrainy “Pro fermers’ke hospodarstvo”. Zemel’ne zakonodavstvo Ukrainy. / Verkhovna Rada Ukrainy. – K.: Istyna, 2010. – 342 s.
 6. Valova produktsiia sil’s’koho hospodarstva Ukrainy (u postijnykh tsinakh 2010 r.) za 2011 r / Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy // Statystychnyj biuleten’. – K.: Derzhavna sluzhba statystyky, 2012.
 7. Sil’s’ke hospodarstvo Ukrainy (u postijnykh tsinakh 2010 r.); za 2011 r / Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy // Statystychnyj biuleten’. – K.: Derzhavna sluzhba statystyky, 2010 – 384s.
 8. O. V. Shubravs’ka. Inovatsijni transformatsii ahrarnoho sektora ekonomiky: monohrafiia / [O. V. Shubravs’ka, L. V. Moldavan, B. J. Paskhaver ta in.]; za red.. d-ra ekon. nauk O. V. Shubravs’koiZh NAN Ukrainy, In-t ekon. ta prohnozuv. – K., 2012. – 496 s

Загрузить

 • pdf 158_51-55
  Размер файла: 378 kB Кол-во скачиваний: 491