Е. Кравченко, канд. экон. наук, доц. ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского, Донецк ВОПРОСЫ ОБОСНОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ТРАНСФОРМАЦИИ БІЗНЕС-МОДЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ СДЕЛОК СЛИЯНИЯ ИЛИ ПОГЛОЩЕНИЯ

Определены основные критерии оценки степени проблемности действующей бизнес-модели предприятия. Предложен методический подход к определению характера проявления мотивов слияний и поглощений. Разработана карта приоритетов принятия управленческих решений по трансформации бизнес-модели предприятия.

Ключові слова: бізнес-модель, трансформація, проблеми, мотиви, злиття, поглинання, управлінські рішення, карта пріоритетів.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/158-5/11

References
 1. Afonychkyn A.Y., Mykhalenko D.H. Upravlencheskye reshenyya v эkonomycheskykh systemakh / A.Y. Afonychkyn, D.H. Mykhalenko: Uchebnyk. – SPb.: Pyter, 2009. – 480 s.
 2. Hokhan Patryk A. Slyyanyya, pohloshchenyya y restrukturyzatsyya kompanyy / Hokhan Patryk A. – Vyd. 3-tye, [pererob. na dop.]. – M. : Yzd-vo “Al’pyna Byznes Buks”, 2007. – 741 s.
 3. Depamfylys D. Slyyanyya, pohloshchenyya y druhye sposobы restrukturyzatsyy kompanyy. / D. Depamfylysyu – M.: Olym-Byznes, 2007. – 960 s.
 4. Evlanov L. H. Эkspertnыe otsenky v upravlenyy / L. H. Evlanov, V. A. Kutuzov. – M.: Эkonomyka, 1978. – 133 s.
 5. Yhnatyshyn Yu.V. Slyyanyya y pohloshchenyya: stratehyya, taktyka, fynansы / Yu.V. Yhnatyshyn. – SPb.: Pyter, 2005. – 270 s.
 6. Kostyuchenko V. M. Konsolidovana finansova zvitnist’: mizhnarodnyy dosvid ta praktyka Ukrayiny: Navchal’nopraktychnyy posibnyk / V. M.Kostyuchenko. – K: Tsentr uchbovoyi literatury, 2008. – 528 s.
 7. Marholyn E. Metodyka obrabotky dannыkh эkspertnoho oprosa // Polyhrafyya. 2006. – # 5. – S. 14-16
 8. Frolova L.V. Zlyttya ta pohlynannya pidpryyemstv: kompendium dlya studentiv ekonomichnykh napryamkiv pidhotovky dennoyi i zaochnoyi form navchannya / Frolova L.V., Holoborod’ko A.Yu. – K.: Kondor-Vydavnytstvo, 2013. – 240 s. – S.14
 9. Frolova L.V. Formyrovanye byznes-modely predpryyatyya: Uchebnyk. / L.V. Frolova, E.S. Kravchenko – K.: Tsentr uchebnoy lyteraturы, 2012. – 384 s.

 

Загрузить

 • pdf 158_55-59
  Размер файла: 356 kB Кол-во скачиваний: 263