О. Микитюк, канд. экон. наук, ассист., O. Гончарова, канд. экон. наук, доц. КНУ имени Тараса Шевченко, Киев ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В статье исследуются актуальные вопросы развития таких форм инновационной инфраструктуры как венчурное финансирова- ние и кластерные образования, рассматриваются особенности их функционирования в рыночных условиях, анализируются пробле- мы их существования.

Ключевые слова: инновационная инфраструктура; кластер; инновационный кластер; венчурное предпринимательство; технополис.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/159-6/13

References
 1. Voronyna, L. A., Ratner, S. V., 2010. Nauchno-ynnovatsyonnye sety v Rossyy: opyt, problemy, perspektyvy, 254 p.
 2. Yanenkova, I. H., 2012. Orhanizatsijno-upravlins’ki resursy innovatsijnoho rozvytku ekonomiky: metodolohiia ta praktyka : monohrafiia, 380 p.
 3. Varnalij, Z. S., Harmashova, O. P., 2013. Konkurentospromozhnist’ natsional’noi ekonomiky: problemy ta priorytety innovatsijnoho zabezpechennia : monohrafiia, 387 p.
 4. Baranets, I.O., 2004. Osoblyvosti ta perspektyvy rozvytku venchurnoho pidpryiemnytstva v Ukraini. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, 4(35), P. 47.
 5. Varnalij, Z. S., 2003. Male pidpryiemnytstvo: osnovy teorii i praktyky, 302 p.
 6. Mykytiuk, O. P., 2005. Osoblyvosti venchurnoho finansuvannia v Ukraini. Finansy Ukrainy, 8, P. 83-90.
 7. Velyka, K. V., 2012. Venchurnyj kapital iak faktor innovatsijnoho rozvytku ekonomiky: zarubizhnyj dosvid. Akademichnyj ohliad, 1, P. 170-175.
 8. Novykov, V. A., 1998. Fondy venchurnoho kapytala y ykh metody fynansyrovanyia predpryiatyj. Ukrains’kyj investytsijnyj zhurnal, 9, P. 33-38.
 9. Dolhova, L. I., Problemy ta shliakhy rozvytku venchurnoho biznesu v Ukraini [online], http://xies.ru/306693/1/ LI_Dolhova_L_Dolgova.html
 10. Innovation Policy in Europe: Annual Country Report. INNO-Policy TrendChart [online], http://proinno.intrasoft.be/ index.cfm?fuseaction=page.display&topicID=263&parentID=52
 11. Tang, L., Koveos, P. E., 2004. Venture entrepreneurship, innovation entrepreneurship, and economic growth. Journal of Developmental Entrepreneurship, 9, P. 161-171.
 12. Cooke, P., 2001. Regional innovation systems, clusters, and the knowledge economy. Industrial and corporate change, 10(4), 945-974.

Загрузить

 • pdf 159_72-76
  Размер файла: 258 kB Кол-во скачиваний: 532