И. Нетреба, канд. экон. наук, ассист. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ КАТЕГОРИИ “ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС”

Рассмотрены и систематизированы существующие теоретические подходы к толкованию категории “информационный ресурс”. Определены взаимосвязи между понятиями “информационный ресурс”, “информационная технология”, “информационная система управления”. Установлено значение информационных ресурсов для обеспечения производственного процесса на предприятии.

Ключевые слова: информационный ресурс, информационные технологии, информационное обеспечение менеджмента, информационная система управления.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/161-8/16

References
 1. Parkhomenko, V. D. (2007), “Naukovi i orhanizatsijni problemy upravlinnia informatsijnymy resursamy”, Naukovotekhnichna informatsiia, vol. 3, pp. 31–36 (ukr).
 2. Sytnyk, V. F. (2004), Systemy pidtrymky pryjniattia rishen’ [Decision Support Systems], KNEU, Kyiv, Ukraine.
 3. Kozyrev, A. A. (2000), Ynformatsyonnye tekhnolohyy v ekonomyke y upravlenyy [Information Technology in Economics and Management], Yzd-vo Mykhajlova V. A., St. Petersburg, Russia.
 4. Huzhva, V. M. (2001), Informatsijni systemy i tekhnolohii na pidpryiemstvakh [Information systems and technology on business], KNEU, Kyiv, Ukraine.
 5. Hodyn, V. V. and Korneev, Y. K. (2001), Ynformatsyonnoe obespechenye upravlencheskoj deiatel’nosty [Information Support of Management Activities], Vysshaia shkola, Moscow, Russia.
 6. Shul’ha, O. V. (2010), “Vprovadzhennia informatsijnykh system upravlinnia vyrobnytstvom iak faktor efektyvnoho funktsionuvannia pidpryiemstva”, Visnyk natsional’noho tekhnichnoho universytetu KhPI, vol. 61, pp. 130–132 (ukr).
 7. Shvets, Y. B. and Buriak, V. V. (2005), “Evaluating the effectiveness of information systems in the management of information resources”, Naukovi pratsi Donets’koho natsional’noho tekhnichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichna, vol. 97, pp. 11–20 (rus).
 8. Denysenko, M. P., Holubieva, T. S. and Kolos, I. V. (2009), “Informatsijne zabezpechennia innovatsijno-investytsijnoi diial’nosti pidpryiemstva”, Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku, vol. 647, pp. 43–49 (ukr).
 9. Kablak, M. I. (2010), “Informatsijna skladova v protsesakh upravlinnia i pryjniattia rishen'”, AhroInKom, vol. 1 (3), pp. 55–57 (ukr).
 10. Sharova, K. Y. (2011), “Znanye kak ekonomycheskaia katehoryia”, Ekonomyka y upravlenye, vol. 4, pp. 23–27 (rus).
 11. Netreba, I. O. (2011), “The Process Approach to Introduction of Information Management Systems in the Mechanical Engineering”, Visnyk Kyivs’koho natsional’noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Seriia: Ekonomika, vol. 121–122, pp. 116–119.
 12. Netreba, I. O. (2013), “The Introduction of Promoted of Innovative Activity at the Industrial Enterprise”, Visnyk Kyivs’koho natsional’noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Seriia: Ekonomika, vol. 145, pp. 55–56.

Загрузить

 • pdf 161_70-73
  Размер файла: 331 kB Кол-во скачиваний: 444