З. Варналий, д-р экон. наук, проф., И. Савич, асп. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, Украина СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ФАКТОРЫ ТЕНИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УКРАИНЕ

В статье очерчены современные тенденции тенизационных процессов в бюджетной сфере, выделены основополагающие факторы тенизации бюджетных отношений, проанализировано влияние на тенизацию бюджетных отношений политических процессов в государстве.

Ключевые слова: теневая экономика, тенизация бюджетных отношений, бюджетные правонарушения, политические отношения, коррупция.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/164-11/1

References
  1. Tinova ekonomika: sutnist, osoblyvosti ta shliakhy lehalizatsii: [monohrafiia] / za red. Z. S. Varnaliia. – K.: NISD, 2006. – 576 s.
  2. Radionov YU.D. Osnovni vydy ta sut biudzhetnykh porushen [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_ DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/EkUk_2012_8_7.pdf.
  3. Ofitsiina veb-storinka Derzhavnoi finansovoi inspektsii Ukrainy [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/.
  4. Ofitsiina veb-storinka Federatsii robotodavtsiv Ukrainy [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://ua.fru.org.ua/.
  5. Ofitsiina veb-storinka Natsionalnoho banku Ukrainy [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: www.bank.gov.ua.
  6. V Ukraini vykryly 14 “pralen”, shcho vidmyly 140 mlrd hryven z biudzhetu // Ekonomika / Finansy. – 10.04.2014 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://economics.unian.ua/finance/906289-v-ukrajini-vikrili-14-pralen-scho-vidmili- 140-mlrd-griven-z-byudjetu.html.
  7. Henprokuratura vidkryla 563 spravy pro rozkradannia biudzhetnykh koshtiv za Yanukovycha [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://economics.unian.ua/finance/919861-genprokuratura-vidkrila-563-spravi-pro-rozkradannya-byudjetnihkoshtiv-za-yanukovicha.html.
  8. Predborskyi V. A. Detinizatsiia ekonomiky v konteksti transformatsiinykh protsesiv. Pytannia teorii ta metodolohii: [monohrafiia] / V. A. Predborskyi. – K.: Kondor, 2005. – 614 s.
  9. The economist. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.economist.com/; http://ti-ukraine.org/; http://www.weforum.org/.
  10. Aksaniuk M. Chornomorske paroplavstvo: makhovyk rozprodazhu flotu pryzupyneno / Mykhailo Aksaniuk // Den. – № 103. – 1997. – 5 s.
  11. Ofitsiina veb-storinka Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: www.ukrstat.gov.ua.
  12. Ofitsiina veb-storinka Svitovoho banku [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: www.worlbank.org.
  13. Pochatky oliharkhizatsii // Tyzhden № 27 (192). – vid 30 chervnia. – 2011. – S.11-13.
  14. Veb-storinka orhanizatsii po borotbi z koruptsiieiu [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.transparency.org/gcb2013/country?country =ukraine.
  15. Tsentr Razumkova [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.razumkov.org.ua/ukr/index.php.
  16. Ofitsiina veb-storinka Mizhnarodnoho valiutnoho fondu [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.imf.org/ external/pubs/ft/weo/2013/01/weod ata/index.aspx.
  17. Ofitsiinyi sait tsentralnoi vyborchoi komisii Ukrainy [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.cvk.gov.ua.
  18. Ofitsiina veb-storinka orhanizatsii Mizhnarodnoho biudzhetnoho partnerstva [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://internationalbudget.org/.

Загрузить

  • pdf 164_6-12
    Размер файла: 447 kB Кол-во скачиваний: 471