И. Мазур, д-р экон. наук, проф. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, Украина СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И БИЗНЕСА

В статье проанализировано взаимодействие высшего образования, науки и бизнеса. Раскрыт конфликт волн развития цивилизаций в противостоянии двух сил: “фабрики образования” и силы изменений. Проанализирована европейская и украинская оценка качества высшего образования. Определен эффект десинхронизации во времени между потребностями бизнеса и возможностями образования и науки. Раскрыто причины взяточничества в высшей школе. Предложена стратегия развития партнерства высшего образо- вания, науки и бизнеса.

Ключевые слова: высшее образование, наука, бизнес, партнерство, стратегия развития.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/165-12/1

References
 1. UkazPrezy’dentaUkrayiny’ “Pro zahody’ shhodovdoskonalennyadiyal’nostiorganivosvity'” vid 10 zhovtnya 1995 r. № 942/95.
 2. PostanovaKabinetuMinistrivUkrayiny’ “Pro licenzuvannyaosvitnihposlug” vid 29 serpnya 2003 r. № 1380.
 3. NakazMinisterstvaosvity’ inauky’ Ukrayiny’ “Pro zatverdzhennyaPoryadkuzdijsnennyaderzhavnogokontrolyuzadiyal’nistyunavchal’ny’hzakladiv” vid 25 sichnya 2008 r. № 34.
 4. UkazPrezy’dentaUkrayiny’ “Pro zatverdzhennyaPolozhennya pro Derzhavnuinspekciyunavchal’ny’hzakladivUkrayiny'” vid 8 kvitnya 2011 r. № 438/2011.
 5. Osvita j nauka v innovacijnomurozvy’tkusuchasnoyiYevropy’ [Elektronny’jresurs]. – Rezhy’mdostupu: http://www Osvita_ost.indd-07994.pdf
 6. QS World University Rankings 2013 [Elektronny’jresurs]. – Rezhy’mdostupu: http://www.topuniversities.com/ university-rankings/world-university-rankings/2013
 7. Laptyev S.M., Sharov O.I. Perspekty’vy’ spivpraciosvity’ ta biznesu v suchasny’hekonomichny’humovah // Vchenizapy’sky’. S. 4-15
 8. Zhy’lins’ka O.I. Naukovo-tehnichnadiyal’nist’ u kontekstisamoorganizaciyi / O.I. Zhy’lins’ka. – K.: Parlaments’kevy’davny’cztvo, 2010. – 552 s.
 9. Zatonaczkaya T.G. Y’nnovacy’onnoerazvy’ty’eUkray’nы v kontekstesotrudny’chestvanauky’ y’ by’znesa / T.G. Zatonaczkaya // H Vserossy’jskayanauk.-prakt.-konferency’ya “Plany’rovany’e y’ obespecheny’epodgotovky’ kadrovdlyapromыshlenno-эkonomy’cheskogokompleksaregy’ona” : mater. konf. – SPb :SPbGЭTU “LЭTY'”. – 2011. – S. 79-91.
 10. [Elektronny’jresurs]. – Rezhy’mdostupu: http://infolight.org.ua/content/indeks-ekonomichnih-svobod-2014-misceukrayini
 11. Koncepciyazabezpechennyayakostivy’shhoyiosvity’ v Ukrayini. [Elektronny’jresurs]. – Rezhy’mdostupu: www//http QA_concept_Final. pdf
 12. Davos 2014 Vy’shhaosvita – investy’ciyichy’ pustivy’traty’ groshej? [Elektronny’jresurs]. – Rezhy’mdostupu: http://www.coworking.od.ua/davos-2014/
 13. Radionova I.F., Tkachenko N.O. Social’ny’jkapital u formuvannieksternalijosvitn’oyisfery’ // Ekonomichny’jchasopy’s – XXI. – №11-12’2011. – S. 3-7.
 14. Abramov F.V. Kachestvovыsshegoobrazovany’ya y’ korrupcy’ya v vuzah: faktorыdy’namy’ky’ // Ekonomichny’jchasopy’s – XXI. – №11-12’2011. – S. 8-15.
 15. V Ukray’nerabotodately’ staly’ men’sheceny’t’ vussheeobrazovany’e [Elektronny’jresurs]. – Rezhy’mdostupu: http://newsoboz.org/ekonomika/ukrainskie-rabotodateli-razdumali-pereplachivat-za-diplom-10112014135531
 16. Rejty’ngvy’shhy’hnavchal’ny’hzakladivUkrayiny’ “KOMPAS-2013” [Elektronny’jresurs]. – Rezhy’mdostupu: http://compas2013.pdf
 17. Donnelly’ K., Ry’zvy’ S., Barber M. Nakanuneshodalavy’nu. Vussheeobrazovany’e y’ gryadushhayarevolyucy’ya (per. s angl. N. My’kshy’noj) // Voprosuobrazovany’ya. – 2013. – # 3. – S. 152–229. – [Elektronny’jresurs]. – Rezhy’mdostupu: http://vo.hse.ru/data/2014/08/04/1314334660/2013-3_Barber%20et%20al.pdf
 18. [Elektronny’jresurs]. – Rezhy’mdostupu: http://www.topuniversities.com/
 19. [Elektronny’jresurs]. – Rezhy’mdostupu: http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness
 20. PracyaUkrayiny’ u 2013 roci.Staty’sty’chny’jzbirny’k. K.: Derzhavnasluzhbastaty’sty’ky’ Ukrayiny’, 2014. – 336 s.
 21. [Elektronny’jresurs]. – Rezhy’mdostupu: http://www.csr-review.net/userfiles/file/forumreport_final.pdf
 22. Tkachenko N.O. Eksternaliyiosvitn’oyisfery’ v suchasny’hekonomichny’hsy’stemah / Avtoreferatnazdobuttyanauk. stupenyakand.. ekon. nauk, 08.00.01 – ekonomichnateoriya ta istoriyaekonomichnoyidumky’. – K. Ky’yivs’ky’jnacional’ny’juniversy’tetimeniTarasaShevchenka. – 2014.

Загрузить

 • pdf 165_6-11
  Размер файла: 341 kB Кол-во скачиваний: 339