Н. Игнатович, канд. экон. наук, доц., В. Гура, канд. экон. наук, доц. КНУ имени Тараса Шевченко, Киев ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В УКРАИНЕ: АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Рассмотрены ценностные характеристики инновационного предпринимательства. Доказано, что инновации являются средством выживания современного предпринимательства в динамической рыночной среде. Определенно, что инновационная деятельность невозможна без глубоких знаний, образованности и стремления улучшить качество товаров, услуг, достичь поставленных целей, реализовать бизнес-идею. Исследовано, что лишь пассионарно настроенные люди способны инициировать и осуществлять инновационное развитие предпринимательства.

Ключевые слова: инновации, инновационное предпринимательство, ценностные характеристики, пассионарность, предпринимательская инициатива, инновационное развитие экономики.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/150-9/6

References
 1. Zyan’ko V.V. Innovatsiyne pidpryyemnytstvo: sutnist’, mekhanizmy i formy rozvytku: [monohrafiya] / V.V. Zyan’ko. – Vinnytsya: UNIVERSUM-Vinnytsya, 2008. – 397 c.
 2. Syzonenko V.O. Innovatsiyna polityka derzhavy i mekhanizmy yiyi realizatsiyi // Teoretychni ta prykladni pytannya ekonomiky: Zb. nauk. pr. – K.: VPTs “Kyyivs’kyy universytet”, 2013. – Vyp. 28, tom 1. – s. 86-92.
 3. Yakovets Y.V. Innovatsyonnuy proruv: sotsyal’nue y nauchnue aspektu // Fylosof khozyaystva – 2 (k 10-letyyu zhur- nala “Fylosofyya khozyaystva”/ Pod red. E.S.Zotovoy. – M.; Ekaterynburh: Izd-vo UrTISI, 2009.
 4. Nytsshe F. Utrennyaya zarya. Pereotsenka vseho tsennoho. Veselaya nauka. – Mynsk; Moskva, 2000.
 5. Panaryn A.S. Pravoslavnaya tsyvylyzatsyya v global’nom myre. – M.: Izd-vo Eksmo, 2003.
 6. Kaymachnykova N.V. Vzaymosvyaz’ predprynymatel’stva y sotsyalyzatsyy obshchestva // Fylosof khozyaystva – 2 (k 10-letyyu zhurnala “Fylosofyya khozyaystva”/ Pod red. E.S.Zotovoy. – M.; Ekaterynburh: Yzd-vo UrTISI, 2009.
 7. Mizes L. Lyberalizm v klassycheskoy tradytsyy. – M., 2001.
 8. Narochnytskaya N.A. Russkyy myr. – SPb., 2008.
 9. Ynstytutsyonal’naya ekonomyka: [uchebnoe posobye]; pod ruk. akad. D.S. L’vova. – M.: INFRA-M, 2001.

Загрузить

 • pdf 150_6
  Размер файла: 228 kB Кол-во скачиваний: 111