Т. Литвиненко, канд. экон. наук, доц. КНУ имени Тараса Шевченко, Киев СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА КАК УСЛОВИЕ ВХОЖДЕНИЯ УКРАИНЫ В ЕВРОПЕЙСКОЕ И МИРОВОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

В статье предложена гипотеза о том, что инициативы предприятий по внедрению корпоративной социальной ответственности в свою деятельность помогут ускорить процессы технического обновления, модернизации их деятельности, будут содействовать повышению их прибыльности. Такие действия предприятий подтолкнут правительство к более активным действиям по интеграции в европейское экономическое пространство.

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, европейская интеграция Украины, прозрачность деятельности компаний, преодоление теневых отношений, уровень доверия потребителей, социальный капитал, гражданские ценности.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/151-10/10

References
 1. Malik Ya. Єvropeyskiy Soyuz [Tekst] / Ya. Malik, O. Kirichuk, І. Zalutskiy. – Lvіv, 2006–610 s.
 2. Goncharuk A. І. Regіonalna torgovelno-ekonomіchna іntegratsіya Ukraїni ta ЄS: stan, problemi і perspektivi / A. І. Goncharuk, O. O. Usenko // Mіzhnarodna yekonomіchna polіtika: nauk. zhurn. / M-vo osvіti і nauki, molodі ta sportu Ukraїni, DVNZ “Kiїv. nats. yekon. un-t іm. V. Getmana”; golov. red. D. G. Luk’yanenko. – K. : KNEU, 2011. – № 12–13. – S. 98–132.
 3. Osadcha N. V. Kharakteristika protsesu іntegratsії Ukraїni do Єvropeyskogo Soyuzu (ЄS) [Tekst]/ Osadcha N. V. // Yekonomіchniy vіsnik Donbasu. – № 3– (25), 2011. – S. 71-81.
 4. Nova strategіya Єvropeyskoї komіsії z korporativnoї sotsіalnoї vіdpovіdalnostі (KSV) 2011-2014: shvidshe, vishche, silnіshe. Еkspertniy komentar vіd Tsentru “Rozvitok KSV” [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu http://www.csr- ukraine.org/ctrategiya_evropeyskoi_komisii_.html)].
 5. Programa іntegratsії Ukraіni do ЄS, skhvalena Ukazom Prezidenta Ukraїni vіd 15.09.2000 r. [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu : www.customs.gov.ua.].
 6. Іndeks prozorostі y pіdzvіtnostі kompanіy / Tsentr rozvitku korporativnoї sotsіalnoї vіdpovіdalnostі [Elektronniy resurs] // Rezhim dostupu: http://www.csr-ukraine.org/rezultati_indeksu_prozorosti.html]
 7. Diana Farrell. Skrytyye ugrozy neformalnoy ekonomiki. [Elektronnyy resurs] // The McKinsey Quarterly – 2004 – №3 – Rezhim dostupa: http://www.mckinsey.com/russianquarterly/articles/issue07/11_0204.aspx?tid=27
 8. Golovko L.S. Sotsіalniy kapіtal: sutnіst ta problemi rozvitku [Tekst] Golovko L.S. // Derzhava ta regіoni. Naukovo- virobnichiy zhurnal. Serіya: Еkonomіka ta pіdpriуеmnitstvo, 2012 r., № 1 (64)- s. 5-9.
 9. Stezhko N. Rol sotsіalnogo kapіtalu v zabezpechennі іnnovatsіynogo rozvitku [Tekst] /Stezhko N. // Еkonomіka. – 2010 – № 1 (101) – S.47-51.
 10. Dem’yanenko Yu.V. Model otsіnyuvannya rіvnya sotsіalnogo kapіtalu pіdpriєmstv sferi poslug [Tekst] / Yu.V. Dem’yanenko // Vіsnik Zaporіzkogo natsіonalnogo unіversitetu. – 2011. – № 1 (9). – S. 102–108.
 11. I.Kirichenko. Tsіnnіsnі prіoriteti + motivovana dіyalnіst // Dzerkalo tizhnya // № 16(113) – 27 kvіtnya 2013 r. – s.12.
 12. Khmelko V. Ye. Sotsialnaya napravlennost lichnosti: nekotoryye voprosy teorii i metodiki sotsiologicheskikh issledovaniy.[monografіya] – K.: Politizdat Ukrainy, 1988. – 279 s.

Загрузить

 • pdf 151_10
  Размер файла: 366 kB Кол-во скачиваний: 146