Е. Жорова, асп. КНУ имени Тараса Шевченко, Киев ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ АНТИКРИЗИСНОГО КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ОТРАСЛИ МАШИНОСТРОЕНИЯ

Исследовано состояние антикризисного корпоративного управления на машиностроительных предприятиях. Выделениы общие признаки и причины кризисного состояния отечественных машиностроительных предприятий. Раскрыто понятие кризиса корпоративного управления. Обоснованы основные признаки эффективности антикризисного корпоративного управления.

Ключевые слова: антикризисное корпоративное управление, корпоративное управление, антикризисное управление.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/151-10/25

References
 1. Bartashevs’ka Yu.M., Єvropeis’kii vektor ekonomіchnogo rozvitku, 2010, No. 1 (8), pp. 19-25.
 2. http://www.ukrstat.gov.ua
 3. Fitch Ratings, Mart, 2009, available at: http://www.fitchratings.ru/media/specialreports/issuers/Corporate_ Governance_090309_RUS.pdf
 4. Ernst and Young, 2009, available at:http://www.ey.com/RU/ru/Newsroom/PR-activities/Articles/Article-2009-06-11
 5. Ernst and Young, March 20,2012, available at: http://www.slideshare.net/RTS_Exchange/ey-ipo-presentation- micex20032012
 6. http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/9c83840048a7e5f7a447e76060ad5911/20397_Toolkit%2B2_Vol.1.pdf?MOD=A JPERES&CACHEID=9c83840048a7e5f7a447e76060ad5911
 7. http://www.nssmc.gov.ua/user_files/content/58/1370875350.pdf
 8. Kleiner G.B. X International Conference on problems of development, Moscow: GU VShE, 2010
 9. Zavorotchenko I.A., Tikhonov D.M. Aktsionernoe obshchestvo: voprosy korporativnogo upravleniya, No 9(64), 2009, pp.40-45
 10. http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/040efa80485831db89a1e9fc046daa89/IFCBoardCrisis_Posobie%2Bdla%2Bkriz isnih%2Bsituacii_RUS.indd_E.pdf?MOD=AJPERES
 11. Manojlenko O.V. Mehanizmy antykryzovogo upravlinnja v korporatyvnomu sektori ekonomiky: Monografija. – K.: Vyd-vo NADU, 2006. – 352s.
 12. Tereshhenko O.O. Antykryzove finansove upravlinnja na pidpryjemstvi. – Monografija. – K.: KNEU, 2008. –272 s.
 13. Mostens’ka T.L. Antykryzove upravlinnja na etapi rann’oi’ diagnostyky kryzy // Visnyk Zaporiz’kogo nacional’nogo universytetu, №4(8), 2010, s.267-272
 14. Systema korporatyvnogo upravlinnja v Ukrai’ni: stan ta perspektyvy rozvytku: monografija / D.O.Bajura. – K.: Vydavnycho-poligrafichnyj centr “Kyi’vs’kyj universytet”, 2009. – 228 s.
 15. Jevtushevs’kyj V.A., Koval’s’ka K.V., Butenko N.V. Strategija korporatyvnogo upravlinnja – K.: Znannja, 2007. – 287s.
 16. Ligonenko L.O. Antykryzove upravlinnja pidpryjemstvom: teoretyko-metodologichni zasady ta praktychnyj instrumentarij [Tekst] : monografija. – Kyi’v : KNTEU, 2004. – 580s.

Загрузить

 • pdf 151_25
  Размер файла: 357 kB Кол-во скачиваний: 216