О. Шевчук, д-р экон. наук, доц. Национальная академия статистики учета и аудита, Киев, Украина ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ВИД ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

В статье исследуются пути повышения действенности валютного контроля как непременного системообразующего элемента государственного финансового контроля. Предлагается авторское определение валютного контроля, толкование его функционального назначения, выделение субъектов и направлений валютного контроля. Доказано, что только наличие действенных взаимосвязанных и взаимообусловленных бюджетного, налогового, таможенного и валютного контроля обеспечит формирование действенной целостной системы государственного финансового контроля.

Ключевые слова: валютный контроль, государственный финансовый контроль, валютно-финансовая сфера.

http:http:////dx.doi.or/10.17721/1728-2667.2015/175-10/11

References
 1. Malynyna E. V. (2009). Effektyvnost’ natsyonal’noy polytyky v uslovyyakh fynansovoy hlobalyzatsyy : valyutniy aspekt / E. V. Malynyna, Vestnyk RHHU, No. 3, pp. 228–236.
 2. Baranovs’kyy O.I. (2014). Filosofiya bezpeky, K. : UBS NBU, 588 p.
 3. Dzyublyuk O. (2010). Osoblyvosti realizatsiyi valyutnoyi polityky v Ukrayini v umovakh svitovoyi finansovoyi kryzy, Bankivs’ka sprava. No. 5. – pp. 55-64.
 4. Sazonova E. S., Bezrukov Y. S. (2009). Effektyvnost’ mekhanyzma valyutnoho rehulyrovanyya y valyutnoho kontrolya (na prymere Prymorskoho kraya, Azyatsko-Tykhookeanskyy rehyon. Ekonomyka. Polytyka. Pravo, No. 2. – pp. 49–57.
 5. Sapyr Zh. (2000) Usylenye valyutnoho kontrolya y kontrolya za kapytalom v Rossyy, Problemy prohnozyrovanyya, No. 6, pp. 105–122.
 6. Perebyynis M. H. (2010). Valyutnyy kontrol’ v systemi ekonomichnykh vidnosyn : avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. ekon. nauk : spets. 08.00.01 “Ekonomichna teoriya ta istoriya ekonomichnoyi dumky”, Donets’k, 18 p.
 7. Novokshonov Y. B. (1999). Tamozhenno-bankovskyy eksportniy valyutniy kontrol’. Aktual’nie voprosy pravoprymenytel’noy praktyky, Pravo y ekonomyka, No. 10. – P. 58.
 8. Molchanova O. V., Yafyzov R. V. (2008). Valyutniy kontrol’ za operatsyyamy rezydentov, Vestnyk AHTU, No.4, pp. 114–118.
 9. Luchkovs’ka S. I. (2009). Sub”yekty valyutnoho kontrolyu, Finansove pravo, No. 2, pp. 27–31.
 10. Kuz’mychev S. V. (2008). Ponyatye valyutnoho kontrolya kak vyda hosudarstvennoho fynansovoho kontrolya, Aktual’nie problemы rossyyskoho prava, No. 1, pp. 77–82.
 11. Kalashnykova Y. A. (2006). Tamozhenniy kontrol’ y systema upravlenyya ryskamy kak naybolee deystvennie admynystratyvno-predupredytel’nie meri, prymenyaemie v sfere tamozhennoho dela, Vestnyk YuUrHU, No. 5, pp. 272– 273.
 12. Zibyna E. V. Sovershenstvovanye ynformatsyonnoho vzaymodeystvyya FT·S Rossyy s federal’nimy orhanamy yspolnytel’noy vlasty v tselyakh obespechenyya ekonomycheskoy bezopasnosty Rossyy, Transportnoe delo Rossyy, pp. 102–106.
 13. Volkov R. A. (2003). Tamozhennse orhans v systeme valyutnoho kontrolya: Moskow, 165 p.
 14. Kal’ney M. H. (2002). Pravovoe rehulyrovanye valyutnikh operatsyy v RF, Omsk, 198 p.
 15. Sazonova E. S., Bezrukov Y. S. (2010). Effektyvnaya systema kak faktor ynnovatsyonnoho razvytyya ekonomyky, Azyatsko-Tykhookeanskyy rehyon. Ekonomyka. Polytyka. Pravo, No. 1. – pp. 48–55.
 16. Krokhyna Yu. A. (2004). Fynansovoe pravo Rossyy, Moscow,. Norma, 704 p.
 17. Astakhov V. P. (2007). Audyt operatsyy po valyutnыm schetam, Uchet y statystyka, No. 8, pp. 191–194.
 18. Zhuravka F.O. (2012). Instytutsiyne zabezpechennya systemy valyutnoho rehulyuvannya ta valyutnoho kontrolyu v Ukrayini, Problemy ekonomiky, No. 1. – pp. 15–18.
 19. Lovell A. (1996). Notions of Accountabilityand State Audit: a Uk perspective, Financial Accounability & Management, Vol. 12. Issue 4, pp. 261-280. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-0408.1996.tb00237.x

Загрузить

 • pdf 175_11
  Размер файла: 317 kB Кол-во скачиваний: 1056