В. Базилевич, д-р экон. наук, проф., А. Гражевская, асп. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев ЭФФЕКТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ РЕНТЫ КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ

Раскрыта сущность, структура, предпосылки формирования и виды интеллектуальной ренты, охарактеризованы ее специфические свойства, проблемы оценки и распределения между основными экономическими субъектами. Проанализирован опыт развитых стран в сфере регулирования интеллектуальной ренты, выделены лимитирующие ограничения ее расширенного воспроизводства в национальной экономике и обоснованы практические рекомендации по эффективному регулированию этого вида сверхприбыли в Украине.

Ключевые слова: интеллектуальная рента; виды интеллектуальной ренты; распределение интеллектуальной ренты; государственное регулирование интеллектуальной ренты.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/174-9/1

References
 1. Naukova ta innovatsiyna diyalʹnistʹ v Ukrayini. Statystychnyy zbirnyk, 2013. K.: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny.
 2. Naukova ta innovatsiyna diyalʹnistʹ v Ukrayini u 2013 rotsi. Statystychnyy zbirnyk, 2014. K.: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny.
 3. The Global Competitiveness Report 2013-2014. World Economic Forum // www.weforum.org
 4. Edvinsson, L., Malone, M.S., 1997. Intellectual Capital. Realizing your Company’s True Value by Finding Its Hidden Roots. N.Y.: Harper Business.
 5. Stewart, T.A. Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations, 1997. N.Y.-L.: Doubleday / Currency.
 6. Duffy, J. Managing intellectual capital, 2001. Information Management Journal. 35, pp.59-63.
 7. Fitzsimmons, C., Jones, T., 2002. Managing Intellectual Property. Fitzsimmons.: Capstone Publishing.
 8. DesForges, Ch. D., 2004. The Commercial Exploitation of Intellectual Property Rights by Licensing. Thorogood Publishing.
 9. Bazylevych, V.D.,2012. Problemy otsinky, okhorony i zakhystu prav obʺyektiv intelektualʹnoyi vlasnosti v Ukrayini. Visnyk Kyyivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Seriya Ekonomika, 142, pp. 6-7.
 10. Salikhova, R. S. Soderzhaniye i formy realizatsii intellektual’noy renty v sovremennoy ekonomike // http://hghltd.yandex.net/yandbtm?gtree
 11. Akerman, Ye.N., Burets, YU.S., 2013/ Intelektual’naya renta kak istochnik i rezul’tat innovatsionnogo razvitiya. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta, 374, pp.134-136.
 12. Nazarycheva, T. M.,2013 Sushchnost’ i osobennosti intellektual’noy renty kak faktora razvitiya sovremennoy ekonomiki. Voprosy sovremennoy ekonomiki // economic-journal.net/2013/06/1172/
 13. Solov’yeva, G.M., 2003. Rynok uslug po otsenke intellektual’noy sobstvennosti.M.: INITS Rospatenta.
 14. Susha, G.Z., Lutsevich, A.D. Opredeleniye stoimosti intellektual’noy renty i material’noye pooshchreniye personala // http://www.pac.by/dfiles/001581_ 901190_ lucevich5.pdf
 15. Lutsevich, A.D. Ekonomicheskiy mekhanizm upravleniya patentno-litsenzionnoy deyatel’nost’yu na promyshlennykh predpriyatiyakh Respubliki Belarus’, 2011. Avtoref. dis. kandidata ekonom. Nauk. Akademiya upravleniya pri Prezidente Respubliki Belarus’.
 16. Meshcherov, V.A., 2006. Sovremennyye rentnyye otnosheniya: teoriya, metodologiya i praktika khozyaystvovaniya. M.: Ekonomicheskiye nauki.
 17. Cohen, W., Nelson, R., Walsh, J., 2000. Protecting Their Intellectual Assets: Appropriability Conditions and Why U. S. Manufacturing Firms Patent (Or Not). NBEER Working Paper. Nw 7552 //http://www.nber.org/papers/w7552
 18. Tsybulʹov, P.M., 2013. Komertsializatsiya intelektualʹnoyi vlasnosti v SSHA: dosvid dlya Ukrayiny. Nauka sʹohodni. N37/38, pp.18-21.
 19. Mansfield, E., 1986. Patents and Innovation: an Empirical Study. Management Science, 32 (2), pp.173-181.
 20. Lozhnikova, A.V., 2011. Renta v usloviyakh modernizatsii i tekhnologicheskogo razvitiya: makro- i mikroekonomichneskaya priroda. Tomsk.: FZH TGU.
 21. Derzhavnyy komitet statystyky Ukrayiny // http://www.ukrstat.gov.ua
 22. Naukova ta innovatsiyna diyalʹnistʹ (1990-2013). Dopovidʹ Derzhavnoyi sluzhby statystyky Ukrayiny // ukrstat.org/uk/operativ/operativ2005/ni/ind_rik/ind_u/2002.html
 23. Stvorennya ta vykorystannya peredovykh tekhnolohiy ta ob’yektiv prava intelektualʹnoyi vlasnosti na pidpryyemstvakh Ukrayiny u 2013 rotsi. Dopovidʹ Derzhavnoyi sluzhby statystyky Ukrayiny //http://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/ publnauka_u.htm
 24. Strokachenko, O. I. Analiz ponyattya rentnoho dokhodu dlya vyznachennya rentoutvoryuyuchykh haluzey dlya Ukrayiny ta porivnyannya z rezulʹtatamy dlya Rosiyi // http://www.economy.nayka.com.ua/
 25. UNESCO Institute of Statistics database // http:// data.uis.unesco.org
 26. Ekonomiko-pravovi teoretychni ta praktychni aspekty perekhodu ekonomiky Ukrayiny na innovatsiynu modelʹ rozvytku. Butnik-Siversʹki (red), 2010. K.: «Lazuryt-Polihraf».
 27. The Global Information Tecnology Report 2012. Living in a Hyperconnected World. World Economic Forum, INSEAD // http://www3.weforum.org/docs/Global_IT_Report_2012.pdf

Загрузить

 • pdf 174_6-13
  Размер файла: 465 kB Кол-во скачиваний: 657