М. Малик, д-р екон. наук, проф., И. Семенчук, асп. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, Украина СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ

В статье определены основные тенденции развития обязательного страхования гражданско-правовой ответственности в Украине и зарубежных странах. Были выделены основные проблемы рынка и права. Выделении основные тенденции и векторы развития страхования гражданско-правовой ответственности автотранспортных средств. Рассмотреть возможные перспективы развития и проведена сравнительная характеристика страхования гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств в Украине и за ее пределами. Рассмотрено влияние государственного надзора с точки зрения права и надзора за страховыми компаниями в виде гражданско-правового страхования. Охарактеризована проблематика страхования гражданскоправовой ответственности в наши дни.

Ключевые слова: обязательное страхование страхование гражданско-правовой ответственности; страхование гражданской ответственности перевозчика; страхование профессиональной ответственности; страхование гражданской ответственности.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/173-8/2

References
 1. Bohomolov A. A. Praktyka prymenenyya sudamy norm zakonodatelʹstva ob OSAHO (Practice of application of legislation by the courts rules about CTP)/ A.A. Bohomolov // Pravo y ékonomyka. 2009. no. 7.
 2. Strakhovanye (Insurance): Navchalʹnyy posidnyk. / Hrave K. A., Lunts L. A. – M.: YHÉA, 2010 – 124 p.
 3. Hrazhdanskyy kodeks Rossyyskoy Federatsyy (chastʹ vtoraya) ot 26 yanvarya 1996 h. no. 14-FZ // Sobr. zakonodatelʹstva Ros.Federatsyy. 1996. no. 5, p. 410.
 4. Hrazhdanskoe pravo (Civil law): Navchalʹnyy posidnyk. / / Sukhanov. E.A. – M., 2005. T. II, – 330 s.
 5. Dohovor strakhovanyya po russkomu torhovomu pravu (The contract of insurance in Russian commercial law): Navchalʹnyy posidnyk. / V. Ydelʹson – Kharʹkiv, 1904.
 6. Ysho K.D. Sravnytelʹnaya kharakterystyka zakonodatelʹstva ob obyazatelʹnom strakhovanyy hrazhdanskoy otvet·stvennosty vladelʹtsev transportnykh sredstv v zarubezhnykh stranakh (Comparative characteristics of the legislation on compulsory insurance of civil liability of vehicle owners in foreign countries) // Pravo y polytyka. 2007. no. 6.
 7. Korneeva O.V. Strakhovoe vozmeshchenye vreda, prychynennoho zhyzny yly zdoro-vʹyu poterpevsheho v rezulʹtate DTP (sravnytelʹno-pravovoy analyz) (Insurance compensation for harm caused to life or healthy-twist injured in a traffic accident (comparative legal analysis)) // Transportnoe pravo. 2009. no.4.
 8. Osnovy strakhovanyya hrazhdansko-pravovoy otvet·stvennosty Basics of insurance of civil liability) (: Navchalʹnyy posibnyk / O.V. Kuznetsova – M.: Yurayt, 2008.
 9. The Law of Kazakhstan “Pro obov’yazkove strakhuvannya tsyvilʹno – pravovoyi vidpovidalʹnosti vlasnykiv transportnykh zasobiv” vid 1 chervnya 2003 r. / [Elektronnyy resurs] // Avaible at- http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z030000446_ (Accessed 5 January 2014).
 10. The Law of Ukraine “Pro obov’yazkove strakhuvannya tsyvilʹno-pravovoyi vidpovidalʹnosti vlasnykiv nazemnykh transportnykh zasobiv” vid 1 chervnya 2004 r. / [Elektronnyy resurs] // Avaible at- http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/1961-15 (Accessed 5 January 2014).
 11. The Law of Uzbekestan “Pro obov’yazkove strakhuvannya tsyvilʹnoyi vidpovidalʹnosti vlasnykiv transportnykh zasobiv” vid 21 kvitnya 2008 r. / [Elektronnyy resurs] // Avaible at- – http://www.old.uzbekistonovozi.uz/page-10000651.html (Accessed 5 January 2014).
 12. The Law of Azeybardzhan “Pro obov’yazkove strakhuvannya tsyvilʹnoyi vidpovidalʹnosti vlasnykiv transportnykh zasobiv v Azerbaydzhansʹkiy Respublitsi” vid 31 travnya 1996 r. / [Elektronnyy resurs] // Avaible at- http://president.az/articles/3120 (Accessed 5 January 2014).
 13. The Law of Moldova “Pro obov’yazkove strakhuvannya tsyvilʹnoyi vidpovidalʹnosti za shkodu, zapodiyanu avtotransportnymy zasobamy” vid 22 hrudnya 2002 r. / [Elektronnyy resurs] // Avaible at- http://www.law- moldova.com/laws/rus/obeazatelinom-strahovanii-otvetstvennosti-pered-passagirami-ru.txt (Accessed 5 January 2014).
 14. The Council of Ministers Ruspubliky Belarus “Pro zatverdzhennya rozmiriv strakhovykh vneskiv ta limitiv vidpovidalʹnosti z obov’yazkovoho strakhuvannya tsyvilʹnoyi vidpovidalʹnosti vlasnykiv transportnykh zasobiv” vid 16 chervnya 2000 r. No 898 // Natsyonalʹnyy reestr pravovykh aktov Respublyky Belarusʹ. 2000. No60.
 15. Grishan, Yu. (2012), “Is it possible to stop the dumping of ОСАГО?”, Financial services, no. 6(96), pp. 24–26.
 16. Zahrebnoi, V. (2012), “CICLOV in Ukraine: tendencies and forecasts”, Financial services, no. 6(96), pp.12–13.
 17. Osadets, S. (2012), “Directions of modernization of the insurance business”, Insurance Business, no. 2(46), pp.13–17. 18. Bair, S.-T., Huang, R.J., Wang, K.C. Can Vehicle Maintenance Records Predict Automobile Accidents? // Journal of Risk and Insurance – 2011 – 79 (2), pp. 567-584. DOI: 10.1111/j.1539-6975.2011.01433.x
 18. Taylor, S.A. Affect and marketing stimuli in consumer loyalty decisions to automobile insurers // Journal of Financial

Загрузить

 • pdf 173_13-19
  Размер файла: 709 kB Кол-во скачиваний: 1255