Р. Тринько, д-р экон. наук, проф., академик НААН Украины, Я. Григорьева, канд. экон. наук, ас. Львовский национальный университет им. Ивана Франко, Львов, Украина ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ СФЕРЫ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

В статье проанализированы важность финансового обеспечения туристической отрасли. Приведены возможные варианты фи­нансирования. Проанализированы и обоснованы бюджетное финансирование. Предложены альтернативные пути финансового обес­печения для туристической отрасли. Сделаны выводы по улучшению финансового состояния туристической отрасли. Предложено – новая экономическая категория – экономическая бедность. Определены основные принципы бедности, пути и последствия их пре­одоления. Освещены преимущества влияния туризма на социально-экономическое возрождение населения.

Ключевые слова: туристическая отрасль, финансовое обеспечение, инвестирование туризма.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/176-11/5

References
 1. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny No. 510 (2009). Pro zatverdzhennya Poryadku reyestratsiyi orhanizatsiy, diyal’nist’ yakykh spryamovana na zadovolennya potreb sub”yektiv maloho ta seredn’oho pidpryyemnytstva” from kmu.gov.ua
 2. Bil’ M., Tretyak H. i O.Kraynyk (2009). Mekhanizm derzhavnoho uravlinnya turystychnoyu haluzyu (rehional’nyy aspekt): naukova rozrobka. K.: NADU. – P.40.
 3. Vynnychenko I. (2014). Komu potriben turyzm – Ekonomichna pravda / Elektronnyy resurs – http://www.epravda.com.ua/columns/2014/10/28/501487.
 4. Levkovs’ka L., Chaban R. i Munin H. (2003). Stan i perspektyvy rozvytku turyzmu ta hotel’noho biznesu v Ukrayini. Ekonomika Ukrayiny, No. 6. – pp. 31-36.
 5. Kulins’ka A. (2009). Osoblyvosti finansovoho mekhanizmu derzhavnoho upravlinnya sub’yektamy nevyrobnychoyi sfery (na prykladi turystychnoyi haluzi Ukrayiny) // Efektyvnist’ derzhavnoho upravlinnya: Zbirnyk naukovykh prats’. 18/19. – pp.468-476.
 6. Zakharchuk S. (2010). Finansovo-ekonomichni problemy funktsionuvannya turystychnoyi haluzi. Ekonomika. Upravlinnya. Investytsiyi. Elektronne naukovo-fakhove vydannya. No. 1(3).
 7. Verlanov Yu. (2005). Finansovo-ekonomichnyy mekhanizm ta instrumenty polityky turyzmu v Ukrayini. Naukovi pratsi ChDU im. Petra Mohyly Tom 38. No. 25. – pp.76-85.
 8. Konstantynova K. (2005). Vplyv turystychnoyi industriyi na svitovu ekonomiku. Ekonomika rozvytku: nauk. zhurnal. No 4. – pp. 84-86.
 9. Kutsenko V. (2002). Zmitsnennya sotsial’noyi bazy reform – shlyakh do podolannya bidnosti. Ekonomika Ukrayiny: polityko-ekonomichnyy zhurnal. No. 2. – pp. 27-34.
 10. Turystychna diyal’nist’ v Ukrayini u 2014 rotsi (2014). Kyyiv. – P. 272.
 11. Ofitsiynyy sayt sluzhby statystyky Ukrayiny Elektronnyy resurs – http://www.ukrstat.gov.ua/
 12. Gry’gor’yeva Ya. (2012). Finansove zabezpechennya tury’sty’chnoyi galuzi: stan ta problemy. L’viv: Naukovy’j visny’k L’vivs’kogo derzhavnogo universy’tetu vnutrishnix sprav. Seriya ekonomichna. No. 2. – pp.247-254.
 13. Bily’k R. (2015). Finansove zabezpechennya regional’nogo rozvy’tku v Ukrayini u konteksti decentralizaciyi. VISNY’K Ky’yivs’kogo   nacional’nogo   universy’tetu    imeni Tarasa Shevchenka. EKONOMIKA. No. 2(167). – pp.43-48 DOI: dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/167-2/7.
 14. Nosova Ye. (2015). Zaoshhadzhennya domogospodarstv yak dzherelo investy’cijny’x resursiv v Ukrayini. VISNY’K Ky’yivs’kogo   nacional’nogo   universy’tetu    imeni Tarasa Shevchenka. EKONOMIKA. No. 2(167). – pp.73-80 DOI: dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/167-2/12.
 15. Byelikov O. (2011). Venchurne finansuvannya Elektronnyy resurs – http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3644
 16. Shpychak O. (2013). Problemy yemnosti vnutrishn’oho spozhyvchoho rynku sil’s’kohospodars’koyi produktsiyi ta prodovol’stva v Ukrayini u konteksti kupivel’noyi spromozhnosti naselennya. Ekonomika APK. No. 6. – pp. 5-13 Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2013_6_3.

Загрузить

 • pdf 176_5
  Размер файла: 362 kB Кол-во скачиваний: 329