Ю. Петленко, канд. экон. наук, доц., А. Иванов, экономист Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, Украина ОФШОРИЗАЦИЯ КАК ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ КОРПОРАТИВНЫХ СТРУКТУР

В статье проанализированы и систематизированы условия деятельности интегрированных корпоративных структур в стра­нах и на территориях действия специальных, так называемых офшорных, юрисдикций, которые нацелены на снижение уровня нало­гообложения. Также наработаны предложения по урегулированию процессов переливания капитала с помощью офшорных схем с це­лью предохранения от налогового мошенничества.

Ключевые слова. Офшор; интегрированная корпоративная структура; перераспределение капитала; налоговая оптимизация.

Поступила в редакцию 10.12.2015

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2016/178-1/4

References

 1. Merezha podatkovoho prava Shchomisyachnyy podatkovyy zvit [Elektronnyy resurs, taxjustice – Rezhym dostupu do resursu:http://www.taxjustice.net/2014/11/24/tjns-monthly-taxcast-november-2015/.
 2. Petlenko Yu. V. Osoblyvosti orhanizatsiyi finansiv intehrovanykh korporatyvnykh struktur, Svit finansiv, 4, S. 54-62.
 3. Dzhon, Yu. S., 1997. Ekonomika derzhavnoho sektoru, Moskva: MHU: yNfRA-M, 720 s.
 4. Vyedrov, O., 2013. Pisok kriz’ pal’tsi: ofshory v ukrayins’kiy i svitoviy ekonomitsi, Zhurnal sotsial’noyi krytyky “Spil’ne”. Rezhym dostupu do resursu: http://commons.com.ua/pisok-kriz-paltsi-ofshori-v-ukrayinsk.
 5. Velykyy tlumachnyy slovnyk suchasnoyi ukrayins’koyi movy (z dod. i dopov.) / Uklad. i holov. red. V.T. Busel. – K.; Irpin’: VTF “Perun”, 2005. – 1728 s.
 6. Mozhovyy, O.M., 2005. Mizhnarodni finansy, Navch. posib, : KNEU, 557 s. Rezhym dostupu do resursu: http://buklib.net/books/23650/
 7. Yukhymenko, P.I., 2010. Teoriya finansiv, K.: Tsentr uchbovoyi literatury, 576 s.
 8. Elektronnyy kataloh SShA [Elektronnyy resurs]: [baza danykh mistyt’ detal’nu informatsiyu pro derzhavnykh ta federal’nykh politykiv, derzhavnu diyal’nist’] – Elektronni dani pro Federal’nyy Byudzhet SShA // InsideGov – Rezhym dostupu do resursu: http://federal-budget.insidegov.com/l/38/1936.
 9. Zakon Ukrayiny “Pro promyslovo-finansovi hrupy v Ukrayini” vid 21.11.1995 # 437/95-VR. Vtratyv chynnist’. [Elektronnyy resurs] – Rezhym dostupu do resursu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/437/95-%D0%B2%D1%80
 10. Kravchuk O., 2013. Ukrayinaofshorna. Istoriyaformuvannyavitchyznyanoyimodeliekonomiky [Elektronnyyresurs] / O.Kravchuk // Zhurnalsotsial’noyikrytyky “Spil’ne”, Rezhymdostupudoresursu: http://commons.com.ua/ukrayina-ofshorna- istoriya-formuvannya-vitchiznyanoyi-modeli-ekonomiki/
 11. Zakon Ukrayiny “Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo zapobihannya nehatyvnomu vplyvu na stabil’nist'” vid07.2014 # 1586-VII. [Elektronnyy resurs] – Rezhym dostupu do resursu: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1586-18
 12. Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny “Pro perelik ofshornykh zon” vid 23.02.2011 # 143-r. [Elektronnyy resurs] – Rezhym dostupu do resursu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/143-2011-%D1%80
 13. Podatkovyy kodeks Ukrayiny [Elektronnyy resurs] – Rezhym dostupu do resursu: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
 14. Petlenko Yu., 2014 Institutional Analysis Of Finance Vertically Integrated Structure In Ukraine // Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics, 154. http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/154-1/14

Загрузить

 • pdf 178_4
  Размер файла: 294 kB Кол-во скачиваний: 268