Т. Моташко, канд. экон. наук, асист. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, Украина РАЗВИТИЕ МИРОВОГО РЫНКА СТРАХОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ДИДЖИТАЛИЗАЦИИ

Исследована роль диджитализации в развитии страхового рынка, выделены преимущества использования цифровых технологий для участников страхового рынка. Проанализированы основные тенденции развития мирового рынка страхования, обусловленные его диджитализациею. Определены ключевые ориентиры в деятельности страховых компаний в современных условиях.

Ключевые слова: страховой рынок; мировой рынок страхования; диджитализация ; диджитал-страхование; цифровые техноло­гии в страховании.

Поступила в редакцию 10.04.16

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2016/182-5/3

References

 1. Pikus R., Zakolodiazhnyi V., 2015. Innovatsiinyi rozvytok strakhovoi diialnosti yak osnova pidvyshchennia yii efektyvnosti. Visnyk KNU imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika., № 168, pp. 72 – 80. http://dx.doi.org/10.17721/1728- 2667.2015/168-3/11
 2. Prykazyuk N., Motashko T., 2014. Rol’ internetu v realizatsiyi strakhovykh posluh. Visnyk KNU imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, [online] Available at <http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/ekonom_156_2014.pdf> [Accessed 23 January 2016]. DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/156-3/9
 3. Hordyenko Y., 2015. Dydzhytalyzatsyya v trende. [online] Ingo. Available at: <http://ingo.ua/ru/topic/didzhitalizaciya- v-trende> [Accessed 18 January 2016].
 4. Umnaia dydzhytal-transformatsyia v strakhovanyy [online]. Available at: <http://forinsurer.com/public/15/04/20/4719> [Accessed 12 January 2016].
 5. Memmo F., Andrade O., Rivero D., 2015. Transforming customer service in insurance through digital innovation. [pdf] Ernst & Young LLP. Available at: <http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-digital-strategies-for-life- insurers/$FILE/ey-digital-strategies-for-life-insurers.pdf> [Accessed 20 January 2016].
 6. Yl’yn Yu., 2012. Vosem’ hlavnbikh trendov razvytyya YT v strakhovanyy. PC Week/RE, [online]. Available at: <http://www.pcweek.ru/idea/article/detail.php?ID=139323> [Accessed 28 January 2016].
 7. Kumaresan A., 2015. Top 10 Trends in Insurance in 2016. What You Need to Know. [pdf] Capgemini. Available at: <https://www.capgemini.com/resource-file-access/resource/pdf/insurance_trends_2016_0.pdf> [Accessed 28 January 2016].
 8. Bazylevych V., Bazylevych K., 2008. Strakhova sprava. Kyyiv: Znannya.
 9. Osadets’. S., 2002. Strakhuvannya. Kyyiv: KNEU.
 10. Pikus R., Prykazyuk N., Motashko T. ta in., 2015. Mizhdystsyplinarnyy slovnyk zi strakhuvannya ta ryzyk- menedzhmentu. Kyyiv: Lohos.
 11. Plysa V., 2015. Strakhuvannya. Kyyiv: Karavela.
 12. Shakhov V., 2003. Strakhovanye. Mostva: YuNYTY.
 13. Bain & Company, 2015. Global digital insurance benchmarking report, 2015. Pathways to success in a digital world. [pdf] Bain & Company. Available at: <http://www.bain.com/Images/GLOBAL-DIGITAL-INSURANCE-2015.pdf> [Accessed 16 January 2016].
 14. Motashko T., 2016. Digital-strakhuvannya: perevahy ta novi mozhlyvosti. In: KNEU (Derzhavnyi vyshchyi navchalnyi zaklad “Kyivskyi natsionalnyi ekonomichnyi universytet imeni Vadyma Hetmana”), III Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiyai “Innovatsiyni napryamky rozvytku strakhovoho rynku Ukrayiny”. Kyyiv, 2016. KNEU.
 15. Prykazyuk N., 2013. Rozvytok svitovoho strakhovoho rynku v postkryzovyy period. Visnyk KNU imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, [online] Available at: <http://www.econom.univ.kiev.ua/GS/rm/articles/Prykazuk.pdf> [Accessed 15 January 2016].
 16. Umnoe upravlenye [online]. Available at: <http://finance.eizvestia.com/full/266-umnoe-upravlenie> [Accessed 12 January 2016].
 17. Dedalinfo, 2015. Tsyfrovye tekhnolohyy: uhroza yly novye vozmozhnosty [Online]. Available at: <http://info.dedal.ua/news/news_from_internet/51163/> [Accessed 20 January 2016].
 18. Deloitte, 2015. Insurance in a digital world. What makes Dutch consumers tick? [pdf] Deloitte. Available at: <http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/deloitte-digital/deloitte-nl-insurance-in-a-digital-world-deloitte- digital.pdf> [Accessed 19 January 2016].
 19. Motashko T., 2015. Telematyka u avtotransportnomu strakhuvanni. In: Ternopil National Economic University, Finansovo-bankivs’ki ta administratyvni posluhy: problemy upravlinnya ta perspektyvy rozvytku. Ternopil’, 2015. Ternopil’: Aston.

Загрузить

 • pdf 182_3_18-24
  Размер файла: 335 kB Кол-во скачиваний: 522