Н. Скопенко, д-р экон. наук, проф. Национальный университет пищевых технологий, Киев, Украина, Н. Андреюк, канд. экон. наук, доц. Киевский национальний университет имени Тараса Шевченко, Киев, Украина АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА НА СТАДИЯХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ТОВАРА

В статье определены и обобщены риски деятельности предприятий на различных этапах жизненного цикла товара. Предложено диагностировать и оценивать риски в соответствии с основными этапами развития товара. Сформулированы группы факторов, которые формируют хозяйственные риски на различных стадиях жизненного цикла товара, определены возможные негативные последствия их влияния. Для уменьшения возможных потерь предприятия и обоснованного формирования ассортиментного портфеля предложена обобщенная классификация рисков, которые являются типичными для любого предприятия.

Ключевые слова: стадии жизненного цикла товара; факторы риска; риск; последствия риска

Поступила в редакцию 27.03.16

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2016/187-10/4

References

 1. Bilovodska, O.A. (2010) Upravlinnia innovatsiinym rozvytkom promyslovykh pidpryiemstv. Sumy: Universytetska knyha.
 2. Vitlinskyi, V.V., Velykoivanenko, P.I. (2004) Ryzykolohiia v ekonomitsi ta pidpryiemnytstvi. K.: KNEU.
 3. Taraniuk, L.M. (red). (2010) Ekonomichne obgruntuvannia reinzhynirynhu biznes-protsesiv vyrobnychykh pidpryiemstv. Sumy: VPP “Mriia-1” TOV.
 4. Yliashenko, S.N. (2001) Sovershenstvovanye podkhodov k otsenke ryska proektov ynnovatsyonnoho razvytyia. Visnyk Sumskoho derzhavnoho universytetu. Ekonomika, 6-7, pp. 100-104.
 5. Illiashenko, S.M. (2011) Orhanizatsiino-ekonomichni zasady innovatsiinoho marketynhu promyslovykh pidpryiemstv. Sumy: Sumskyi derzhavnyi universytet.
 6. Illiashenko S.M. (2009) Rol i zavdannia marketynhu innovatsii na etapakh innovatsiinoho i zhyttievoho tsyklu tovaru. Marketynh: teoriia i praktyka, 15, pp. 156-167.
 7. Denysenko, M.P., Mykhailova, L.I. (red). Investytsiino-innovatsiina diialnist: teoriia, praktyka, dosvid. Sumy: VTD “Universytetska knyha”.
 8. Illiashenko, S.M. (red). (2010) Marketynh. Menedzhment. Innovatsii. Sumy: TOV “TD “Papirus”.
 9. Bilovodska, O.A. (red) (2012) Mekhanizm stratehichnoho upravlinnia innovatsiinym rozvytkom. Sumy: Universytetska knyha.
 10. Moskvyn, V.A. (2004) Upravlenye ryskamy pry realyzatsyy ynvestytsyonnykh proektov. M.: Fynansy y statystyka.
 11. Skopenko, N.S., Andreiuk, N.V. (2013) Teoretyko-metodychni pidkhody do vyznachennia ryzyku intehratsiinoi vzaiemodii. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu im. T.Shevchenka. Ekonomika, 151, pp. 40-43. http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/151-10Z9
 12. Starostina, A.O., Kravchenko V.A. (2009) Upravlinnia ryzykamy v ekonomitsi: suchasnyi stan ta intehralnyi pidkhid.
 13. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi, 2. Access mode:http://nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2009_2/Kravchenko_209.htm
 14. Tiulenieva, Iu.V. (2013) Intehratsiinyi pidkhid vyznachennia ryzykiv pidpryiemstva. Efektyvna ekonomika, Access mode: http://www.economy.nayka.com.ua/?Op=1&z=1716.
 15. Shapkyn, A.S. (2004) Ekonomycheskye y fynansovye rysky. Otsenka, upravlenye, portfel ynvestytsyi. M: Yzdatelsko-torhovaia korporatsyia “Dashkov y K0”.
 16. Lobanov, A.A., Chuhunov, A.V. (red) (2010) Entsyklopedyia fynansovoho rysk-menedzhmenta. M.: Alpyna Pablysher.

Загрузить

 • pdf 187_27-34
  Размер файла: 334 kB Кол-во скачиваний: 738