В. Кузьомко, канд. экон. наук, доц., М. Михайлюк, асп. ГВУЗ “Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана”, Киев, Украина ПРИМЕНЕНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОЙ МЕТОДИКИ ДЕВЯТИКОМПОНЕНТНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Осуществлена модификация методики расчета девятикомпонентного показателя финансовой устойчивости в контексте вве-дения показателей, оценивающих кредиторскую задолженность и запасы. Апробация предложенной методики финансовой диагнос-тики выполнена по материалам ОАО “Яготинский маслозавод”.

Ключевые слова: финансовая безопасность, финансовая устойчивость, девятикомпонентный показатель финансовой устойчивости, шестнадцатикомпонентный показатель финансовой устойчивости.

Поступила в редакцию 25.02.2017

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2017/192-3/5

References

 1. RusIna, Yu. O., & Polozuk, Yu. V. (2015). EkonomIchna sutnIst fInansovoyi stIykostI pIdpriemstva ta faktori, scho na neyi vplivayut. International scientific journal. Kiev, 2015. 91-94.
 2. Shvydanenko, G. O., Kuzomko, V. M. Noricyna, N. I. (2011). Ekonomichna bezpeka biznesu. Kiev, KNEU.
 3. Lozovyk Yu. M.( 2010). Ocinky pokaznykiv likvidnosti finansovoyi stijkosti na osnovi agreguvannya balansu:robochy’j instrumentarij analityka pidpryyemstva. Strategiya ekonomichnogo rozvytku Ukrayiny Kiev, 157-165.
 4. Reta, M. V. Ivanova, A. O. (2013). Metodychni pidxody do ocinky rivnya finansovoyi bezpeky pidpryyemstva. Visnyk NTU “XPI”. Hmelnitskiy, 29-37.
 5. Smirnova, T. O. (2011). Finansova stijkist pidpryyemstva . Naukovyj visnyk NLTU Ukrayiny. IvIv, 198-201.
 6. Sheremet, A.D., Negashev, E.V. (2008). Metodika finansovogo analiza deyatelnosti kommercheskih organizatsiy. Moskva: INFRA-M.
 7. Finansova zvitnist’ PAT “Yagotynskyj maslozavod” (2014). Kiev :MiIkaIIiance.
 8. Kocyuba, O. S. (2009). Mexanizm ta analityko-instrumentalni zasoby zabezpechennya ekonomichnoyi stijkosti pid­pryyemstva. Extended abstract of candidate’s thesis.
 9. Zarya, I. (2015). SuchasnI trendi upravlInnya ekonomIchnoyu bezpekoyu turistichnogo pIdpriemstva. Kiev : VIsnik Ki- yivskogo natsIonalnogo unIversitetu ImenI Tarasa Shevchenka. GeografIya. http://nbuv.gov.ua. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_geograf_2015_1_14. doi: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2015.63.12
 10. Karpenko, O., Lebedko,S. (2016). Formuvannya metodichnogo pIdhodu do otsInyuvannya rIvnya ekonomIchnoyi bezpeki transportnogo pIdpriemstva. Kiev : ShId. http://nbuv.gov.ua. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Skhid_2016_6_5 doi: http://dx.doi.org/10.21847/1728-9343.2016.6(146).91034
 11. Miller, R. L. Devid D. V. (2000). Sovremennyie dengiibankovskoe delo. : INFRA-M.
 12. Altman, E. (2005). Corporate Financial Distress and Bankruptcy, 3rd edition. USA John Wiley and Sons.

Загрузить

 • pdf 192-24-30
  Размер файла: 318 kB Кол-во скачиваний: 670